Ontwerpbestemmingsplan Westergouwe fase III.b

Burgemeester en Wethouders van Gouda maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Westergouwe fase III.b ter inzage leggen.

Om de bouw van fase III.b in Westergouwe mogelijk te maken dient er een nieuw bestemmingsplan voor dit deelgebied te worden vastgesteld. Het plangebied voor fase III.b van Westergouwe bestaat uit 2 gebieden. Het woonmilieu Stadswonen II van fase III wordt afgebouwd. Daarnaast wordt het woonmilieu Landschappelijk wonen afgebouwd, eveneens aansluitend aan Westergouwe fase III.

Het ontwerpbestemmingsplan Westergouwe fase III.b ligt van 16 november tot en met 28 december 2023 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de website Ruimtelijke plannen. Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0513.1110BPWestergouwe3-OB01
  • op papier tijdens de openingsuren(op afspraak) van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Indien u het niet eens bent met deze plannen, dan kunt u hiertegen een zienswijze indienen. Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 140182 of via de heer M. van Tol via maarten.vantol@gouda.nl.

Vervolgtraject

Alle zienswijzen worden opgenomen en beantwoord in een zienswijzennota. De zienswijzennota maakt deel uit van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld.

Crisis- en herstelwet

Op het ontwerpbestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op de website overheid.nl.

Voor specifieke vragen en opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure kunt u ook contact opnemen met de heer van Tol van de gemeente Gouda via telefoonnummer 140182.