Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en vormt de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie anderzijds. De griffie bestaat uit een griffier, raadsadviseurs en griffiemedewerkers.

De medewerkers van de griffie worden benoemd door de gemeenteraad, in tegenstelling tot de andere ambtenaren van de gemeente die benoemd worden door het college van burgemeester en wethouders. De samenstelling van de griffie in Gouda is:

Eleonore Karman-Moerman

Raadsgriffier

Karman
 • Presidium
 • Fractievoorzittersoverleg
 • De nieuwe regio
 • Groene Hart Rekenkamer

Marjoke van Pijkeren

Adjunct Griffier

Marjoke van Pijkeren
 • Bestuur en Veiligheid
 • Stadsmarketing en Economie
 • Sociale zaken en Werkgelegenheid
 • Zorg en Welzijn
 • Rekenkamerrapporten

Jacoline Holdijk

Raadsadviseur

Holdijk
 • Bouwen en Wonen
 • Verkeer en Ruimtelijke Ordening
 • Sport en Recreatie
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Financiën/P&C-cyclus
 • Secretaris Auditcommissie

Renée Verboom

Griffiemedewerker

Verboom
 • Secretariaat
 • Ondersteuning communicatie

Astrid Teunissen

Griffiemedewerker

Teunissen
 • Secretariaat
 • Ondersteuning communicatie