Ingekomen post 2017

Als u een brief schrijft aan de gemeente, moet u zich afvragen aan wie u de brief richt. Wilt u het standpunt van partijen of raadsleden beïnvloeden, schrijf dan een brief aan de gemeenteraad. Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

 

Ingekomen stukken van voorgaande jaren vind u hier.

Datum ontvangst afzender korte inhoud voorgestelde behandelprocedure antwoord BenW Cluster
2017 Diverse documenten tbv verkiezingsprogramma's Informatie tbv verkiezingsprogramma's Ter kennisname aan de politieke partijen   nvt
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 29 november 2017, sluitingsdatum 27 november 2017
16-11-2017 Mw. Tuythof Rotterdampas Ter afdoening in handen stellen van college   Sociaal
16-11-2017 St Het van Iterson Ziekenhuis Verzoek goedkeuring van aanpassen en actualiseren van de statuten Om advies in handen stellen van college   Stad
16-11-2017 Petanquevereniging Gouda Bestemming Cyclus locatie Ter kennisname   Stad
15-11-2017 Griffie Apeldoorn Bezwaar datum referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Ter kennisname   Bestuur
14-11-2017 Inwoner Overlast Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Bestuur
15-11-2017 Vereniging Goudse Sport Organisaties Sporthal cc van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
13-11-2017 Wijkteam Nieuwe park Onderhoud van Bergen IJzendoornpark - vervolg Cc van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
09-11-2017 VGSO Tariefstelling Sport.Gouda Cc van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
07-11-2017 NAW-gegevens bij Griffie bekend Pleidooi voor de dieren mbt Roofvogelschows Cc van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
30-10-2017 Promen Ondernemingsplan Promen 2018 en Ondernemingsplan Prowork BV 2018 T.z.t. betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Sociaal
30-10-2017 GAB Rolstoeltoegankelijkheid brug over Waaiersluis bij Gouda Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
30-10-2017 De Nationale Ombudsman Bijstandsaanvragers 27+ Ter kennisname   Sociaal
24-10-2017 St. Gouwe Dialoog Brief aan AD inzake oud-netwerk regisseur Ter kennisname   Bestuur
24-10-2017 RTV Gouwestad Steunbetuiging Is behandeld in BVR 25 oktober 2017   Bestuur
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 25 oktober 2017, sluitingsdatum 23 oktober 2017
12-10-2017 Provincie Zuid Holland Herbenoeming burgemeester Betrekken bij agendapunt   Bestuur
09-10-2017 Bewonerscommissie Gildenburg Papier- Kartoncontainer Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
03-10-2017 Dhr. J. Emmen Financiële bijdrage Holocaust namenmonument Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad ja Bestuur
03-10-2017 Vereniging Behoud Stadsschoon Plaatsing panden gemeentelijke monumentenlijst Cc van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
02-10-2017 Detailhandel Nederland Openingstijden december Ter kennisname   Bestuur
28-09-2017 Nationale Ombudsman Aanbieding rapport Van een koude kermis thuiskomen Ter kennisname   Bestuur
28-09-2017 Gedeputeerde Staten Jaarrekening Bedrijvenschap 2016 begroting 2018 Ter kennisname, tzt betrekken bij behandelen begroting   Bestuur
27-09-2017 Filmhuis Gouda Reactie op het besluit over de Chocoladefabriek Ter kennisname   Stad
09-2017 FNV Gratis openbaar vervoer voor senioren en minima Ter afdoening in handen stellen van college, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
09-2017 Gedeputeerde Staten Financieel toezicht 2017

Voor advies naar college, reactie betrekken bij behandelen begroting 

  Bestuur
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 20 september 2017, sluitingsdatum 18 september 2017
08-09-2017 Omwonenden Turfmarktkerk Verslag bijeenkomst Ter kennisname   Stad
08-2017 VVE Panoramaflat Afvalinzameling Cc van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
11-09-2017 Diverse partijen uit het Sociaal Domein Contractering 2018 Sociaal Domein Cc van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
06-09-2017 Mw. Tuijthof Gouda Pas (armoedebeleid) Ter afdoening in handen stellen van college ja Sociaal
22-08-2017 Platform Binnenstad en haar Randen Aangevraagde sloop Turfmarktkerk Cc van aan college gerichte brief, voor kennisgeving aannemen   Stad
07-2017 Het Begint Met Taal Taalvrijwilligers halen anderstaligen uit achterstandspositie Voor kennisgeving aannemen   Sociaal
17-07-2017 Wijkteam Nieuwe Park Onderhoud van Bergen IJzendoornpark Cc van aan college gerichte brief, kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
17-07-2017 Milieufederatie Zuid Holland Nacht van de nacht Voor kennisgeving aannemen   Stad
11-07-2017 Groenalliantie MH Jaarstukken 2016, eerste begrotingswijziging 2017, programmabegroting 2018 Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
11-07-2017 Streekarchief MH Begroting 2018 en meerjarenbegroting Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
09-07-2017 Bewonerscommissie Gildenburg Klacht overlast overvolle containers Ter afdoening in handen stellen van college   stad
30-06-2017 Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda Overlast en handhaving fietsen en scooters in winkelstraten Cc van aan college gerichte brief, Raad ontvangt hierover graag een mededeling van het college   Bestuur
05-07-2017 ODMH ODMH Reactie op zienswijzen Programmabegroting 2018 - 2021 Voor kennisgeving aannemen   Stad
05-07-2017 Bedrijventerrein Gouwepark Vastgestelde begroting 2018-2019 en Jaarstukken 2016 Ter kennisname   Stad
07-2017 Wecycle Benchmark 2016 Ter kennisname   Stad
10-07-2017 Streekarchief Jaarrekening 2016 Voor kennisgeving aannemen   Stad
10-07-2017 Vereniging Behoud Stadschoon Toestand transformatorgebouw bij Veerstal Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
30-06-2017 Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie Subsidieaanbeveling Voor kennisgeving aannemen   Stad
29-06-2017 Vereniging Behoud Stadsschoon Herplaatsen gevelsteen molen De Korenbloem Kopie van aan college gerichte brief voor kennisgeving aannemen ja Stad
29-06-2017 Pro Facto Rekenkameronderzoek over toezicht en handhaving Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
26-06-2017 Mw. C. Tuythof Schuldhulpverlening Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
19-06-2017 Oud worden met Zorg Gouda een dementievriendelijke gemeente - dementie in theater Ter afdoening in handen stellen van college   Sociaal
14-06-2017 RTV Gouwestad Criteria zendgemachtigde lokale omroep Betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Stad
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 14 juni 2017, sluitingsdatum 12 juni 2017
09-07-2017 Bewoners, omwonenden en VVE Mailwisseling inzake overlast Wilhelminastraat Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Bestuur
07-07-2017 Stuurgroep Vrijstaat de Stelingen Verzoek erkenning Vrijstaat de Stellingen van de Stellingerwerven Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
06-06-2017 Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) Advies toegang sociaal domein Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
06-06-2017 Dhr. Heethaar Waardedaling woning door droogstand palen Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
06-06-2017 Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) Advies Cultuurnota Betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Stad
24-05-2017 ANWB Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
16-05-2017 NOC NSF Kansen voor participatie van kinderen in armoede met sport en cultuur Voor kennisgeving aannemen   Sociaal
16-05-2017 Stichting Het van Iterson Ziekenhuis Gouda Jaarverslag 2015 Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
16-05-2017 Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) Advies GAB beleidsaanpassing HBH Gemeenteraad Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 17 mei 2017, sluitingsdatum 15 mei 2017
12-05-2017 Gouda FM Faillissement Gouda Media Groep BV Voor kennisgeving aannemen   Stad
09-05-2017 Programmabureau Groene Hart Groene Hart Perspectief Voor kennisgeving aannemen   Stad
08-05-2017 Nationaal Landschap Groen Hart Groene Hart Monitior Voor kennisgeving aannemen   Stad
08-05-2017 Bewonerscommissie Gildenburg Overlast afval Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
01-05-2017 Woongroep Olivier van Noort Openbaar vervoer in Gouda opheffen bushaltes lijnen 1 en 4 Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
25-04-2017 Mw. Muijs Jeugdzorg Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
01-05-2017 Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart Groene Hart Monitor Voor kennisgeving aannemen   Stad
20-04-2017 Detailhandel Nederland Brief aan lokale politieke partijen Ter kennisname   Bestuur
19-04-2017 Mw. Stroop Vliegtuigoverlast Voor kennisgeving aannemen ja Stad
11-04-2017 Wijkteam Nieuwe Park Verloedering Van Bergen IJzendoornpark Kopie van aan college gerichte brief, verzoek kopie antwoordbrief aan raad   Stad
06-04-2017 Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) Zienswijze paardenmarkten Voor kennisgeving aannemen   Stad
06-04-2017 Stichting De Kring Gouda Naar aanleiding van open podium Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
04-04-2017 Hr. Prins en mw. Engels WOZ beschikking T.z.t. betrekken bij behandeling onderwerp in raad antwoord voor raadsleden vertrouwelijk in te zien bij de griffie Bestuur
03-04-2017 Hr. Van Velde Uitvoering parkeerbeleid, met name bezoekersregeling Kopie van aan college gerichte brief, verzoek kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de belsuitvormende vergadering van de gemeenteraad van 5 april 2017, sluitingsdatum 3 april 2017
27-03-2017 Bewoners Bleulandflat 2 Parkeeroverlast herhaald verzoek Kopie van aan college gerichte brief voor kennisgeving aannemen ja Stad
21-03-2017 Stichting Klasse Voorstel tot benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Stichting Klasse Afgedaan met raadsvoorstel juli 2017   Stad
20-03-2017 bekend bij griffie Zorgen toenemend aantal horecazaken Tiendekwartier Kopie van aan college gerichte brief, verzoek kopie antwoordbrief aan raad ja, inzien via griffie Bestuur
maart 2017 Gemeente Hof van Twente Moties Oproep legalisering thuisteelt medicinale cannabis Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
13-03-2017 Vereniging Behoud Stadsschoon Gouda Plaatsing panden op de gemeentelijke monumentenlijst Ter afdoening in handen stellen van college   Stad
10-03-2017 Provincie Zuid-Holland Begrotingscirculaire 2018 - 2021 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen T.z.t. betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Bestuur
07-03-2017 Groenstaet Reactie op brief omwonenden Voor kennisgeving aannemen   Stad
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 8 maart 2017, sluitingsdatum 6 maart 2017
03-03-2017 Hr. Kingma Afval scheiden loont, voor wie Betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Stad
02-03-2017 Gouda Sterk aan de IJssel Inspraakreactie op het ontwerp-Mobiliteitsplan 2017 2026 T.z.t. betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Stad
01-03-2017 ROCOF Hollands Midden OV en infrastructuur T.z.t. betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Stad
01-03-2017 Jumbo Aanvraag Jumbo vrijstelling artikel 3 Winkeltijdenwet Kopie van aan college gerichte brief voor kennisgeving aannemen   Bestuur
28-02-2017 S. Engels, R. Prins WOZ waardeberekening T.z.t. betrekken bij behandelig onderwerp in raad antwoord voor raadsleden vertrouwelijk in te zien bij de griffie Bestuur
28-02-2017 Beter Wonen Gouda Oproep om de verhuurderheffing te laten schrappen in het regeerakkoord Ter kennisname aan de politieke partijen   Stad
16-02-2017 FNV Taxi Vervoersaanbestedingen Voor kennisgeving aannemen   Stad
13-02-2017 Gemeente Tiel Accountantsverklaring bij jaarrekening Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
13-02-2017 Bewoners Bleulandflat 2 Parkeeroverlast Kopie van aan college gerichte brief, verzoek kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
13-02-2017 Gemeente Oostzaan Motie vreemd aan de orde van de dag zwaar vuurwerk Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
14-02-2017 Sociale Alliantie Armoedebeleid Betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Sociaal
10-02-2017 Het Vergeten Kind Cliëntpositie kinderen in de maatschappeiijke en vrouwenopvang Voor kennisgeving aannemen   Sociaal
06-02-2017 Regio Midden-Holland Verbindende rol provincie t.a.v. detailhandel Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
30-01-2017 Scherpopparticipatie.nl Manifest namens ondernemingsraden sw bedrijven Nederland T.z.t. betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Sociaal
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 1 februari 2017, sluitingsdatum 30 januari 2017
01-2017 Bewoner Bernadottelaan Herontwikkeling perceel Sportlaan 83 Kopie van aan college gerichte brief, voor kennisgeving aannemen   Stad
01-2017 Gemeenteraad Zoetermeer Geen dubbel werk voor accountants Ter afdoening in handen stellen van Auditcommisie   Bestuur
25-01-2017 Woonwagenbewonersvereniging Gouda Werkplan 2017 en jaarverslag 2016 Voor kennisgeving aannemen   Stad
01-2017 Diversen Zienswijzen Goejanverwelledijk 40 42 T.z.t. betrekken bij behandeling onderwerp in raad   Stad
01-2017 Provincie Zuid Holland Toezichtregime begroting Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
23-12-2016 Gemeente Rheden Motie vreemd aan de orde van de dag inzake rekenkamercommissie Voor kennisgeving aannemen   Bestuur
20-12-2016 Schakelteam Personen met verward gedrag Ondersteuning voor uw aanpak van mensen met verward gedrag Voor kennisgeving aannemen   Sociaal
19-12-2016 Goudse Mixed Hockey Club en Stichting Kunstgrasveld Groenhovenpark Hockeykunstgrasvelden Groenhovenpark Kopie van aan college gerichte brief, verzoek kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
14-12-2016 Fam. Peters - Marchand Spandoek Kopie van aan college gerichte brief, verzoek kopie antwoordbrief aan raad ja Stad
12-12-2016 Dhr. Dijkxhoorn Handhaving Kopie van aan college gerichte brief, voor kennisgeving aannemen   Bestuur
09-12-2016 Rookoverlast Sharon Dijksma houtstook reguleren via APV Voor kennisgeving aannemen   Stad
08-12-2016 MKB Nederland MKB-vriendelijkste gemeente 2016 Voor kennisgeving aannemen   Stad