Ontwerpbestemmingsplan Spoorzone Hotelkavel

De gemeenteraad van Gouda heeft op 13 december 2023 bestemmingsplan Spoorzone Hotelkavel vastgesteld.

De gemeente Gouda wil in de periode tot 2025 extra woningen realiseren in de Spoorzone en heeft hiervoor een Ontwikkelperspectief opgesteld. Het terrein ligt tussen de fietsenstalling naast het Huis van de Stad en de stationsluifel naast de bioscoop. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de Burgemeester Jamessingel en aan de zuidzijde aan het spoor. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het terrein een gebouw te realiseren met ruimte voor een hotel, wonen en voorzieningen. Dit gebouw krijgt tevens een hogere bouwhoogte dan dat het vigerende bestemmingsplan toestaat.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 28 december 2023 tot en met 7 februari 2024 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl/. het planidentificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is NL.IMRO.0513.BPHotelkavel-DF01
  • op papier tijdens de openingsuren (op afspraak) van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Dat kunt u doen als u het er niet mee eens bent, maar ook als u het er wel mee eens bent. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 1 week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 0182 of per e-mail naar gemeente@gouda.nl via de heer S. van Schagen.  

Vervolgtraject

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het bestemmingsplan. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op hetzelfde adres.

Het vaststellingsbesluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor specifieke vragen en opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw Versteegh via tel. 14 0182.