Zakelijke inhoud anterieure overeenkomst Gouderaksedijk 42a-d

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 9 september 2022 een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met eigenaren van de percelen. De overeenkomst is gericht op het uitbreiden van de bestaande werkplaats en het vergroenen van het perceel.

Het plan bestaat uit het uitbreiden van de bestaande werkplaats en het vergroenen van het perceel (bijlage 1, exploitatiegebied)

Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan en daarom wordt er, voor rekening van de exploitant, een planologische procedure doorlopen.

De gemeente is in het kader van de wettelijke procedure verplicht te verzekeren dat de gemeente geen kosten maakt in het kader van de herontwikkeling, dan wel de te maken kosten verhaalt op de exploitant. Dit is geregeld in de anterieure overeenkomst.

Uitgangspunt is dat de ontwikkeling en realisatie van het exploitatiegebied, inclusief het bouwrijp maken daarvan, zal worden uitgevoerd door, dan wel in opdracht van, exploitant. De exploitant zal het project geheel en uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn rekening en risico, op basis van c.q. met inachtneming van de randvoorwaarden en kwaliteitsnormen die de gemeente daaraan stelt, uitvoeren.

Voor zover er sprake zal zijn van planschade komt deze ten laste van de exploitant.

Ter inzage

Met ingang van woensdag 21 september 2022 ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage in het Huis van de Stad.