Ontwerpbestemmingsplan Goudasfalt

Burgemeester en Wethouders van Gouda maken op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a. sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het ontwerpbestemmingsplan Goudasfalt voor het mogelijk maken van een maatschappelijke functie en lichte bedrijvigheid ter inzage leggen.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de website Ruimtelijke plannen. Het planidentificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0513.BPGoudasfalt-on01
  • op papier tijdens de openingsuren (op afspraak) van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Dat kunt u doen als u het er niet mee eens bent, maar ook als u het er wel mee eens bent. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 1 week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 0182 of per e-mail naar gemeente@gouda.nl via de heer S. van Schagen.  

Vervolgtraject

Alle zienswijzen worden opgenomen en beantwoord in een zienswijzennota. De zienswijzennota maakt deel uit van het definitieve besluit. Voor specifieke vragen en opmerkingen over het ontwerpbesluit en de procedure kunt u ook contact opnemen met de heer Van Schagen via 14 0182.