Ontwerpbestemmingsplan Jan Ligthartlocatie

Burgemeester en Wethouders van Gouda maken op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Jan Ligthartlocatie ter inzage leggen.

Het bestemmingsplan wordt opgesteld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken op de voormalige locatie van de Jan Ligthartschool in de wijk Korte Akkeren. Het plan is om op het terrein van de oude school 24 levensloopbestendige sociale huurwoningen en een multifunctionele accommodatie voor de wijk te realiseren, verdeeld over 2 gebouwen. Daarbij wordt er ook ingezet op een verduurzaming van de planlocatie met meer groen, behoud van bestaande bomen en waterdoorlatende bestrating bij de parkeerplaatsen.

Het ontwerpbestemmingsplan Jan Ligthartlocatie ligt van 16 november 2023 tot en met 27 december 2023 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de website Ruimtelijke plannen. Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0513.JanLigthartlocatie-ON01
  • op papier tijdens de openingsuren (op afspraak) van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Dat kunt u doen als u het er niet mee eens bent, maar ook als u het er wel mee eens bent. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 140182 of e-mail gemeente@gouda.nl via de hieronder genoemde contactpersoon.  

Vervolgtraject

Alle zienswijzen worden opgenomen en beantwoord in een zienswijzennota. De zienswijzennota maakt deel uit van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld.

Crisis- en herstelwet

Op deze procedure is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat belanghebbenden te zijner tijd in de beroepsfase (dat is pas nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad) in het beroepschrift alle beroepsgronden moeten aangegeven. Na afloop van de beroepsfase kunnen dan geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Voor specifieke vragen en opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure kunt u contact opnemen met de heer M. Zieltjens via telefoonnummer 140182 of e-mail gemeente@gouda.nl.