Definitief plaatsingsbesluit 3: PMD afvalcontainers

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda heeft besloten om op verschillende locaties in Gouda ondergrondse en bovengrondse PMD afvalcontainers te plaatsen.

Dit is ter uitvoering van het besluit ‘verbeteren afvalinzameling’ van de gemeenteraad van 24 september 2019. Daarbij heeft de raad onder meer besloten om plastic, metaal en drankpakken (PMD) bij hoogbouwlocaties met ondergrondse containers te gaan inzamelen.

PMD wordt in Gouda sinds 2010 in zakken ingezameld. Sinds 2018 moeten inwoners apart betalen voor het aanbieden van restafval. Inwoners van Gouda bieden sinds 2018 steeds meer PMD aan. Hoewel dit elke week wordt ingezameld, wordt PMD bijna dagelijks op straat gezet.

Door PMD met ondergrondse en bovengrondse containers in te zamelen wil de gemeente:

 •  De scheiding van huishoudelijk afval verder bevorderen. Inwoners kunnen dan 7 dagen per week, 24 uur per dag hun PMD aanbieden.
 •  Het uiterlijk aanzien van de straat verbeteren. De sterk gestegen hoeveelheden PMD zijn dan niet meer in het straatbeeld zichtbaar.

Bij het besluit van 3 maart 2020 heeft het college beleidsregels vastgesteld voor de locatiekeuze voor containers voor huishoudelijk afval. In deze beleidsregels zijn criteria voor de keuze van de locatie van afvalcontainers vastgesteld. Op grond van deze criteria is een aanwijsbesluit opgesteld voor de plaatsing van ondergrondse en bovengrondse containers voor PMD.

Het college heeft besloten om de volgende locaties aan te wijzen om een ondergrondse PMD container te plaatsen.

Locatie/AdresNaast bestaand containernummer
Eline Verestraat980
Merijntje Gijzenstraat979
Olivier van Noortlaan1241
Herenstraatn.v.t.
Leeuwerikstraat (Bernhardhof noord)n.v.t.
Blekerssingel3647
Chopinstraat868
De la Reylaann.v.t.
Gildenburg2081
Swadenburgn.v.t.
Vlietpolderstraat A861
Vlietpolderstraat B860

Bekijk alle locaties (pdf) waar het plaatsingsbesluit toepassing op heeft. Kunt u een bestand niet lezen? Bel dan telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.

Procedure plaatsingsbesluit PMD afvalcontainers

Voor de vaststelling van het plaatsingsbesluit PMD afvalcontainers is in het kader van de Algemene inspraak- en participatieverordening de procedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb gevolgd. Dit betekent dat voor de procedure van het plaatsingsbesluit PMD afvalcontainers de volgende stappen zijn gezet:

Zienswijzenronde

Het ontwerp-plaatsingsbesluit PMD afvalcontainers heeft na publicatie in de Goudse Post gestaan en met ingang van 29 november 2023 tot en met 10 januari 2024 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon iedereen schriftelijk of mondeling bij de gemeente Gouda een zienswijze indienen.

Vaststelling

Na de zienswijzenronde stelt het college het plaatsingsbesluit PMD afvalcontainers vast.

Ingekomen zienswijzen

In totaal zijn er 3 zienswijzen binnengekomen. 2 zienswijzen zijn schriftelijk ingediend. 1 zienswijze is mondeling ingediend. In verband met de bescherming van de persoonsgegevens zijn de namen van de indieners van een zienswijze in deze nota geanonimiseerd.

Iedere zienswijze is samengevat en van een reactie voorzien. In de conclusie is aangegeven of, en zo ja welke, wijzigingen in het besluit worden doorgevoerd naar aanleiding van de zienswijze.

Zienswijzen bewoners

Samenvatting:

 1. De la Reylaan – Indiener is bezorgd over het afval dat naast de containers wordt gedumpt door de omwonenden en het ongedierte dat hierdoor wordt aangetrokken. Daarnaast vraagt de indiener zich af hoe de vuilniswagen de containers gaat legen op de aangewezen locatie. De indiener vraagt of het pad bestand is tegen het gewicht van de vuilniswagen.
 2. De la Reylaan – Indiener is bezorgd dat de nieuw te plaatsen containers ongedierte aantrekken en stank veroorzaken. Indiener vraagt of de nieuw te plaatsen containers bij de bovengrondse containers op de De la Reylaan kunnen worden geplaatst. Het legen van de containers gebeurt volgens indiener te weinig.  
 3. Swadenburg – Indiener verzoekt of de nieuw te plaatsen PMD-container op de Swadenburg aan de andere kant van het parkeerterrein kan worden geplaatst.

Reactie:

 1. Bedankt voor uw inbreng. Wij begrijpen uw zorgen over ongedierte. In het ontwerp van de ondergrondse containers is er daarom veel aandacht besteed aan het voorkomen van geuroverlast. Zo beschikken de containers over een inwerptrommel waardoor de containers volledig gesloten zijn. Zo voorkomen we dat door geuroverlast ongedierte wordt aangetrokken. Helaas kunnen wij als gemeente geen invloed uitoefenen op waar mensen hun afval plaatsen. Wel kunt u altijd een melding maken bij de gemeente wanneer er afval naast de container staat. Cyclus haalt dit dan zo snel mogelijk op.
  Daarnaast willen wij ook graag terugkomen op uw vraag over het legen van de containers. Wij zijn met een vrachtwagenchauffeur van Cyclus op locatie geweest. Gezamenlijk hebben we besloten dat we het pad gaan verbreden, zodat de vrachtwagen bij de containers kan zonder de omgeving te beschadigen.
 2. Bedankt voor uw inbreng. Wij begrijpen uw zorgen over ongedierte. In het ontwerp van de ondergrondse containers is er daarom veel aandacht besteed aan het voorkomen van geuroverlast. Zo beschikken de containers over een inwerptrommel waardoor de containers volledig gesloten zijn. Zo voorkomen we dat door geuroverlast ongedierte wordt aangetrokken.
  Daarnaast willen wij ook graag terugkomen op uw vraag om de nieuw te plaatsen containers bij de huidige bovengrondse containers op de De la Reylaan te plaatsen. Wij hebben onderzocht om op deze locatie ondergrondse containers te plaatsen. Echter is dit niet mogelijk vanwege de hoge hoeveelheid kabels en leidingen die op deze locatie in de grond aanwezig zijn.
 3. Bedankt voor uw inbreng. De gemeente heeft ingestemd met dit verzoek. We hebben hierbij de locatie aangepast. Dit is te zien in het definitieve plaatsingsbesluit.

Beroep instellen

Als u het niet eens bent met dit besluit, en belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het indienen van een beroepschrift is overigens geen uitstel van de werking van dit besluit. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat wij uitvoering geven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook beroep hebt ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. De griffie van de Raad van State stuurt u voor de betaling daarvan een acceptgiro toe.

U kunt ook digitaal beroep instellen. Ga hiervoor naar de website van de Raad van State.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Dhr. Ing. C.J.B. van Velde

Afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte