Toezeggingenlijst periode 2018-2022

Zodra er tijdens een raadsbijeenkomst of raadsvergadering een toezeggingen wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst op de lijst met toezeggingen.

De toezeggingenlijst raadsperiode 2014-2018 kunt u hier inzien.

 

Toezeggingenlijst raadsperiode 2018-2022 (laatst bijgewerkt op 18 oktober 2018 voor besluitvormende raad van 21 november 2018)

Volgnr

Datum/ fractie

Onderwerp en agendapunt
T
oezegging

Stand van zaken/
toelichting

Portefeuille-
houder

Afgedaan

7 10-10-2018

Memo m.b.t. mogelijke vuurwerkvrije zones en onderzoek bewonersbehoefte

  1. De resultaten uit de evaluatie van de proef met vuurwerkvrije zones en de uitkomst van de stadspeiling waarin over dit onderwerp vragen worden gesteld zullen in het eerste kwartaal 2019 bekend zijn en aan de raad aangeboden worden.
  2. De proef met twee vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018 -2019  in de memo ‘mogelijke vuurwerkvrije zones en onderzoek bewonersbehoefte’ voorgestelde proef rond tweevuurwerkvrije zones zal – als daar behoefte aan is – uitgebreid worden op plekken in de wijk Nieuwe Park en de ruimte rond één verzorgingshuis. Hiervoor zal door de ambtelijke organisatie contact worden opgenomen met het wijkteam Nieuwe Park en met verzorgingshuizen in de stad.
  3. Aan de al vastgelegde zones, zoals genoemd in de memo, zal toegevoegd worden de omgeving rond Ruiterclub Bloemendaal.
  M. Schoenmaker  
6 10-10-2018

Ontwikkelingen in de Zorg en WMO

  1. Na behandeling in het college van 16 oktober 2018  zal  een rapportage over een kwalitatief onderzoek dat heeft plaatsgevonden naar de eerste resultaten van het ingezette traject  “Gewoon Thuis” ter kennis worden gebracht van de raad.
  2. De raad zal in de komende periode  middels een raadsmemo worden geïnformeerd over stand van zaken van het project “Proeftuin Integrale Analyse”. Daarbij zal worden toegevoegd een boekje de waarin uitgewerkt de Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA) van 10 casussen.
  C. Dijkstra  
5 03-10-2018

Participatiewet-budget en vangnetuitkering 2018

M.b.t. de voorgenomen maatregelen ter reductie van het tekort onderstaande toezeggingen gedaan:

  • De ondersteuningswijze van statushouders in  Gouda vindt plaats zoals toegepast in Hoeksche Waard, aangevuld met het benutten van de bestaande informele en vrijwillige netwerken ter ondersteuning van statushouders in de Goudse samenleving.
  • Bij de uitvoering van het programma nieuwe sociale dienst gaat worden gewerkt met cliënt tevredenheid meting. In december 2018 kan naar verwachting gemeld worden wanneer de resultaten van de tevredenheidsmeting beschikbaar komen.
  • Niet alleen de 600 uitkeringsgerechtigden krijgen een gesprek volgens de nieuwe leidraad, waarin diverse levensgebieden worden uitgevraagd (niet alleen inkomen en werk), maar ook de inwoners die nieuw instromen in de uitkering krijgen volgens de nieuwe werkwijze deze volledige intake.”
In de raad van 17 oktober 2018 heeft portefeuillehouder toegezegd nog voor eind 2018 een memo naar de raad te sturen over o.a. jongeren met een arbeidsbeperking. Dit naar aanleiding van een vraag van mw. Mul (GL). R. Tetteroo  
4

19-09-2019

PvdD

Houtskoolschets Kaderplan bodemdaling binnenstad

Er zal meer achtergrondinfo naar de raad gestuurd worden.

  H. Niezen