Toezeggingenlijst

Zodra er tijdens een raadsbijeenkomst of raadsvergadering een toezeggingen wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst op de lijst met toezeggingen.

Laatst bijgewerkt op 18 september 2017 voor besluitvormende raad op 20 september 2017

Volgnr

Datum/ fractie

Onderwerp en agendapunt
T
oezegging

Stand van zaken/
toelichting

Portefeuille-
houder

Afgedaan

239

06-07-15
 

CU

Kringloopwinkel bij afvalbrengstation
 

Wethouder zegt toe of een combinatie kan worden gemaakt tussen een afvalbrengstation en een kringloopwinkel als een nieuwe locatie wordt gezocht voor het afvalbrengstation

Haalbaarheid is onderzocht, interesse is er. Ruimtelijke consequenties worden meegenomen in uitwerking.

Niezen

 

266

25-11-15
 

D66/PvdA

Regio Midden-Holland
 

N.a.v. de vraag over een tussentijds ijkmoment wordt aangegeven dat dit in de P&C-cyclus goed vorm moet krijgen. Een evaluatie zal in het voorjaar gehouden worden, dus voor het vaststellen van de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling.

- de toezegging heeft invulling heeft gekregen met het raadsmemo van jan 2016 over de ‘Goudse inzet op de speerpunten voor regionale samenwerking’ ,13 januari 2016 op de raadsagenda + het raadsmemo van 4 februari 2016.

- de toezegging krijgt tevens invulling krijgt door de evaluatie van de nieuwe samenwerking in 2017; deze staat op de agenda van de radenbijeenkomst op 18 september 2017.

Schoenmaker

A

270

20-01-2016
 

CU

Kop van de Kleiweg

Evaluatie eind 2017 van effect van de fietssteiger Kop van de Kleiweg. Voldoet deze aan zn doelstelling en wat is het effect op verkeerd geparkeerde fietsen op de Kop van de Kleiweg.

 

Komt eind 2017.

Tetteroo

 

 

272

23-03-2016

GL

Debat Transformatieagenda Sociaal Domein
 

Wethouder komt met een Position Paper over de vrijstellingsmogelijkheden voor cliënten Participatiewet

Deze discussie wordt na de zomer 2017 gevoerd bij de beleidskaderdiscussie evaluatie Participatienota.

Tetteroo

 

281

08-06-16

Diverse fracties

Zuidelijk stationsgebied

 

Gevolgen knip worden met de kadebuurt besproken en effect wordt gemonitord 

Project is gestart en overleg is weer opgepakt.

Niezen

 

285

12-10-2016

D66

APV-taxibranche

Er zal een evaluatie gehouden worden na 1 jaar van het Taxi APV wijziging

De regeling treedt in werking op 1 januari 2017. Daarna zal de regeling na een jaar worden geëvalueerd. De horeca in de binnenstad zal ook worden geïnformeerd over de regeling via het reguliere overleg  zodat er met elkaar kan worden toegezien op goede kwaliteit van het taxivervoer.

Schoenmaker

 

286

12-10-2016

GL

APV-taxibranche

De portefeuillehouder zegt toe het onderwerp duurzaamheid mee te nemen in de gesprekken met de taxibranche.

In het reguliere overleg met de taxibranche is duurzaamheid een onderwerp van gesprek. De mogelijkheden worden verkend. Vanwege de kosten zullen deze echter beperkt zijn.

Schoenmaker

A

287

26-10-2016

SGP

Winkelvisie

Wethouder zegt toe op korte termijn te komen met een planning voor bespreking van de visie in de raad.

De geactualiseerde winkelvisie zal ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad vierde kwartaal 2017.

Bergman

 

290

07-11-2016

Huisvesting doelgroepen

Up-date ten aanzien van extra woningen voor het huisvesten van doelgroepen

Memo weekzending 20 2017.

Tettero

A

292

07-11-2016

Indicatoren begroting

Indicatoren in de begroting worden verder uitgewerkt

Zie toezegging nr 295.

De Laat

 

293

07-11-2016

D66

Omgevingswet

Wethouder zegt een plan van aanpak toe m.b.t. de implementatie van deze wet in het 1e kwartaal van 2017.

Plan van aanpak volgt in 4e kwartaal 2017.

Tetteroo

 

294

07-11-2016

D66

Beschermd wonen

Wethouder zegt toe dat er een overzicht komt van plekken voor mensen die uitstromen en beschermd moeten wonen naast evt. opties als de Agnietenstraat.

In regionaal verband is aan RIGO opdracht verleend voor een onderzoek naar de (in- en) uitstroom uit de maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen. De resultaten van dit onderzoek worden in het najaar 2017 verwacht. Zie ook de nieuwsbrief sociaal domein van april 2017.

Tetteroo

A

295

09-11-2016

GBG D66

Prestatie indicatoren in begroting

Wethouder zegt toe in overleg met de financiële woordvoerders/auditcommissie te komen tot prestatie-indicatoren in de begroting waar die nu nog ontbreken.

Op 7/12 besproken in audit cie. Voorstel is om informele bijeenkomst met raadsleden te organiseren, waarbij ieder partij bijv. 2 indicatoren kan inbrengen.

De Laat

 

298

09-11-2016

G50+ GL

Statushouders

Wethouder zegt toe het onderwerp taal en (oplossingen voor) taalachterstand op te nemen in het actieprogramma. Ook zegt hij toe met een concrete invulling te komen van vrijwilligersprojecten waar statushouders in kunnen worden gezet.

De concrete invulling vindt plaats binnen het programma Kracht van de stad. De raad wordt in de 1e helft 2017 hierover nader  geïnformeerd.

Van Gelder

 

301

09-11-2016

SP

Verzetsmuseum

Wethouder zegt in reactie op voorgenomen motie van SP toe zich in te zetten. Maar dat is niet alleen van haar afhankelijk, maar ook van de andere spelers, zoals de Chocoladefabriek.

Dit is onderdeel van het onderzoek naar verbreding van het concept van de Chocoladefabriek.

20 september bijpraathalfuur + memo.

Bergman

A
303

15-02-2017

PvdA

Meer baan zekerheid

Wethouder Tetteroo zegt toe dat binnenkort het SROI beleid wordt herijkt. Binnen dit gebied zal het college bevorderen dat de norm die wij binnen de gemeentelijke muren hanteren in het kader van payroll/flexwerk ‘vaste contracten voor vaste werkzaamheden’ ook wordt gehanteerd voor werkzaamheden die vanuit gemeentewegen subsidiëren/inkopen bij derden, bijvoorbeeld in het kader van de thuiszorg.

  Tetteroo  
304

22-02-2017

CDA

"Piep"systeem bij armoedebeleid

De wethouder zegt toe te willen proberen om een piepsysteem in de uitvoering van het armoedebeleid op te zetten. Dit piepsysteem is bedoeld voor mensen die dreigen tussen wal en schip te raken door het besteedbaar inkomen als zij, door de hoogte van het bruto inkomen, geen recht hebben op de beschikbare regelingen.

N.a.v. de bijeenkomst op 31 mei 2017 zegt de wethouder toe dat het advies van de GASD in reactie op dit raadsvoorstel onder F. (verplichte kosten van scholen voor kinderen) wordt overgenomen.

Het opzetten van een registratiesysteem voor deze specifieke situaties is complex. Er wordt gezocht wat mogelijk is. In individuele situaties waar toepassing van de inkomensnorm tot onredelijke financiële consequenties zou leiden wordt binnen de mogelijkheden en de wettelijke kaders de inkomensnorm met enige souplesse toegepast. Dit zal bij ketenpartners onder de aandacht gebracht worden. Tetteroo  
305

19-04-2017

PvdA

Welstand

Het college komt met een voorstel maakt over (de toepasbaarheid van) led reclameborden/schermen, waarbij ingegaan wordt op de vraag of wij die in de stad willen hebben, zo ja waar en waar niet.

Eigen bedrijfsreclame of ook voor derden, technische maatregelen/ beperkingen ten aanzien van lichtsterkte, gebruikstijd e.d.

  Bergman  
306

19-04-2017

CU

Welstand

In het eerste jaar na de invoering van het nieuwe welstandsbeleid wordt het nieuwe beleid  gemonitord om een beeld te krijgen of en hoe het beleid in de praktijk werkt.

  Bergman  
307

31-05-2017

VVD

Verordening bevordering maatschappelijke participatie

De wethouder zegt toe om in overleg te treden met winkeliers in de stad en de raad te rapporteren of de stadspas een voldoende dekkingsgraad krijgt in de stad en mocht dat niet het geval zijn: of daar iets aan gedaan kan worden.

Loopt. R. Tetteroo  
308

31-05-2017

PvdD

Verordening bevordering maatschappelijke participatie

De wethouder zegt toe om uit te zoeken of huisdierenzorg op de stadspas mogelijk is.

Loopt. R. Tetteroo  
309

07-06-2017

D66 PvdA GoPo GBG SP/PvdD

Cultuurnota

De wethouder zegt toe:

Aan D66: verduidelijking van wat er kan geburen nadat een particulier geschonken kunstwerk 10 jr in de openbare ruimte heeft gestaan, welke opties zijn er?

Aan de PVDA: de cultuurnota aan te passen op het punt van governance : de tweejaarlijkse business avond kan ook gebruikt worden voor het jaarlijkse overleg tussen raden van toezicht van de  culturele instellingen en het gemeentebestuur

Aan Gopo: de aanvullende prestatieafspraken die opgesteld zullen worden nav het vaststellen van de cultuurnota ter inzage zullen worden gelegd.

Aan GBG: financiële stukken betreffende de huur chocoladefabriek drukkerswerkplaats streekarchief als ook horeca worden bij de griffie ter inzage gelegd.

Aan SP/PvdD: nadere toelichting toegankelijkheid instellingen nav voorbeelden advies GAB.

 

 

In voorbereiding (wordt meegenomen in definitieve "publieksversie"nota)

 

Idem.

 

 

 

 

 

In voorbereiding, wordt meegenomen bij opstellen subsidiebeschikkingen (najaar).


Is gebeurd.

 

 

 


Memo in voorbereiding.

Bergman A
310

07-06-2017

GL

Erfgoedverordening

De wethouder zegt toe dat de raad actief en breed geïnformeerd zal worden over de handhaving van de erfgoedverordening door de ODMH.

Erfgoedverordening nog niet in werking getreden. In 4e kwartaal 2017 besluitvorming door de raad. Bergman  
311

19-06-2017

 

Businessplan Cyclus

Het college legt de raad in het najaar 2017 formeel voor of er een keuze wordt gemaakt voor het voortzetten van de huidige werkwijze van afvalverwerking of het aanbesteden van afvalverwerking per 1-1-2019.

Raadsconsultatie november. Niezen/De Laat  
312 19-06-2017

Businessplan Cyclus

Het college geeft de raad inzicht in de essentiële cijfers/financiële kengetallen van Cyclus NV

Raadsconsultatie november. Niezen/De Laat  
313

26-06-2017

D66

Sportnota

De verzelfstandiging van Sport.Gouda wordt mede in relatie tot de 4 pijlers van de sportnota pas verder uitgewerkt in het DVO dat in najaar naar de raad komt

  Van Gelder  
314

26-06-2017

CU

Sportnota

Het college zal Sport.Gouda vragen een kwalitatief en kwantitatief beeld te geven van sportverenigingen zoals aantal leden, verenigingen, leeftijdsontwikkeling, participatie van aandachtsgroepen en maatschappelijke activiteiten. En dit onderzoek te borgen in de p&c-cyclus waaronder de monitor Sociaal domein.

Het college zal de raad informeren over de resultaten en deze te betrekken bij de uitwerking  van de Dienst Verlenings Overeenkomst met Sport.Gouda

  Van Gelder  
315

05-07-2017

CU SGP

Begroting 2018 Memo keuzenotitie wordt voor de begroting aan de raad aangeboden. De Laat  
316 13-09-2017

Bespreking HHT

Wethouder Corine Dijkstra zegt toe een memo aan de raad te sturen met daarin nadere uitleg over hetgeen de wethouder heeft gesteld in de bijeenkomst van 13 september. Aanvullend beantwoordt de wethouder wat het memo voor dit jaar wordt en hoeveel mensen op dit moment van de regeling HHT gebruikmaken en hoeveel mensen daarvan een indicatie hebben.

  Dijkstra