Toezeggingenlijst periode 2018-2022

Zodra er tijdens een raadsbijeenkomst of raadsvergadering een toezeggingen wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst op de lijst met toezeggingen.

De toezeggingenlijst raadsperiode 2014-2018 kunt u hier inzien.

 

Toezeggingenlijst raadsperiode 2018-2022 (laatst bijgewerkt op 28 maart 2019 n.a.v. besluitvormende raad van 6 maart 2019)

Volgnr

Datum/ fractie

Onderwerp en agendapunt
T
oezegging

Stand van zaken/
toelichting

Portefeuille-
houder

Afgedaan

17

27-03-2019

SGP GoPo

Wethouder van der Vugt zegt toe m.b.t. financieringsvormen IHP dat de eigen bijdrage van scholen (binnen juridische kaders) van ongeveer 10%'  nader onderzocht zal worden en daarover de raad te informeren.

  T. van Vugt  
16

06-03-2019

PvdD

Naar aanleiding van amendement SGP/D66: Evaluatie Structuurvisie Groen en subsidieverordening Groenfonds: jaarlijkse evaluatie van de structuurvisie Groen zal plaatsvinden volgens de evaluatiekaders.   H. Niezen  
15

20-02-2019

E.J. Kuijlaars (D66)

Regiovisie "Geweld hoort nergens thuis"

De organisatorische opbouwende doelstellingen zullen na 2 jaar geevalueerd worden en daarna mogelijk vervangen worden door doelstellingen die een ambitie van het beleid weergeven.

  C. Dijkstra  
14

30-01-2019

GBG

Veilige oversteek Goudse Houtsingel (technische vraag 0041 GBG d.d. 18 februari 2019)

Zie vanaf pagina 2 verslag stand van zaken met betrekking tot veilig oversteken Goudse Hout.

Onder: terugblikkend op het gesprek .... onder punt 3:

"Toezegging van de wethouder: ... verkeerskundig advies en kostenplaatje, dat zo spoedig mogelijk aangeboden wordt aan de Gemeenteraad..."

Graag wil GBG van de wethouder weten, wanneer dit aan de Raad kan worden aangeboden.

Het college heeft laten weten dat dit in het derde kwartaal van 2019 zal zijn 

H. Niezen  
12

30-01-2019

PvdD

PvdD vraagt om beantwoording van technische vraag van 14-11-2018 (nr. 0143). Wordt door wethouder Bunnik toegezegd volgende week (na 6/2). Deze vragen zijn op 4 februari jl. beantwoord. M. Bunnik A
11

30-01-2019

SP

Toezegging n.a.v. Vraag mw. Roelofs n.a.v. op toezeggingenlijst afgevinkte afhandeling toezegging een evaluatie te verzorgen  van de pilot vuurwerkvrije zones. Burgemeester (rol portefeuillehouder Veiligheid), zegt toe haar best te doen deze evaluatie in 1e kwartaal 2019 naar de raad te brengen.

  M. Salet  
10

30-01-2019

GBG

Toezegging wethouder in antwoord vraag hr. De Koning bij mededelingen raden te betrekken bij tot stand komen concept Energietransitie-aanbod, dat zij dat een prima idee vindt en mee zal nemen naar de RMH .

Verder vraagt zij de Raad en met name de werkgroep Energietransitie om haar te informeren over de wijze waarop zij deze betrokkenheid zouden willen geconcretiseerd zien.

  H. Niezen  
9

07-12-2018

H.Hooglander (SGP)

De kosten tav stabilisering Turfmarktkerk, onderdak omwonenden etc zullen zsm naar de raad worden gestuurd.

  T. van Vugt  
8 12-12-2018

OZB Sportverenigingen

N.a.v. de bespreking en besluitvorming van de belastingverordeningen is de toezegging gedaan het VNG-rapport te gebruiken bij evaluatie van OZB voor sportverenigingen.

  M. Bunnik  
7 10-10-2018

Memo m.b.t. mogelijke vuurwerkvrije zones en onderzoek bewonersbehoefte

  1. De resultaten uit de evaluatie van de proef met vuurwerkvrije zones en de uitkomst van de stadspeiling waarin over dit onderwerp vragen worden gesteld zullen in het eerste kwartaal 2019 bekend zijn en aan de raad aangeboden worden.
  2. De proef met twee vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018 -2019  in de memo ‘mogelijke vuurwerkvrije zones en onderzoek bewonersbehoefte’ voorgestelde proef rond tweevuurwerkvrije zones zal – als daar behoefte aan is – uitgebreid worden op plekken in de wijk Nieuwe Park en de ruimte rond één verzorgingshuis. Hiervoor zal door de ambtelijke organisatie contact worden opgenomen met het wijkteam Nieuwe Park en met verzorgingshuizen in de stad.
Aan de al vastgelegde zones, zoals genoemd in de memo, zal toegevoegd worden de omgeving rond Ruiterclub Bloemendaal.
  M. Salet