Moties

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de in deze raadsperiode (2014 - 2018) aangenomen en nog openstaande moties.
Afgehandelde moties vindt u hier.

 

Nr. Datum Onderwerp Partij Stand van zaken openstaande moties Portefeuillehouder Af
34 08-11-2017 Effecten veiligheidsbeleid CU PvdA GL CDA VVD SP D66 SGP G50+ PvdD GBG   Schoenmaker  
33 08-11-2017 Groenverbindingen PvdD G50+ SP CU   Niezen  
32 08-11-2017 Chocoladefabriek doorontwikkelen PvdA GL SP CDA PvdD CU   Bergman  
31 08-11-2017 Filmhuis Gouda CU SP   Bergman  
30 08-11-2017 Continuering Oranjenacht PvdA GL GoPo G50+   Bergman  
29 25-10-2017 Versterken mantelzorg CDA PvdD G50+ SP CU SGP   Dijkstra  
28 20-09-2017 Herijking APV D66 VVD GoPo CU   Schoenmaker  
27 20-09-2017 Werkwijze besluitvorming bestemmingsplannen SGP SP G50+   Tetteroo  
26 20-09-2017 Aanpak fietsparkeren CDA CU SGP G50+   Niezen  
25 20-09-2017 Schoolzones CU SGP SP CDA GoPo G50+   Niezen  
24 20-09-2017 Fietsbrug Westergouwe D66 SGP   Niezen  
23 20-09-2017 Waterbus RVVP SGP GBG SP CDA G50+   Niezen  
22 20-09-2017 Onderzoek kruispunt Koningin Wilhelminaweg SP   Niezen  
21 20-09-2017 Omwonenden kruispunt Koningin Wilhelminaweg SP   Niezen  
20 05-07-2017 Cultuur en sociaal domein GL D66 PvdA CDA SP   Bergman Dijkstra  
18 05-07-2017 Het vergroten van het bereik bij cultuur D66 GL PvdA SP   Bergman  
17 05-07-2017 Voor- en naschoolse opvang bij sportverenigingen PvdA CU CDA SP De raad wordt uiterlijk eind 2017 geïnformeerd over de voortgang. Van Gelder / Dijkstra  
16 05-07-2017 Inzet uitkeringsgerechtigden bij sportverenigingen GoPo GL PvdA CDA   Van Gelder / Tetteroo  
15 05-07-2017 Verbeteren kwaliteit buitenbad Groenhovenbad SP CDA Quick scan is in voorbereiding. Van Gelder  
14 05-07-2017 Meer politie in Gouda CU CDA D66 SGP GoPo GL PvdA SP De raad wordt in het najaar van 2017 op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de lobby voor meer politie inzet in de komende twee jaar. Daarnaast zal het college voor de begroting 2018 e.v. ook nadere voorstellen doen voor de gemeentelijke inzet op het terrein van het voorkomen en tegengaan van inbraken. Schoenmaker  
13 05-07-2017 LHBTI voorbeeldrol gemeente GL PvdA D66 DP   Van Gelder  
12 14-06-2017 Experiment verplichtingsvrije uitkering GBG PvdD SP PvdA GL   Tetteroo  
9 05-04-2017 Westergouwe gasloos CDA D66 PvdA CU GL SGP Uitgangspunt voor Boerderijkavel is gasloos. Overige kavels: gesprekken met marktpartijen lopen, NOM is daarbij uitgangspunt. In beleidsuitgangspunten overgenomen. Tetteroo  
8 05-04-2017 Westergouwe woningprogrammering strikter D66 In voorbereiding. Tetteroo  
6 08-03-2017 Groenherstel D66 PvdD GL Er is hiervoor een notitie in voorbereiding. Deze wordt in het najaar van 2017 aan het college voorgelegd. Niezen  
5 08-03-2017 Onderzoek (mogelijkheden) verbetering schuldhulpverlening CU SP G50+ SGP CDA GL   Tetteroo  
4 08-03-2017 Informatie dierenhulp voor minima PvdD SP   Niezen  
 2016
16 07-12-2016 Maatregelen tekortreductie BUIG-budget SP CU Dit komt aan de orde in de raadscyclus van 13 december "Vangnet BUIG 2017"
 
Tetteroo  

2015

35 09-12-2015 Compenseren onrendabele top & industrie PvdA Onderzoek oplossingen loopt. We hebben afspraken gemaakt met de regio in convenant uitstroom beschermd wonen en die leggen we vast in de af te sluiten raamovereenkomst en prestatieafspraken met de corporaties. Memo over prestatieafspraken komt nog naar de raad.
 
Tetteroo  
17 29-04-2015 Winkelvisie SGP SP GoPo CDA G50+ CU
De geactualiseerde winkelvisie zal ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden in het laatste kwartaal 2017.
 
De Laat  
13 22-04-2015 Evaluatie Kadernota 2015 -2018 D66
Eind 2018 volgt een procesevaluatie van de Kadernota 2015-2018.
Schoenmaker  
3 21-01-2015 Handhaving Zijlen en Stegen CU
In overleg met Platform Binnenstad zijn aandachtsgebieden aangewezen, waarvoor gezamenlijk een aanpak wordt voorbereid.
 
Tetteroo  

2014

17 17-12-2014 Prijsvraag innovatieve ideeën riool CDA
Bij aanbestedingen is ruimte om de markt innovatieve ideeën in de aanbieding in te laten brengen. In de binnenstad wordt op diverse manieren met bewoners gecommuniceerd over het project "stad en slappe bodem" en gevraagd oplossingen en ideeën in te brengen. Op basis van een ideeën uitvraag is een kansenkaart opgesteld waar rioolwater warmte teruggewonnen kan worden (Riothermie i.c.m. duurzaamheid).
 
Niezen