Moties

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de in deze raadsperiode (2014 - 2018) aangenomen en nog openstaande moties.
Afgehandelde moties vindt u hier.

 

Nr. Datum Onderwerp Partij Stand van zaken openstaande moties Portefeuillehouder Af
             

2017

46 13-12-2017 Vuurwerkvrije zones SP PvdD   Schoenmaker  
45 13-12-2017 Snelheid aanpassen A12 SP PvdD GL CU PvdA   Niezen  
44 13-12-2017 Verbeteren aansluiting vraag en aanbod van werk D66 CU VVD G50+   Tetteroo  
43 13-12-2017 Regie vrijvallende grond D66 PvdD GL   Niezen  
42 13-12-2017 Groenspreiding D66 PvdD   Niezen  
41 13-12-2017 Groen groeien in Gouda GBG D66 PvdA CDA GoPo VVD PvdD G50+   Niezen  
40 29-11-2017 Landelijke CAO participatiewet SP GBG G50+   Tetteroo  
39 29-11-2017 Vlaggen in de Raadszaal II D66 PvdA PvdD GL SP GoPo   Schoenmaker  
38 29-11-2017 Vlaggen in Raadszaal SGP G50+ GBG CDA   Schoenmaker  
37 29-11-2017 Actief grondbeleid GL SP   De Laat  
36 29-11-2017 Energieneutraal bouwen in Gouda CU SP SGP GL PvdA   De Laat  
35 29-11-2017 Schulddienstverlening door vrijwilligersorganisaties CU SP   Tetteroo  
34 29-11-2017 Inzet ervaringsdeskundigen GoPo PvdD   Tetteroo  
33 08-11-2017 Groenverbindingen PvdD G50+ SP CU   Niezen  
32 08-11-2017 Chocoladefabriek doorontwikkelen PvdA GL SP CDA PvdD CU   Bergman  
31 08-11-2017 Filmhuis Gouda CU SP   Bergman  
30 08-11-2017 Continuering Oranjenacht PvdA GL GoPo G50+   Bergman  
29 25-10-2017 Versterken mantelzorg CDA PvdD G50+ SP CU SGP   Dijkstra  
27 20-09-2017 Werkwijze besluitvorming bestemmingsplannen SGP SP G50+   Tetteroo  
26 20-09-2017 Aanpak fietsparkeren CDA CU SGP G50+   Niezen  
25 20-09-2017 Schoolzones CU SGP SP CDA GoPo G50+   Niezen  
24 20-09-2017 Fietsbrug Westergouwe D66 SGP   Niezen  
23 20-09-2017 Waterbus RVVP SGP GBG SP CDA G50+   Niezen  
22 20-09-2017 Onderzoek kruispunt Koningin Wilhelminaweg SP   Niezen  
21 20-09-2017 Omwonenden kruispunt Koningin Wilhelminaweg SP   Niezen  
20 05-07-2017 Cultuur en sociaal domein GL D66 PvdA CDA SP Loopt, de raad ontvangt begin januari 2018 een memo hierover. Bergman Dijkstra  
18 05-07-2017 Het vergroten van het bereik bij cultuur D66 GL PvdA SP Loopt, de raad ontvangt begin januari 2018 een memo hierover. Bergman  
17 05-07-2017 Voor- en naschoolse opvang bij sportverenigingen PvdA CU CDA SP Memo 14/11: de raad wordt december 2017 geInformeerd over de voortgang. Van Gelder / Dijkstra  
15 05-07-2017 Verbeteren kwaliteit buitenbad Groenhovenbad SP CDA Memo 14/11: 1e kwartaal 2018 volgt raadsinformatie. Van Gelder  
14 05-07-2017 Meer politie in Gouda CU CDA D66 SGP GoPo GL PvdA SP De raad wordt in het najaar van 2017 op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de lobby voor meer politie inzet in de komende twee jaar. Daarnaast zal het college voor de begroting 2018 e.v. ook nadere voorstellen doen voor de gemeentelijke inzet op het terrein van het voorkomen en tegengaan van inbraken. Schoenmaker  
13 05-07-2017 LHBTI voorbeeldrol gemeente GL PvdA D66 DP Raad ontvangt memo in 2017. Van Gelder  
12 14-06-2017 Experiment verplichtingsvrije uitkering GBG PvdD SP PvdA GL   Tetteroo  
9 05-04-2017 Westergouwe gasloos CDA D66 PvdA CU GL SGP Uitgangspunt voor Boerderijkavel is gasloos. Overige kavels: gesprekken met marktpartijen lopen, NOM is daarbij uitgangspunt. In beleidsuitgangspunten overgenomen. Tetteroo  
8 05-04-2017 Westergouwe woningprogrammering strikter D66 In voorbereiding. Tetteroo  
4 08-03-2017 Informatie dierenhulp voor minima PvdD SP   Niezen  

2015

13 22-04-2015 Evaluatie Kadernota 2015 -2018 D66
Eind 2018 volgt een procesevaluatie van de Kadernota 2015-2018.
Schoenmaker  
3 21-01-2015 Handhaving Zijlen en Stegen CU
In overleg met Platform Binnenstad zijn aandachtsgebieden aangewezen, waarvoor gezamenlijk een aanpak is voorbereid en zal worden uitgevoerd.
 
Tetteroo  

2014

17 17-12-2014 Prijsvraag innovatieve ideeën riool CDA
Bij aanbestedingen is ruimte om de markt innovatieve ideeën in de aanbieding in te laten brengen. In de binnenstad wordt op diverse manieren met bewoners gecommuniceerd over het project "stad en slappe bodem" en gevraagd oplossingen en ideeën in te brengen. Op basis van een ideeën uitvraag is een kansenkaart opgesteld waar rioolwater warmte teruggewonnen kan worden (Riothermie i.c.m. duurzaamheid).
 
Niezen