Omgevingsvergunning Nieuwe Gouwe o.z. 40

De gemeenteraad heeft op 27 september 2023 een definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een distributiecentrum op het perceel Nieuwe Gouwe o.z. 40  afgegeven. Bijhorende bij dit besluit is op 13 oktober 2023 de omgevingsvergunning met bijlagen verleend.

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen van 2 november tot en met 13 december 2023 op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de website Ruimtelijke plannen met identificatienummer NL.IMRO.0513.0307OVNIEGOUWOZ40-DO01
  • op papier tijdens openingsuren in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 te Gouda, hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt via 140182.

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit door belanghebbenden tot vaststelling van het besluit beroep worden ingesteld bij de rechtbank Den Haag, 2595 AJ Den Haag.   

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking voor het besluit. Degene die beroep instelt kan daarom tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in Den Haag, op hetzelfde adres.

Het vaststellingsbesluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Is op dat moment nog niet beslist over een verzoek tot een voorlopige voorziening, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.