De gemeenteraad

  • Samenstelling Gemeenteraad

    Nieuwe raad vierkant klein

  • Burgerraadsleden

  • Presidium

    presidium klein Het presidium van de gemeenteraad kan men beschouwen als het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad. Het is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda’s voor gemeenteraadsvergaderingen en voorbereidingsbijeenkomsten. Het doet daarbij zo nodig een voorstel voor de wijze waarop een onderwerp wordt behandeld.

  • Griffie

    Griffie klein De griffie ondersteunt de gemeenteraad en vormt de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie anderzijds. De griffie bestaat uit een griffier, raadsadviseurs en griffiemedewerkers.