Moties periode 2018-2022

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de in deze raadsperiode (2018 - 2022) aangenomen en nog openstaande moties.

De moties periode 2014-2018 kunt hier inzien. De afgehandelde moties kunt u hier inzien.

Nr. Datum Onderwerp Partij Stand van zaken openstaande moties Portefeuillehouder Af
22 02-03-2019 N207 SGP SP D66 G50+ PvdA CU GL VVD GBG CDA      
21 02-03-2019 Opties verlenging levensduur openhouden VVD SP GL G50+      
20 03-04-2019 Langjarige vraag en aanbod VVD GL CU GoPo SP G50+      
19 03-04-2019 Vergroening schoolpleinen PvdD GL SP D66      
18 06-03-2019 Participatierapport PWA-kazerne SGP PvdA GL SP CU CDA G50+   Tetteroo  
17 30-01-2019 Kerkenvisie SGP GBG SP D66 PvdA CU G50+ CDA Er komt hierover een voorstel naar de raad. van Vugt  
16 30-01-2019 Leven in verscheidenheid in veelkleurig Gouda PvdD SP VVD GL PvdA De artikel 38 vragen zijn beantwoord en de raad heeft zich dmv de motie uitgesproken als signaal naar de samenleving. Dijkstra A
15 30-01-2019 100 jaar kiesrecht D66 GL SP PvdD PvdA CDA CU Initiatieven worden opgenomen in de Visie op Samenleven, met daarin de thema’s Diversiteit, Burgerschap en Inclusie, die nog voor de zomer zal worden voorgelegd aan de raad. Salet/Dijkstra  
13 12-12-2018 Nationaal holocaust monument GBG SGP GL SP CU G50+ PvdA

Er wordt contact opgenomen met de organisatie van het Nationaal Holocaust Namen Monument over een donatie. Tevens wordt met de betrokken maatschappelijke instellingen in de stad besproken hoe een verbinding gelegd kan worden om blijvende bewustwording van vrijheid en democraties te realiseren.
De raad zal geïnformeerd wroden zodra meer bekend is over de voortgang  mbt het Nationaal Holocaust Monument. Dit naar aanleiding van vragen van GBG op 6 maart 2019.

Salet  
12 12-12-2018 Aanbestedingen, analyses en advies IHP GL SP G50+ SGP CU D66 PvdA CDA Analyse wordt opgestart van het proces van aanbesteding bij de gemeente Gouda met als doel de raad uiterlijk in juni 2019 over de uitkomsten van deze analyse te rapporteren. van Vugt  
11 12-12-2018 Kaders en uitvoeringsplan IHP CU D66 PvdD PvdA GL SGP Maandag 21 januari 2e technische raadsverkenning, met beantwoording vragen n.a.v. moties en 1e verkenning 14 november. Raadsbehandeling ihp maart – april.
Geagendeerd op 19 en 27 maart, besluitvorming op 3 april 2019.
van Vugt A
10 21-11-2018 Stem van de Sporter CU CDA SP PvdA Is opgepakt in overleg met Sport.Gouda en VGSO. Momenteel wordt een tweede overleg gepland. We zitten nog niet op één lijn qua aanpak. Vergt naar verwachting nog diverse overleggen. Bunnik  
9 21-11-2018 Fietspaden PvdA SP GL D66 CU G50+ GoPo Momenteel vindt een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om de problematiek aan te pakken. In de eerste helft van 2019 zal de raad over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd worden in samenhang met andere verkeersmaatregelen.. Niezen  
7 07-11-2018 Vergroten bereik armoedebeleid CU SP PvdD Conform tekst motie wordt dit verder geconcretiseerd aan de hand van bevindingen of effecten armoedebeleid. Gestreefd wordt dit voor de zomer met de raad te bespreken. Tetteroo  
6 07-11-2018 Jaarlijkse veiligheidsprijs SGP CU GL De komende maanden zal een uitwerking worden gegeven aan de werkwijze met betrekking tot de Veiligheidsprijs. Streven is om in het najaar 2019 de prijs voor de eerste maal te kunnen organiseren. De raad zal tussentijds worden geïnformeerd over de aanpak. Salet  
5 07-11-2018 Woonambities en wijkontwikkeling PvdA GBG SP CDA G50+ GL De gemeente is hierover in gesprek met de woningcorporaties en we sluiten indien mogelijk aan bij de activiteiten die deze en andere partijen oppakken in verschillende gebieden. Tetteroo  
4 07-11-2018 Herinvoeren schoolzwemmen SP G5-+ SGP Slechts 2 scholen hebben gereageerd op de uitgezette enquête. Er wordt nu een herinneringsmail gestuurd. Bunnik  
3 07-11-2018 Goudse dichtkunst D66 CU PvdD Basis ondersteuning stadsdichter is geborgd bij bestuurscommunicatie. De stadsdichter ontwikkelt een poëzieplan voor de stad.  van Vugt  
2 07-11-2018 Onderzoek meldpunt zorgfraude SP VVD Wordt momenteel onderzocht en zal binnen aangegeven termijn over worden teruggekoppeld.

Er is een meldpunt gerealiseerd en daarmee is de motie afgedaan. De raad is hierover via een memo geInformeerd.
Dijkstra A
1 11-07-2018 Woningen Goudse Poort dmv bestemmingsverruiming GoPo Voor de herontwikkeling van de Goudse Poort is de in november 2017 vastgestelde Ontwikkelstrategie Goudse Poort het vertrekpunt. Het gebied rondom de Antwerpseweg en de Harderwijkweg zijn locaties waar vastgoed getransformeerd, herontwikkeld mag worden naar woningen. Vanuit de gemeente nemen wij vooral een faciliterende rol in, waarbij we flexibel omgaan met de lokale regelgeving. Tetteroo