Terug naar het overzicht

Bespreking bevindingen Groene Hart Rekenkamer over Gouds duurzaamheidsbeleid

Duurzaamheid is actueel. Volgens het klimaatakkoord moeten gemeenten flink aan de slag waar het gaat om duurzaamheid in de bebouwde omgeving. Reden genoeg voor de Groene Hart Rekenkamer om Gouda te onderzoeken op duurzaamheidsbeleid. De Rekenkamer heeft gekeken naar de volgende thema’s die ook op landelijk niveau veel aandacht krijgen:

  • energietransitie: energiebesparing, opwekken van duurzame energie, aardgasvrij;
  • klimaatadaptatie: de inrichting van de (woon)omgeving zodat die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals hitte, droogte, grote hoeveelheden water;
  • circulaire economie: duurzaam/circulair bouwen, afval, circulair inkopen;
  • duurzame mobiliteit: openbaar vervoer, fietsbeleid, elektrisch rijden, deelmobiliteit;
  • biodiversiteit: natuur, bijen en andere bestuivers, duurzaam beheer (FSC, MSC).

Conclusie Groene Hart Rekenkamer

Gouda heeft voor het thema klimaat de opgave en kwetsbaarheden al in beeld en de uitvoeringsagenda al klaar, eerder dan de landelijke planning. Circulaire economie en duurzame mobiliteit lopen goed. Op het thema biodiversiteit is nog een slag te maken.

Gouda heeft nog geen overkoepelend duurzaamheidsbeleid waarin de verschillende duurzaamheidsthema’s zijn gebundeld. De raadsprogramma’s Energietransitie en Klimaatadaptatie zorgen voor draagvlak en voor ‘gezamenlijk bouwen aan deze thema’s’ en dat maakt dat naar deze thema’s veel aandacht uit gaat.

De gemeenteraad stelt zich actief en betrokken op. Op het gebied van participatie lijkt er een verschil in verwachtingen. Er zijn veel initiatieven vanuit de samenleving en de gemeente biedt kans aan veel mensen om mee te denken en mee te doen. Uit het onderzoek ontstaat het beeld dat er sprake is van ‘naast elkaar aan hetzelfde doel werken’ en dat er vanuit de gemeente geen ruimte en/of behoefte is aan ‘gezamenlijk aan hetzelfde doel werken’. Vanuit de samenleving is hier bij enkele partijen wel behoefte aan.

Op 11 juni 2020 is een beeldvormende regionale bijeenkomst geweest, waarin door de onderzoekers een presentatie is gehouden voor de deelnemende gemeenten. Op 25 november 2020 zijn de bevindingen van het rapport besproken in de raadscommissie Stad.

De wethouder bevestigt de raad dat veel van de onderdelen in het rapport actief en integraal zijn opgepakt binnen de gemeente en ze herkent zich in de conclusies. Ook vermeldt ze dat Gouda genomineerd is als ‘bij- vriendelijkste gemeente’ en uitgeroepen als beste bermbeheerder van Nederland.

De raadsleden debatteren over hoe te sturen op effectiviteit van duurzaamheidsbeleid door kortere termijndoelen versus lange-termijndoelen en het beleid op biodiversiteit. En er is grote betrokkenheid om de uitvoering van deze thema’s verder vorm te geven.