Presidium

Het presidium van de gemeenteraad kan men beschouwen als het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad. Het is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda’s voor gemeenteraadsvergaderingen en voorbereidingsbijeenkomsten. Het doet daarbij zo nodig een voorstel voor de wijze waarop een onderwerp wordt behandeld.

In Gouda bestaat het presidium uit de fractievoorzitters van de raad. De leden van het presidium zijn door de gemeenteraad uit haar midden gekozen. Het presidium kiest zelf zijn voorzitter. De burgemeester is als voorzitter van de gemeenteraad de vaste adviseur van het presidium.
 
Het presidium vergadert meestal één keer per drie weken. Andere raadsleden kunnen op uitnodiging aanwezig zijn. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor burgers.
De griffier bereidt de vergaderingen van het presidium voor en zorgt voor het verslag en het uitwerken van de besluiten.

Op 16 juli 2014 is de nieuwe verordening op het raadspresidium vastgesteld.