Moties

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de in deze raadsperiode (2014 - 2018) aangenomen en nog openstaande moties.
Afgehandelde moties vindt u hier.

 

Nr. Datum Onderwerp Partij Stand van zaken openstaande moties Portefeuillehouder Af
2018
8 21-02-2018 Visie wijziging voor Westergouwe Eiland II: Kaveleiland D66 SGP CDA   Tetteroo  
7 21-02-2018 Verbod shisha lounges SGP VVD GBG SP G50+ CDA   Schoenmaker  
6 21-02-2018 Oproep VNG Lobby Voorkom Afwenteling Kosten VVD SGP D66 G50+ PvdD CDA CU   Dijkstra  
5 21-02-2018 Toekomstvisie CDA PvdA CU GL SGP SP G50+ GBG D66   Dijkstra/Schoenmaker  
4
31-01-2018 Afsluiting A12 GoPo CDA   Niezen  
3
31-01-2018 Aanpak woninginbraken huurwoningen SP   Tetteroo  
2
31-01-2018 N228 CU SP

 

Niezen  
1
31-01-2018
Charter diversiteit
CU SP PvdA
 
Dijkstra
 
2017
46 13-12-2017 Vuurwerkvrije zones SP PvdD Voor de zomer 2018 zal een expertmeeting worden georganiseerd over vuurwerk met de gemeenteraad. Schoenmaker  
45 13-12-2017 Snelheid aanpassen A12 SP PvdD GL CU PvdA Stand van zaken volgt. Niezen  
44 13-12-2017 Verbeteren aansluiting vraag en aanbod van werk D66 CU VVD G50+ De motie wordt op dit moment opgepakt in het licht van de gesprekken met Promen over de samenwerking in 2018.  Tetteroo  
43 13-12-2017 Regie vrijvallende grond D66 PvdD GL Dit wordt nader uitgewerkt en komt  in   de zomer 2018 ter informatie naar de raad. Niezen  
42 13-12-2017 Groenspreiding D66 PvdD Dit wordt nader uitgewerkt en komt  in   de zomer 2018 ter informatie naar de raad. Niezen  
41 13-12-2017 Groen groeien in Gouda GBG D66 PvdA CDA GoPo VVD PvdD G50+ Dit wordt nader uitgewerkt en komt  in   de zomer 2018 ter informatie naar de raad. Niezen  
39 29-11-2017 Vlaggen in de Raadszaal II D66 PvdA PvdD GL SP GoPo   Schoenmaker  
38 29-11-2017 Vlaggen in Raadszaal SGP G50+ GBG CDA   Schoenmaker  
37 29-11-2017 Actief grondbeleid GL SP Hierover rapporteren we bij het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (raadscyclus juni 2018) De Laat  
36 29-11-2017 Energieneutraal bouwen in Gouda CU SP SGP GL PvdA RBA/CVO:
Continue opdracht (energieneutraal bouwen is uitgangspunt). Binnenkort vindt er een workshop plaats met projectleiders en RO'ers om gezamenlijk de mogelijkheden te bespreken om invulling te geven aan deze motie.
De Laat  
35 29-11-2017 Schulddienstverlening door vrijwilligersorganisaties CU SP Eind 2018 wordt hierover gerapporteerd. Tetteroo  
34 29-11-2017 Inzet ervaringsdeskundigen GoPo PvdD Momenteel wordt een project voorbereid en onderzocht of kan worden aangesloten bij een groter landelijk project voor de inzet van “lokale helden”. Tetteroo  
32 08-11-2017 Chocoladefabriek doorontwikkelen PvdA GL SP CDA PvdD CU De partners Chocoladefabriek zijn in samenwerking met het Verzetsmuseum Midden-Holland gestart met de planontwikkeling. Naar verwachting wordt het plan in maart 2018 aan de gemeente voorgelegd. Bergman  
31 08-11-2017 Filmhuis Gouda CU SP In afwachting van eventueel voorstel Filmhuis. Bergman  
26 20-09-2017 Aanpak fietsparkeren CDA CU SGP G50+ De raad wordt in februari 2018 middels raadsmemo geïnformeerd over de stand van zaken. Niezen  
25 20-09-2017 Schoolzones CU SGP SP CDA GoPo G50+ Overleggen met Wijkteams zijn gevoerd. Plan voor realisatie dient nader te worden uitgewerkt. Vermoedelijke realisatie van de 3 locaties in Plaswijck in het 2e kwartaal 2018. Niezen  
24 20-09-2017 Fietsbrug Westergouwe D66 SGP De raad zal in het eerste kwartaal middels raadsmemo geïnformeerd worden over diverse verkeerskundige aspecten rond Westergouwe, waarin ook aandacht zal zijn voor de mogelijke fietsverbinding langs de spoorbrug. Niezen  
23 20-09-2017 Waterbus RVVP SGP GBG SP CDA G50+ De haalbaarheid van een waterbus wordt betrokken bij het regionale onderzoek van een OV visie voor de regio (samen met het Hoogheemraadschap en de Provincie). Niezen  
17 05-07-2017 Voor- en naschoolse opvang bij sportverenigingen PvdA CU CDA SP

Memo 14/11: de raad wordt december 2017 geInformeerd over de voortgang.

Memo in weekzending 7

Van Gelder / Dijkstra  
15 05-07-2017 Verbeteren kwaliteit buitenbad Groenhovenbad SP CDA Memo 14/11: 1e kwartaal 2018 volgt raadsinformatie.

Memo in weekzending 7
Van Gelder  
12 14-06-2017 Experiment verplichtingsvrije uitkering GBG PvdD SP PvdA GL Loopt. Tetteroo  
8 05-04-2017 Westergouwe woningprogrammering strikter D66 In voorbereiding. Tetteroo  

2015

13 22-04-2015 Evaluatie Kadernota 2015 -2018 D66
Eind 2018 volgt een procesevaluatie van de Kadernota 2015-2018.
Schoenmaker