Toezeggingenlijst

Zodra er tijdens een raadsbijeenkomst of raadsvergadering een toezeggingen wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst op de lijst met toezeggingen.

Laatst bijgewerkt op 23 oktober 2017 voor besluitvormende raad van 25 oktober 2017

Volgnr

Datum/ fractie

Onderwerp en agendapunt
T
oezegging

Stand van zaken/
toelichting

Portefeuille-
houder

Afgedaan

239

06-07-15
 

CU

Kringloopwinkel bij afvalbrengstation
 

Wethouder zegt toe of een combinatie kan worden gemaakt tussen een afvalbrengstation en een kringloopwinkel als een nieuwe locatie wordt gezocht voor het afvalbrengstation

Haalbaarheid is onderzocht, interesse is er. Ruimtelijke consequenties worden meegenomen in uitwerking.

Niezen

 

270

20-01-2016
 

CU

Kop van de Kleiweg

Evaluatie eind 2017 van effect van de fietssteiger Kop van de Kleiweg. Voldoet deze aan zn doelstelling en wat is het effect op verkeerd geparkeerde fietsen op de Kop van de Kleiweg.

 

Komt eind 2017.

Tetteroo

 

 

272

23-03-2016

GL

Debat Transformatieagenda Sociaal Domein
 

Wethouder komt met een Position Paper over de vrijstellingsmogelijkheden voor cliënten Participatiewet

Deze discussie wordt na de zomer 2017 gevoerd bij de beleidskaderdiscussie evaluatie Participatienota.

Tetteroo

 

281

08-06-16

Diverse fracties

Zuidelijk stationsgebied

 

Gevolgen knip worden met de kadebuurt besproken en effect wordt gemonitord 

Project is gestart en overleg is weer opgepakt.

Niezen

 

285

12-10-2016

D66

APV-taxibranche

Er zal een evaluatie gehouden worden na 1 jaar van het Taxi APV wijziging

De regeling treedt in werking op 1 januari 2017. Daarna zal de regeling na een jaar worden geëvalueerd. De horeca in de binnenstad zal ook worden geïnformeerd over de regeling via het reguliere overleg  zodat er met elkaar kan worden toegezien op goede kwaliteit van het taxivervoer.

Schoenmaker

 

287

26-10-2016

SGP

Winkelvisie

Wethouder zegt toe op korte termijn te komen met een planning voor bespreking van de visie in de raad.

De geactualiseerde winkelvisie zal ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad vierde kwartaal 2017.

Bergman

 

292

07-11-2016

Indicatoren begroting

Indicatoren in de begroting worden verder uitgewerkt

Zie toezegging nr 295.

De Laat

 

293

07-11-2016

D66

Omgevingswet

Wethouder zegt een plan van aanpak toe m.b.t. de implementatie van deze wet in het 1e kwartaal van 2017.

Plan van aanpak volgt in 4e kwartaal 2017.

Tetteroo

 

295

09-11-2016

GBG D66

Prestatie indicatoren in begroting

Wethouder zegt toe in overleg met de financiële woordvoerders/auditcommissie te komen tot prestatie-indicatoren in de begroting waar die nu nog ontbreken.

Op 7/12 besproken in audit cie. Voorstel is om informele bijeenkomst met raadsleden te organiseren, waarbij ieder partij bijv. 2 indicatoren kan inbrengen.

De Laat

 

298

09-11-2016

G50+ GL

Statushouders

Wethouder zegt toe het onderwerp taal en (oplossingen voor) taalachterstand op te nemen in het actieprogramma. Ook zegt hij toe met een concrete invulling te komen van vrijwilligersprojecten waar statushouders in kunnen worden gezet.

De concrete invulling vindt plaats binnen het programma Kracht van de stad. De raad wordt in de 1e helft 2017 hierover nader  geïnformeerd.

Van Gelder

 
303

15-02-2017

PvdA

Meer baan zekerheid

Wethouder Tetteroo zegt toe dat binnenkort het SROI beleid wordt herijkt. Binnen dit gebied zal het college bevorderen dat de norm die wij binnen de gemeentelijke muren hanteren in het kader van payroll/flexwerk ‘vaste contracten voor vaste werkzaamheden’ ook wordt gehanteerd voor werkzaamheden die vanuit gemeentewegen subsidiëren/inkopen bij derden, bijvoorbeeld in het kader van de thuiszorg.

  Tetteroo  
304

22-02-2017

CDA

"Piep"systeem bij armoedebeleid

De wethouder zegt toe te willen proberen om een piepsysteem in de uitvoering van het armoedebeleid op te zetten. Dit piepsysteem is bedoeld voor mensen die dreigen tussen wal en schip te raken door het besteedbaar inkomen als zij, door de hoogte van het bruto inkomen, geen recht hebben op de beschikbare regelingen.

N.a.v. de bijeenkomst op 31 mei 2017 zegt de wethouder toe dat het advies van de GASD in reactie op dit raadsvoorstel onder F. (verplichte kosten van scholen voor kinderen) wordt overgenomen.

Het opzetten van een registratiesysteem voor deze specifieke situaties is complex. Er wordt gezocht wat mogelijk is. In individuele situaties waar toepassing van de inkomensnorm tot onredelijke financiële consequenties zou leiden wordt binnen de mogelijkheden en de wettelijke kaders de inkomensnorm met enige souplesse toegepast. Dit zal bij ketenpartners onder de aandacht gebracht worden. Tetteroo  
305

19-04-2017

PvdA

Welstand

Het college komt met een voorstel maakt over (de toepasbaarheid van) led reclameborden/schermen, waarbij ingegaan wordt op de vraag of wij die in de stad willen hebben, zo ja waar en waar niet.

Eigen bedrijfsreclame of ook voor derden, technische maatregelen/ beperkingen ten aanzien van lichtsterkte, gebruikstijd e.d.

  Bergman  
306

19-04-2017

CU

Welstand

In het eerste jaar na de invoering van het nieuwe welstandsbeleid wordt het nieuwe beleid  gemonitord om een beeld te krijgen of en hoe het beleid in de praktijk werkt.

  Bergman  
307

31-05-2017

VVD

Verordening bevordering maatschappelijke participatie

De wethouder zegt toe om in overleg te treden met winkeliers in de stad en de raad te rapporteren of de stadspas een voldoende dekkingsgraad krijgt in de stad en mocht dat niet het geval zijn: of daar iets aan gedaan kan worden.

Loopt. Tetteroo  
308

31-05-2017

PvdD

Verordening bevordering maatschappelijke participatie

De wethouder zegt toe om uit te zoeken of huisdierenzorg op de stadspas mogelijk is.

Loopt. Tetteroo  
310

07-06-2017

GL

Erfgoedverordening

De wethouder zegt toe dat de raad actief en breed geïnformeerd zal worden over de handhaving van de erfgoedverordening door de ODMH.

Erfgoedverordening nog niet in werking getreden. In 4e kwartaal 2017 besluitvorming door de raad. Bergman  
311

19-06-2017

 

Businessplan Cyclus

Het college legt de raad in het najaar 2017 formeel voor of er een keuze wordt gemaakt voor het voortzetten van de huidige werkwijze van afvalverwerking of het aanbesteden van afvalverwerking per 1-1-2019.

Raadsconsultatie november. Niezen/De Laat  
312 19-06-2017

Businessplan Cyclus

Het college geeft de raad inzicht in de essentiële cijfers/financiële kengetallen van Cyclus NV

Raadsconsultatie november. Niezen/De Laat  
313

26-06-2017

D66

Sportnota

De verzelfstandiging van Sport.Gouda wordt mede in relatie tot de 4 pijlers van de sportnota pas verder uitgewerkt in het DVO dat in najaar naar de raad komt

  Van Gelder  
314

26-06-2017

CU

Sportnota

Het college zal Sport.Gouda vragen een kwalitatief en kwantitatief beeld te geven van sportverenigingen zoals aantal leden, verenigingen, leeftijdsontwikkeling, participatie van aandachtsgroepen en maatschappelijke activiteiten. En dit onderzoek te borgen in de p&c-cyclus waaronder de monitor Sociaal domein.

Het college zal de raad informeren over de resultaten en deze te betrekken bij de uitwerking  van de Dienst Verlenings Overeenkomst met Sport.Gouda

  Van Gelder  
315

05-07-2017

CU SGP

Begroting 2018 Memo keuzenotitie wordt voor de begroting aan de raad aangeboden. De Laat  
316 13-09-2017

Bespreking HHT

Wethouder Corine Dijkstra zegt toe een memo aan de raad te sturen met daarin nadere uitleg over hetgeen de wethouder heeft gesteld in de bijeenkomst van 13 september. Aanvullend beantwoordt de wethouder wat het memo voor dit jaar wordt en hoeveel mensen op dit moment van de regeling HHT gebruikmaken en hoeveel mensen daarvan een indicatie hebben.

Memo in weekzending 39

  Dijkstra A
317

05-07-2017

D66

Spoorzone De wethouder zegt toe: de raad wordt zorgvuldig meegenomen bij de verdere stappen die worden gezet rond de spoorzone, de cumulatieve effecten op de grondwaardering, en de ontwikkeling van de vraag naar kavels in de spoorzone Tetteroo  
318 11-10-2017

Verordening Jeugd en WMO

Het college zal de doorlooptijden als gevolg van de nieuwe verordening Jeugd en WMO vanaf 1 januari 2018 noteren en deze aan de raad verstrekken in de monitor sociaal domein.

  Dijkstra