Toezeggingenlijst

Zodra er tijdens een raadsbijeenkomst of raadsvergadering een toezeggingen wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst op de lijst met toezeggingen.

Laatst bijgewerkt op 20 februari 2018 voor besluitvormende raad van 21 februari 2018

Volgnr

Datum/ fractie

Onderwerp en agendapunt
T
oezegging

Stand van zaken/
toelichting

Portefeuille-
houder

Afgedaan

270

20-01-2016
 

CU

Kop van de Kleiweg

Evaluatie eind 2017 van effect van de fietssteiger Kop van de Kleiweg. Voldoet deze aan zn doelstelling en wat is het effect op verkeerd geparkeerde fietsen op de Kop van de Kleiweg.

 

Komt eind 2017.

Tetteroo

 

 

285

12-10-2016

D66

APV-taxibranche

Er zal een evaluatie gehouden worden na 1 jaar van het Taxi APV wijziging

De regeling treedt in werking op 1 januari 2017. Daarna zal de regeling na een jaar worden geëvalueerd. De horeca in de binnenstad zal ook worden geïnformeerd over de regeling via het reguliere overleg  zodat er met elkaar kan worden toegezien op goede kwaliteit van het taxivervoer.

Evaluatie zal binnen de eerste maanden van 2018 plaatsvinden.

Schoenmaker

 

292

07-11-2016

Indicatoren begroting

Indicatoren in de begroting worden verder uitgewerkt

Zie toezegging nr 295.

De Laat

 

293

07-11-2016

D66

Omgevingswet

Wethouder zegt een plan van aanpak toe m.b.t. de implementatie van deze wet in het 1e kwartaal van 2017.

Plan van aanpak volgt in 1e kwartaal 2018.

Tetteroo

 

295

09-11-2016

GBG D66

Prestatie indicatoren in begroting

Wethouder zegt toe in overleg met de financiële woordvoerders/auditcommissie te komen tot prestatie-indicatoren in de begroting waar die nu nog ontbreken.

Op 7/12 besproken in audit cie. Voorstel is om informele bijeenkomst met raadsleden te organiseren, waarbij ieder partij bijv. 2 indicatoren kan inbrengen.

Toezegging 292/295 is niet verder opgepakt, omdat de audit cie geen verdere invulling heeft gegeven aan het aanbod van de wethouder.

De Laat

 
305

19-04-2017

PvdA

Welstand

Het college komt met een voorstel maakt over (de toepasbaarheid van) led reclameborden/schermen, waarbij ingegaan wordt op de vraag of wij die in de stad willen hebben, zo ja waar en waar niet.

Eigen bedrijfsreclame of ook voor derden, technische maatregelen/ beperkingen ten aanzien van lichtsterkte, gebruikstijd e.d.

Voor de zomer zal de raad geinformeerd worden over integraal reclamebeleid waarin genoemde onderwerpen ook aan bod komen. Bergman  
306

19-04-2017

CU

Welstand

In het eerste jaar na de invoering van het nieuwe welstandsbeleid wordt het nieuwe beleid  gemonitord om een beeld te krijgen of en hoe het beleid in de praktijk werkt.

Loopt. Bergman  
307

31-05-2017

VVD

Verordening bevordering maatschappelijke participatie

De wethouder zegt toe om in overleg te treden met winkeliers in de stad en de raad te rapporteren of de stadspas een voldoende dekkingsgraad krijgt in de stad en mocht dat niet het geval zijn: of daar iets aan gedaan kan worden.

Loopt.

Acquisitie is doorlopend proces. In eerste instantie is ingezet op vergroten aanbod sport- en cultuurverenigingen voor kindpakket. Rotterdampas gaat in januari / februari extra inzetten op acquisitie van Gouds aanbod.

Tetteroo  
308

31-05-2017

PvdD

Verordening bevordering maatschappelijke participatie

De wethouder zegt toe om uit te zoeken of huisdierenzorg op de stadspas mogelijk is.

Loopt.

Zie 307.

Tetteroo  
310

07-06-2017

GL

Erfgoedverordening

De wethouder zegt toe dat de raad actief en breed geïnformeerd zal worden over de handhaving van de erfgoedverordening door de ODMH.

Erfgoedverordening nog niet in werking getreden. Bergman  
314

26-06-2017

CU

Sportnota

Het college zal Sport.Gouda vragen een kwalitatief en kwantitatief beeld te geven van sportverenigingen zoals aantal leden, verenigingen, leeftijdsontwikkeling, participatie van aandachtsgroepen en maatschappelijke activiteiten. En dit onderzoek te borgen in de p&c-cyclus waaronder de monitor Sociaal domein.

Het college zal de raad informeren over de resultaten en deze te betrekken bij de uitwerking  van de Dienst Verlenings Overeenkomst met Sport.Gouda

Memo in weekzending 7. Van Gelder  
317

05-07-2017

D66

Spoorzone De wethouder zegt toe: de raad wordt zorgvuldig meegenomen bij de verdere stappen die worden gezet rond de spoorzone, de cumulatieve effecten op de grondwaardering, en de ontwikkeling van de vraag naar kavels in de spoorzone. Tetteroo  
318 11-10-2017

Verordening Jeugd en WMO

Het college zal de doorlooptijden als gevolg van de nieuwe verordening Jeugd en WMO vanaf 1 januari 2018 noteren en deze aan de raad verstrekken in de monitor sociaal domein.

Vanaf 1 januari 2018 worden de doorlooptijden bijgehouden. Dit wordt op een gestructureerde wijze ingeregeld. Zo snel mogelijk na 1 januari 2018 is de bijgestelde werkwijze operationeel.
Januari 2018 is helaas niet gehaald. Zie tussenbericht wethouder 25 januari 2018
Dijkstra  
319 22-11-2017

Schuldhulpverlening

Medio januari 2018 zal informatie verstrekt worden over op welke punten in de ontwikkeling van de schuldhulpverleningsorganisatie, processen (zowel intern als in de samenwerking met de ketenpartners)  en de beoogde resultaten zullen worden gemonitord.

Memo in weekzending week 5. Tetteroo  
321

29-11-2017

D66

Schuldhulpverlening

Eind 2018 zal aan de raad een ‘definitief inrichtingsplan schuldhulpverlening’ worden aangeboden, waarin met name voor iedereen duidelijk is waar men aan toe is – (beleids)regels en (toelatings)criteria”. Dit n.a.v. de verkennende raad van 15 november 2017 (minuut 53).

Loopt. Tetteroo  
322

29-11-2017

CU

Samen werken aan historische linten

Er is een memo toegezegd n.a.v. bespreking ‘motie historische linten’ (20 september 2017), aangezien dit memo gekoppeld zou worden aan het stuk ‘Groen, Groener, Gouda'.
Memo volgt in het eerste kwartaal van 2018.

Tetteroo

 

 
323

06-12-2017

CDA

Krediet parkeerautomaten

Het aangeboden witboek van het CDA zal van reactie worden voorzien in een memo, dat in januari aan de raad zal worden aangeboden.

Memo komt half februari 2018 naar de raad. Niezen  
324 06-12-2017

PW budget 2017

De raad zal door de wethouder actief en expliciet geïnformeerd worden over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van het voorzien van de groep PW uitkeringsgerechtigden van een 360° profiel, gekoppeld aan de onderwerpen modernisering Sociale Dienst en maatregelen reductie die in komende raadscycli aan de orde zullen komen.

Komt in komende raadscyclus terug. Tetteroo  
327

17-01-2018

CDA

Verkenning Starterslening

Wethouder Tetteroo zegt toe dat na 8 maanden eerste terugkoppeling over effecten van de regeling incl aantal verstrekte/ afgewezen  leningen zal worden gegeven.

Over 1,5 jaar volgt een evaluatie (rond juni 2019) Tetteroo  
328

17-01-2018

 

Bespreking IVB actieplan
 

- De recent ontvangen antwoordbrief van de eenheidsleiding politie, over de (beschikbare) capaciteit, zal beschikbaar gesteld worden aan de Raad.

- T.z.t. Zal de Raad geïnformeerd worden over de resultaten van de inzet van de netwerkregisseur 

Brief is opgenomen in de ingekomen stukkenlijst. Schoenmaker