Ingekomen post 2018

Als u een brief schrijft aan de gemeente, moet u zich afvragen aan wie u de brief richt. Wilt u het standpunt van partijen of raadsleden beïnvloeden, schrijf dan een brief aan de gemeenteraad. Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

 

Ingekomen stukken van voorgaande jaren vindt u hier.

Datum ontvangst afzender korte inhoud voorgestelde behandelprocedure antwoord BenW Cluster
2018 Informatie voor coalitie onderhandelingen Informatie tbv coalitie onderhandelingen Ter kennisname aan de politieke partijen   nvt
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 12 december 2018, sluitingsdatum 10 december 2018
10-12-2018 Provincie Zuid Holland Herbenoeming burgemeester Ter kennisname   Bestuur
10-12-2018 GAB Ongevraagd advies openbare toiletten Gouda Kopie van aan college gerichte brief met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
06-12-2018 Driestar Reactie op open brief Gouda Positief, VVD-Gouda, Gemeentebelangen Gouda Betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Stad
04-12-2018 Inwoner Gouda Datalek Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
04-12-2018 Mijnkwaliteitvanleven.nl Beleidsrapportage 6 Ter kennisname   Sociaal
01-12-2018 Klankbordgroep Regio Midden-Holland Memo inzake rol klankbordgroep Regio Midden-Holland Via agendacie laten agenderen voor bespreking   Bestuur
01-12-2018 Inwoner Gouda Herbestemming PWA kazerne Ter kennisname   Stad
29-11-2018 Inwoner Gouda Teleurgesteld in GoudApot (mail bij de griffie ter inzage voor de raadsleden) Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad ja (ter inzage bij griffie voor raadsleden) Sociaal
28-11-2018 NBPB Beschermingsbewindvoering Ter kennisname   Sociaal
23-11-2018 Provincie Zuid Holland Herbenoeming burgemeester Schoenmaker Ter kennisname   Bestuur
11-2017 Wijkteams Nieuwe Park en Kadebuurt Een nieuwe Poort naar de binnenstad Kopie van aan college gerichte brief, ter afdoening college ja Stad
23-11-2018 Studio DAT Gepresenteerde stukken Groenstaet en Noordstaet Ter kennisname   Stad
22-11-2018 Nationale Jeugdraad Oproep naar raadsleden - Breng het stembureau naar jongeren Ter kennisname   Bestuur
22-11-2018 Inwoner Gouda Klacht inzake AVG Kopie van aan college gerichte brief, ter afdoening college   Bestuur
11-2018 Diverse gemeentes Moties kinderpardon Ter kennisname   Sociaal
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 21 november 2018, sluitingsdatum 19 november 2018
21-11-2018 VGSO Stem van de Sporter Betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Stad
19-11-2018 Gemeente Hattem Motie kinderpardon Ter kennisname   Sociaal
14-11-2018 Provincie Zuid Holland RDOG begroting 2019 en Jaarrekening 2017 Ter kennisname   Bestuur
14-11-2018 Berlimont CMC Consulting Nietigheid WMO afkoop Ter kennisname   Sociaal
14-11-2018 Groene Hart Rekenkamer Aankondiging start onderzoek veiligheidsbeleid Ter kennisname   Bestuur
13-11-2018 Omwonenden Sportlaan 83 Samenvatting standpunten omwonenden T.z.t. betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Stad
12-11-2018 Actuele moderne devotiebeweging Erasmusverbinding Rotterdam Gouda Ter kennisname   Stad
07-11-2018 Buurtbewoner Gouda Verhuizing Triangel/input discussie integraal huisvestingsplan T.z.t. betrekken bij behandeling van het onderwerp in raad   Stad
06-11-2018 Stichting Letselschade en Gerechtigheid Dwaling bij het WMO regres Convenant tussen VNG en Verbond van Verzekeraars Ter kennisname   Sociaal
10-2018 Inwoners Gouda Mishandeling 2 bezoekers bij Friends (brief bij de griffie ter inzage voor raadsleden) Kopie van aan college gerichte brief, ter afdoening college, kopie antwoordbrief aan raad ja Bestuur
26-10-2018 Burgercomité Volksreferendum buiten de Kieswetg in handen stellen van burgemeester (vz Stembureau), kopie antwoordbrief aan raad   Bestuur
29-10-2018 Pietengilde Zwarte Piet in uw gemeente Ter kennisname   Bestuur
29-10-2018 P. Stroop van Renen - Stadsdichter Motie Gouda Poëziestad Betrekken bij behandeling begroting   Bestuur
19-10-2018 Toiletalliantie/Maag Lever Darmstichting Toiletsymposium Ter kennisname   Stad
19-10-2018 Nieuwe inwoner Gouda Deelt ervaring en klachten mbt nieuwe woonomgeving Kopie van aan college gerichte brief, ter afdoening college, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
16-10-2018 Inwoner Gouda Overlast binnenstad Gouda Ter afdoening in handen stellen van het college   Stad
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 17 oktober 2018, sluitingsdatum 15 oktober 2018
15-10-2018 Nationale ombudsman Rapport inburgering "Een valse start" Ter kennisname   Sociaal
12-10-2018 Gemeente Enschede Motie kinderpardon Ter kennisname    
12-10-2018 Gedeputeerde Staten Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2017 Om advies in handen stellen van college   Bestuur
09-10-2018 Groenalliantie Aanbieding eerste en tweede begrotingswijziging en najaarsrapportage Om advies in handen stellen van college   Stad
08-10-2018 Gedeputeerde Staten Financieel toezicht Om advies naar agendacommissie   Bestuur
26-09-2018 Gedeputeerde Staten

Begroting 2019 en Jaarrekening 2017

Betrekken bij behandeling van het onderwerp in de raad   Bestuur
10-10-2018 Defence for Children Follow up taartenactie Ter kennisname   Sociaal
10-10-2018

Guesthouse De Utrechtse Dom

Parkeren weeshuis

T.z.t. betrekken bij behandeling van het onderwerp in de raad ja Stad
27-09-2018 Groene Hart Rekenkamer Uitnodiging toelichting onderzoek inkoop jeugdhulp

Stukken worden toegelicht in regionale radenbijeenkomt op 11 okt.’18 in Bodegraven-Reeuwijk

  Sociaal
24-09-2018 Alliantie Samen werken voor werk - ABU | Cedris | NRTO | OVAL Oprichting Alliantie Samen werken voor werk Ter kennisname   Sociaal
10-09-2018 Stichting 4 en 5 mei Gouda Holocaust Namenmonument te Amsterdam Ter afdoening in handen stellen van college, kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 september 2018, sluitingsdatum 24 septemberi 2018
17-09-2018 Branchevereniging Spelen en Bewegen

Oproep: maak van de Omgevingswet een kans voor Beweeg- en Speelruimte

Ter kennisname ja Stad
17-09-2018 Unicef Oproep aansluiten als 'Kinderpardongemeente' Ter kennisname   Bestuur
17-09-2018 MR van de Triangel

Bezwaar huisvestingsplannen  interconfessionele basisschool de Triangel

T.z.t. betrekken bij behandeling van het onderwerp in de raad   Stad
10-09-2018 A de Wilde Beheer Dwangsom Tuinstraat 10 Gouda Om advies in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
10-09-2018 Dierenbescherming Politiek dier Ter kennisname   Stad
04-09-2018 J. van Dijk Dividendbelasting en de gemeentelijke begroting Ter kennisname   Bestuur
03-09-2018 Democratisch Energie Initiatief Manifest aan de gemeenten en waterschappen - voorkom klimaatboetes van kabinet - ontkoppel energie- en klimaatbeleid - stop biomassa Ter kennisname   Bestuur
28-08-2018 PSP'92 Preventie radicalisering Ter kennisname   Bestuur
28-08-2018 Ned. Ver. tot bevordering van Zondagsrust Oproep tot zondagsrust en beoordeling van verlening van ontheffingen op de gehele zondag Ter kennisname   Bestuur
27-08-2018 Gemeente Waalwijk Motie Kinderpardon aangenomen Ter kennisname   Bestuur
27-08-2018 Vexpan Update documenten commissie gemeenten website Vexpan Ter kennisname   Stad
09-08-2018 Werkgroep 'Vogelbuurt Veilig' Zorgen over afvalbeileid Kopie van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
09-08-2018 Stichting het van Iterson Ziekenhuis Jaarverslag 2017 Ter kennisname   Sociaal
09-08-2018 FNV Lokale Monitor Ter kennisname   Sociaal
06-08-2018 Dhr. Broekhof Vlaggen geallieerden 5 mei Ter kennisname   Bestuur
26-07-2018 Bewonerscollectief Peperstraat Verbouwing en vergunning Peperstraat 29 Kopie van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
25-07-2018 Fairtrade gemeente Subsidiebijdrage Fairtrade Gemeente campagne gemeentebegroting 2019 Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
19-07-2018 Inwoner Gouda Slapperdel Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
13-07-2018 Billy Bird Faciliteis Locatie recreatiepark Ter afdoening in handen stellen van college   Stad
12-07-2018 Inwoner Gouda Schuldhulpverlening

Om advies in handen stellen van het College met kopie antwoordbrief aan raad/t.z.t. betrekken bij behandeling van het onderwerp Schuldhulpverlening in raad

  Sociaal
12-07-2018 Stichting bewonersorganisatie/Wijkteam Plaswijck Resultaten bewonersenquête vuurwerkverbod T.z.t. betrekken bij behandeling van het onderwerp in raad   Bestuur
11-07-2018 Ajourvereniging Koopwoningen Huisvestingsplan inzake De Triangel T.z.t. betrekken bij behandeling van het onderwerp IHP in raad   Stad
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 11 juli 2018, sluitingsdatum 11 juli 2018 12.00 uur
10-07-2018 Gemeente Bergeijk Motie vreemd aan de orde van de dag op grond van artikel 29 RvO: Niet boren naar gas Ter kennisname   Bestuur
10-07-2018 Inwoner Gouda Melding inzake prullenbakken Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
10-07-20`8 RDOG Overdrachtsdocument PPG HM en RDOG HM 2305018 Ter kennisname   Sociaal
09-07-2018 Samenwerkingsverband VO VSO Midden Holland en Rijnland Huisvesting Kespercollege Kopie van aan college gerichte brief voor kennisgeving aannemen   Stad
06-06-2018 Inwoner Gouda

Verzoek om voorbereidingsbesluit resp. intrekking uitwerkingsplan t.h.v. Goejanverwelledijk 26-30

Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
04-07-2018 Horizon Huisvesting Kesper college Kopie van aan college gerichte brief voor kennisgeving aannemen ja Stad
02-07-2018 KBO-PCOB Is uw bestuursakkoord ouderenvriendelijk? Ter kennisname   Sociaal
29-06-2018 Mozaïek Wonen Jaarverslag en volksuisvestingsverslag 2017 Mozaiek Wonen Ter kennisname   Stad
27-06-2018 Stichting Klasse Gewaarmerkte Jaarrekening 2017 met getekende controleverklaring Ter kennisname   Bestuur
26-06-2018 Horeca Nederland KNH afdeling Gouda wenst Hervernieuwing Bed and Breakfast beleid Ter afdoening in handen stellen van college   Stad
25-06-2018 De BijlesBeurs BijlesBeurs - Gratis onderwijs voor kinderen in armoede

Door het college zal de gevraagde informatie ( hoe is de situatie in Gouda en overweegt Gouda hier aanvullend ook iets aan te doen) verstrekt worden en de raad dmv een afschrift in kennis stellen van de gedeelde informatie

  Stad
22-06-2018 ODMH Reactie op zienswijze programmabegroting Ter kennisname   Bestuur
21-06-2018 Antwoordbrief Careless Bouwinitiatief Wethouder Venteweg 2a Ter kennisname   Stad
20-06-2017 Continentie Stichting Nederland Verzoek om informatie over de openbare toiletvoorzieningen - Nationale Plasdag Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad ja Sociaal
06-2018 Diverse inzenders Oproep gemeenteraad: Natuurmonumenten Ter afdoening in handen stellen van college   Stad
15-06-2018 Inwoner Gouda Woningbouw Goudse Poort Ter kennisname ja Stad
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 20 juni 2018, sluitingsdatum 18 juni 2018
12-06-2018 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Visitatie Woningcorporatie Ter kennisname   Stad
08-06-2018 Cranendonck Actief, CDA en PRO6 Getekende motie: Kinderpardon Ter kennisname   Sociaal
07-06-2018 Stichting Leven met de Aarde Wereldmilieudag en een goede start voor de ''burgerschaplessen'' Ter kennisname   Stad
07-06-2018 Inwoner Gouda Pleidooi voor de dieren Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
07-06-2018 Right to Challenge Right to Challenge Ter kennisname   Bestuur
06-06-2019 Direkt Advocaten Bewoners Eiland 2 Westergouwe/ College van Burgemeester & Wethouders Ter kennisname    
06-06-2018 Inwoner Gouda Verzoek om voorbereidingsbesluit resp. intrekking uitwerkingsplan t.h.v. Goejanverwelledijk 26-30 Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
06-06-2018 Gemeente Velsen Verhoging BTW van 6 naar 9 procent op gezond voedsel Ter kennisname   Bestuur
06-06-2018 Legaltree Klacht met betrekking gedragingen College met betrekking tot Weth. Venteweg 72 Gouda Kopie van aan college gerichte brief voor kennisgeving aannemen   Stad
05-2018 Inwoner Gouda Betreft klacht over snoeibeleid Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
15-05-2018 Vereniging Behoud Stadsschoon Gouda Mogelijkheid tot gebruik van Fluwelensingel m.b.t. parkeervoorziening Kopie van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
28-05-2018 Werkgroep Gouda Krimpenerwaard Alternatief bebouwingsvoorstel Werkgroep Gouda Krimpenerwaard Kopie van aan college gerichte brief voor kennisgeving aannemen   Stad
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere besluitvormende vergadering van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen
16-05-2018 VNG ledenbrief IBP Ter kennisname   Bestuur
05-2018 Regio Midden Holland Platform slappe bodem Betrekken bij uitwerking raadsbrede onderwerpen   Stad
16-05-2018 Stichting Rioned Website voor raadsleden over de bestuurlijke aspecten van wateroverlast, klimaat, omgevingsbeleid en riolering Betrekken bij uitwerking raadsbrede onderwerpen   Stad
15-05-2018 Stichting Behoud Stadsschoon Renovatie Peperstraat Kopie van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
07-05-2018 bekend bij griffie Bevrijd maar waartoe Ter kennisname   Bestuur
03-05-2018 Stichting Dierenlot Uitkomsten onderzoek toekenning vergoedingen voor lokale dierenhulpverleners Ter kennisname   Stad
03-05-2018 Milieufederatie Groen en duurzame inspiratie van de NMZH Betrekken bij uitwerking raadsbrede onderwerpen   Stad
01-05-2018 Fietsersbond Oproep tot verbetering van de fietsveiligheid n.a.v. dodelijk ongeval op de Thorbeckelaan Ter afdoening in handen stellen van college, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
23-04-2018 Persoongegevens bekend bij Griffie Parkeervergunning en toch bekeuring Ter kennisname   Bestuur
04-2018 Trees of Wisdom Verslag bijeenkomst 9 maart Ter kennisname   Bestuur
04-2018 Pharos Lokale aanpak gezondheidsachterstanden in uw gemeente Ter kennisname   Sociaal
04-2018 Nationale Ombudsman Rapport burgerinitiatieven Ter kennisname   Stad
04-2018 Cedris Raadsbrief april 2018 Ter kennisname   Sociaal
04-2018 Nationale ombudsman Welkom gemeenteraadsleden Ter kennisname   Bestuur
09-04-2018 Omwonenden plan Groenstaet Infoavond en enquete Ter kennisname   Stad
04-2018 Gouda Sterk aan de IJssel Wijk-dijkverbetering Gouda Ter afdoening in handen stellen van college, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
04-2018 Historische vereniging Die Goude Wijk-dijkverbetering Gouda Ter afdoening in handen stellen van college, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
21-03-2018 iktoon Mail inzake BNG Bank Cultuurparticipatieprijs incl bijlage Ter kennisname   Stad
21-3-2018 P. van de Sluijs Oproep ondersteuning en financiele hulp ondersteuningshuis Ter kennisname   Sociaal
19-03-2018 Werkgroep Gouda sterk aan de IJssel

Zienswijze Omgevingsvergunning Goejanverwelledijk 26-30

Kopie van aan college gerichte brief, voor kennisgeving aannemen   Stad
19-03-2018 Camping Streefland Camperlocatie pop-up campings Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
13-03-2018 Gedeputeerde Staten Begrotingscirculaire Ter kennisname   Bestuur
03-2018 "Ik verlang mijn stem terug" Betrekken inwoners bij verandering in hun leefomgeving Ter kennisname, afdoen door raadsleden/fracties   Bestuur
07-03-2018 Gemeente Oldenzaal Motie inzake kinderpardon Ter kennisname   Sociaal
07-03-2018 Vereniging Behoud Stadsschoon Gouda Verzoek tot het weer in ere herstellen van de benaming IJsselhof en bijbehorend groen Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
07-03-2018 Vereniging Behoud Stadsschoon Gouda Verzoek bestrating Jeruzalemstraat met originele oude harde klinkerstenen Ter afdoening in handen stellen van college   Stad
06-03-2018 Gemeente Oosterhout Motie over ontslag burgemeester Ter kennisname   Bestuur
02-03-2018 Kinderboerderij Dankbrief aan de gemeente Ter kennisname   Stad
28-02-2018 Vereniging Behoud Stadsschoon Gouda Verzoek tot voordragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, Schielandsche Hoge Zeedijk 18. Kopie van aan college gerichte brief, voor kennisgeving aannemen   Stad
27-02-2018 Hr. Roefs IJsselhof Ter afdoening in handen stellen van college   Stad
22-02-2018 Hr. Du Pré Goejanverwelledijk Ter afdoening in handen stellen van college   Stad
Onderstaande ljist is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 21 februari 2018, sluitingsdatum 19 februari 2018
14-02-2018 St Barbarugo Stop de verwoestijning van Nederland Ter kennisname   Stad
06-02-2018 Kinderboerderij Red de kinderboerderij Ter kennisname   Stad
05-02-2018 Bewoners Westergouwe Westergouwe Kaveleiland Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad 26-02-2018 Stad
31-01-2018 De heer B. Clauwens Bomenkap Raam Ter kennisname   Stad
30-01-2018 Stichting Dierenlot Dierenwelzijn en lokjale dierenhulp (bijlagen liggen bij de Griffie ter inzage Ter kennisname   Sociaal
Onderstaande ljist is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 31 januari 2018, sluitingsdatum 29 januari 2018
23-01-2018 Berlimont CMC Consulting WMO Convenant Regresrecht 2018 Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
22-01-2018 Dhr. G. Goeting Betrokkenheid burgers Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
22-01-2018 VGSO Jaarverslag VGSO 2016-2017 Ter kennisname   Stad
19-01-2018 Politie - P. van Musscher Woninginbraken - extra politieinzet Ter kennisname   Bestuur
18-01-2018 Stovog Begroting 2018 Ter kennisname   Stad
18-01-2018 Stichting Burger - Dichter bij de Burger Uitnodiging raadsledendebat "Raadplegend Referendum" Ter kennisname   Bestuur
17-01-2018 FNV Taxi Aanbesteding Groene Hart Hopper-belangen werknemers Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad antw.brf. CVV Stad
16-01-2018 Marit van Vliet Creatieve Therapie Toegang tot vaktherapie voor alle kinderen in Gouda Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
15-01-2018 GZV Watergras Uitnodiging gesprek wethouder van Gelder Ter afdoening in handen stellen van college 18-01-2018 Stad
10-01-2018 Controle Alt Delete Nieuw beleid tegen etnisch profileren Ter kennisname   Bestuur
04-01-2018 GoudaOnderneemt! Afrit en toerit A12 Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
02-01-2018

Namens de bewoners van de Wijsmullerstraat en Willenskade

Plaatsing Dug Out Steinse Groen Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad 06-02-2018 Stad
29-12-2017 Wethouder Bergman Ontslagbrief Ter kennisname   Bestuur
14-12-2017 Provincie Zuid-Holland Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016 Ter kennisname   Stad
13-12-2017 Mw. J. Smits-van Leeuwen Schone grachten in Gouda Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
2017/2018 Diverse documenten tbv verkiezingsprogramma's Informatie tbv verkiezingsprogramma's Ter kennisname aan de politieke partijen   nvt