Moties

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de in deze raadsperiode (2014 - 2018) aangenomen en nog openstaande moties.
Afgehandelde moties vindt u hier.

 

Nr. Datum Onderwerp Partij Stand van zaken openstaande moties Portefeuillehouder Af
20 05-07-2017 Cultuur en sociaal domein GL D66 PvdA CDA SP   Bergman Dijkstra  
19 05-07-2017 Versterking vermogenspositie Goudse Schouwburg CU SGP SP Dit heeft doorlopende aandacht van het college; raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de vooruitgang. Bergman A
18 05-07-2017 Het vergroten van het bereik bij cultuur D66 GL PvdA SP   Bergman  
17 05-07-2017 Voor- en naschoolse opvang bij sportverenigingen PvdA CU CDA SP De raad wordt uiterlijk eind 2017 geïnformeerd over de voortgang. Van Gelder / Dijkstra  
16 05-07-2017 Inzet uitkeringsgerechtigden bij sportverenigingen GoPo GL PvdA CDA   Van Gelder / Tetteroo  
15 05-07-2017 Verbeteren kwaliteit buitenbad Groenhovenbad SP CDA Quick scan is in voorbereiding. Van Gelder  
14 05-07-2017 Meer politie in Gouda CU CDA D66 SGP GoPo GL PvdA SP De raad wordt in het najaar van 2017 op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de lobby voor meer politie inzet in de komende twee jaar. Daarnaast zal het college voor de begroting 2018 e.v. ook nadere voorstellen doen voor de gemeentelijke inzet op het terrein van het voorkomen en tegengaan van inbraken. Schoenmaker  
13 05-07-2017 LHBTI voorbeeldrol gemeente GL PvdA D66 DP   Van Gelder  
12 14-06-2017 Experiment verplichtingsvrije uitkering GBG PvdD SP PvdA GL   Tetteroo  
11 17-05-2017 Geen olie- en gaswinning in het Groene Hart SP GL PvdA GBG CU PvdD Voor wat betreft Gouda wordt hier aandacht aan besteed in het proces van de energietransitie. Niezen A
10 17-05-2017 Welstand en duurzaamheid GL GoPo PvdA PvdD CU Wordt meegenomen in de communicatie rondom de Welstandnota. Tetteroo Bergman A
9 05-04-2017 Westergouwe gasloos CDA D66 PvdA CU GL SGP Uitgangspunt voor Boerderijkavel is gasloos. Overige kavels: gesprekken met marktpartijen lopen, NOM is daarbij uitgangspunt. In beleidsuitgangspunten overgenomen. Tetteroo  
8 05-04-2017 Westergouwe woningprogrammering strikter D66 In voorbereiding. Tetteroo  
7 05-04-2017 Westergouwe Pilot groene tuinen D66 PvdA In beleidsuitgangspunten overgenomen. Tetteroo A
6 08-03-2017 Groenherstel D66 PvdD GL Er is hiervoor een notitie in voorbereiding. Deze wordt in het najaar van 2017 aan het college voorgelegd. Niezen  
5 08-03-2017 Onderzoek (mogelijkheden) verbetering schuldhulpverlening CU SP G50+ SGP CDA GL   Tetteroo  
4 08-03-2017 Informatie dierenhulp voor minima PvdD SP   Niezen  
3 08-03-2017 Stimuleren beleidsinitiatieven in het armoedebeleid D66 PvdA CU PvdD SP G50+ GL GoPo Overgenomen in beleidsuitgangspunten in de nota Armoedebeleid. Tetteroo A
 2016
16 07-12-2016 Maatregelen tekortreductie BUIG-budget SP CU Dit komt aan de orde in de raadscyclus van 13 december "Vangnet BUIG 2017"
 
Tetteroo  
15 23-11-2016 Holland Outlet Mall D66 CDA SGP SP PvdA GL CU Zolang er geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden blijft de lobby tegen de HOM actief. Bergman A
13 09-11-2016 Groene Energie CU PvdD SP D66 GL Wordt meegenomen in eerstvolgende aanbesteding energie die in 2019 start (20-02-2017). Niezen A (uitvoering 2019)

2015

35 09-12-2015 Compenseren onrendabele top & industrie PvdA Onderzoek oplossingen loopt. We hebben afspraken gemaakt met de regio in convenant uitstroom beschermd wonen en die leggen we vast in de af te sluiten raamovereenkomst en prestatieafspraken met de corporaties. Memo over prestatieafspraken komt nog naar de raad.
 
Tetteroo  
34 09-12-2015 Duurzaam bouwen CU
Bij gemeentelijke nieuwbouwprojecten wordt een minimale GPR score van 7,5 als uitgangspunt gehanteerd, met als streven een 8.
Tetteroo
A
 
20 29-04-2015 Meldpunt openbaar gebied CDA CU D66 GoPo SP
De gevraagde oplossing is inclusief de gevraagde functionaliteit gerealiseerd in de testomgeving van het Geheugen van Gouda. Om deze vorm van dienstverlening te kunnen garanderen zijn hardwarematige aanpassingen nodig aan ons interne ICT-netwerk, welke nu voorbereid worden. In het tweede kwartaal van 2017 zal het Meldpunt Openbaar Gebied in deze nieuwe digitale vorm beschikbaar zijn voor onze inwoners en andere belanghebbenden. Er kan al wel gemeld worden via specifieke apps zoals Buiten Beter.
 
Niezen A
17 29-04-2015 Winkelvisie SGP SP GoPo CDA G50+ CU
De geactualiseerde winkelvisie zal ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden in het laatste kwartaal 2017.
 
De Laat  
13 22-04-2015 Evaluatie Kadernota 2015 -2018 D66
Eind 2018 volgt een procesevaluatie van de Kadernota 2015-2018.
Schoenmaker  
3 21-01-2015 Handhaving Zijlen en Stegen CU
In overleg met Platform Binnenstad zijn aandachtsgebieden aangewezen, waarvoor gezamenlijk een aanpak wordt voorbereid.
 
Tetteroo  

2014

17 17-12-2014 Prijsvraag innovatieve ideeën riool CDA
Bij aanbestedingen is ruimte om de markt innovatieve ideeën in de aanbieding in te laten brengen. In de binnenstad wordt op diverse manieren met bewoners gecommuniceerd over het project "stad en slappe bodem" en gevraagd oplossingen en ideeën in te brengen. Op basis van een ideeën uitvraag is een kansenkaart opgesteld waar rioolwater warmte teruggewonnen kan worden (Riothermie i.c.m. duurzaamheid).
 
Niezen  
16 17-12-2015 Lastenpositie woningeigenaren D66
Het verzoek aan het college bestaat uit twee delen: De lastenverlichting specifiek voor woningeigenaren wordt in 2017 doorgevoerd doordat de OZB-eigenaren met € 200k wordt verlaagd (gemeentebreed). In het actieprogramma van het college is daarnaast afgesproken dat in bredere zin wordt gekeken naar lastenverlichting voor eigenaren en gebruikers. Concrete maatregelen worden voorzien voor 2018 ev.
De precieze effecten van  de nieuwe financieringssystematiek rioolheffing (voor eigenaren en gebruikers)  zijn als bijlage opgenomen in het GRP 2014 – 2018.
Voor informatie over ontwikkeling woonlasten van eigenaren-bewoners en huurders wordt verwezen naar documenten die zijn toegezonden met weekzending 4 in januari 2014 (Basisrapport Kernpublicatie WoON 2012 Gouda van ABF Research), weekzending 11 in maart 2016 ( Woonvisie Gouda 2015-2020) en weekzending 26 in juni 2016 (woonlastenonderzoek gemeente Gouda van Atrivé).
Tetteroo A