Uitgangspunten en randvoorwaarden ontwerp Nieuwehaven

Parkeerplaatsen

 • Minimaal 74 stuks in bomenstrook.
 • Breedte parkeervak bij voorkeur 2,5 meter. Mag ook 2,3 -2,5 meter zijn.
 • Parkeervak naast boom altijd 2,5 meter breed.

Bomen

 • 7 bestaande bomen handhaven in vergrote bak van inwendig 36,3 m2.
 • Nieuwe bomen zijn vaantjesboom, zelkova en judasboom in bak inwendig 17 m2.
 • Aan de overkant zijn geen bomen mogelijk vanwege de ligging van riolering en kabels.
 • Totaal aantal bomen: minimaal 21.

Groen

 • Nieuw oppervlakte groen is gelijk aan of meer dan de bestaand oppervlakte aan groen.

Randvoorwaarden vanuit BOR en RBA van de gemeente zijn:

 • Boombak-/rijweglijn die er nu is, handhaven.
 • Minimale vrije trottoirbreedte exclusief trottoirband is 1,8 meter aan zuidkant en noordkant. Aan de noordkant rekening houden met kolkleidingen en kolken in trottoir.
 • Breedte rijweg is 6 meter. (is als bestaand)
 • Ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers handhaven op de plek waar ze nu staan.
 • Bebording, reclamezuilen en cameratoezichtpalen en brandweerbeeld handhaven op de plek waar ze nu staan.
 • Rioolputten en overige putten toegankelijk houden.
 • Hergebruik bestratingsmateriaal.
 • Invalide parkeerplaatsen handhaven.
 • Beperkt onderhoud aan groen en bomen.
 • Aanleg van oplaadpaal elektrische auto, 2 parkeerplaatsen in de buurt van nr. 310-312.
 • Zichtlijnen historische stegen herstellen, geen bomen voor de stegen.

Voorwaarden vanuit boomonderzoeken

 • Bestaande bomen nummer 1, 17, 20 en 21 (tellend vanaf de Lage Gouwe) zijn niet houdbaar vanwege vervanging riool, gasleidingen of elektrakabels.
 • Onderbeplanting bij vergrote bakken alleen de 1e jaren toepassen totdat boombak doorworteld is door de boom. Daarna onderbeplanting verwijderen en mulchlaag aanbrengen.