Beantwoording vragen wijkmobiliteitsplan Korte Akkeren

Hieronder vindt u de (algemene) vragen/opmerkingen die tijdens de webinar op 13 oktober werden gesteld en de antwoorden hierop.

Er zijn een aantal wegen in de wijk waar nu 50 km/uur gereden mag worden, maar waar straks 30 km/uur geldt. Volgens “het nieuwe 30”: de Koningin Wilhelminaweg, Reigerstraat en Wachtelstraat, het hele stuk richting de stad. Het verlagen van snelheid is eigenlijk het toevoegen van weerstand. Dus voor verkeer dat niet in de wijk hoeft te zijn duurt de rit door de wijk langer als je maar 30 km/uur mag. Door de weerstand te verhogen willen we dat verkeer dat ergens anders vandaan komt en ergens anders moet zijn over andere wegen gaat rijden (het doorgaande verkeer). En dat zijn de wegen die in het Verkeerscirculatieplan als 50 km/uur of zelfs buiten de bebouwde kom 80 km/uur zijn aangeduid. Die worden geschikt gemaakt voor meer verkeer wat nu dus nog door de wijk rijdt.

Mensen die in de wijk moeten zijn kun je niet weren.

Met het voorziene groot onderhoud van de Prins Hendrikstraat wordt de straat onaantrekkelijker voor doorgaand verkeer. Ook wordt de snelheid van 30 km/h door de nieuwe inrichting beter afgedwongen.

Vrachtverkeer

Hieronder de vragen en opmerkingen over vrachtverkeer.

Routering van het vrachtverkeer heeft eigenlijk betrekking op het bedrijventerrein in het noorden van de wijk bij de Industriestraat. Al het vrachtverkeer moet vanuit het noorden komen en gaan via de Nieuwe Gouwe Oostzijde en niet meer via het Sluiseiland en de Koningin Wilhelminaweg. Dat willen we afdwingen met een vrachtwagenverbod voor Korte Akkeren. Het vrachtwagenverbod gaat om vrachtwagens langer dan 10 meter of zwaarder dan 20 ton. Conform de Nota grote en zware voertuigen. Kleinere en lichtere vrachtwagens mogen nog wel door Korte Akkeren en de Koningin Wilhelminaweg rijden. Grotere of zwaardere vrachtwagens met bestemming Korte Akkeren kunnen dan ontheffing krijgen. Het herinrichten van de Koningin Wilhelminaweg naar de 30 km/uur, zorgt er eveneens voor dat het voor vrachtwagens ook geen fijne route meer is om over te rijden.

Als we de route die we voor de Plus voorzien, willen doen, dan hoeft de Plus-vrachtwagen niet meer over de Koningin Wilhelminaweg. De Lidl zit in het vervolg van de Koningin Wilhelminaweg en die moet ook bevoorraad worden, dus die moet of via de Nieuwe Gouwe Oostzijde en het Bolwerk komen of via de Koningin Wilhelminaweg. Maar dat is dan echt wel bestemmingsverkeer voor de wijk, dat moet je wel er naar toe kunnen laten rijden. Dus die mogen dan waarschijnlijk met ontheffing daar dan wel rijden. Verkeer wat niks te zoeken heeft in Korte Akkeren dat zou dan met een vrachtwagenverbod daar niet meer mogen rijden. Dan hebben we andere routes die we daarvoor aanwijzen en geschikt maken voor vrachtverkeer.

Het is wel duidelijk dat de meeste vrachtwagens in Korte Akkeren voor de supermarkten zijn. Dan heb je een beperkt aantal partijen die je er op kunt aanspreken. Als we bijvoorbeeld een nieuwe route voor de vrachtwagens van de Plus maken en de ervaring is dat ze dat niet doen, dan kun je de Plus erop aanspreken. Het is niet zo dat er geen vrachtwagens meer in de wijk mogen. Iemand die gaat verhuizen zal een verhuiswagen nodig hebben. Dan moet die ontheffing vragen als er een vrachtwagenverbod is. En een vuilniswagen mag er ook door. Die krijgt ontheffing.

Zandwagens kunnen nodig zijn om (bouw)materiaal aan te voeren als er werkzaamheden zijn. Dat kan een reden zijn om ontheffing te verlenen voor vrachtverkeer, anders kom je er misschien niet. Het is anders wanneer er een bedrijf op een industrieterrein zit en vaak zand transporteert met zandwagens die nu als kortste route gebruik maken van de Wachtelstraat. Met een vrachtwagenverbod mogen die niet meer rijden over de Wachtelstraat. Dan zijn er andere routes die beter geschikt zijn voor dat vrachtverkeer.

Vrachtverkeer van bedrijven in gebieden met een vrachtwagenverbod kunnen ontheffing krijgen.

Dat mag met vrachtwagenverbod niet meer. Die moeten echt omrijden straks. Dat is niet fijn voor het vrachtverkeer. Maar dat is wel hoe het in het Verkeerscirculatieplan is bedacht. Dat er echt om Gouda heen gereden moet worden, dus langs Westergouwe. Dit wordt uiteindelijk ook in de Nota grote en zware voertuigen vastgelegd. Het is niet de bedoeling dat de Koningin Wilhelminaweg wordt gebruikt voor doorgaand vrachtverkeer. Die keuze is in het Verkeerscirculatieplan gemaakt en dat heeft de Raad al vastgesteld in 2021.

Geluid en trillingen

hieronder de vragen die over geluids- en trillinghinder gingen.

In het algemeen is asfalt stiller en geeft minder trillingen dan klinkers. Heeft er ook mee te maken hoe hard je er overeen rijdt. Dit heeft aandacht. Zeker in Gouda vanwege de bodemgesteldheid. Dat zal in dat project zeker zijn aandacht krijgen. De hele wijk is als 30 km/uur met wijkstraatjes voorzien. Wijkstraatjes hebben altijd klinkerverharding om ook de snelheid van 30 km/uur logisch te houden. Dat is wel het uitgangspunt. Mocht dit toch teveel hinder opleveren, dan is wellicht maatwerk mogelijk. Wat dat is weten we niet, maar we weten wel dat dit aandacht heeft, zeker in Gouda. Misschien kan kruising zo ver mogelijk van de bebouwing af gesitueerd worden.

Bij grootschalige reconstructies waarbij snelheden en ligging van de weg veranderen zijn soms milieuonderzoeken (geluid en lucht) nodig. Met de voorgestelde maatregelen is dat niet het geval. Door de maatregelen willen we bereiken dat er minder doorgaand verkeer door Korte Akkeren rijdt. Dit zal positief bijdragen aan de luchtkwaliteit en geluidshinder.

Dit is afhankelijk van de situatie. Voor 30 km/uur-wegen is het niet verplicht om milieuonderzoek uit te voeren. Door de beperkte snelheid van 30 km/uur en beperkte intensiteit is de ervaring dat geluid vaak geen issue is.

Snelheid

hieronder de vragen die over snelheid gingen.

Project Wachtelstraat is een project uit het Verkeerscirculatieplan. Dit project is gepland voor na 2037. In het mobiliteitsplan proberen we deze planning naar voren te halen, maar het zal zeker niet binnen enkele jaren worden uitgevoerd.

Momenteel heeft het stuk Koningin Wilhelminaweg en Goudkade als advies een snelheid van 30 km/uur. Het is niet verplicht. De maximale snelheid is nog steeds 50 km/uur.

Het is in eerste instantie het idee dat we de wegen zo logisch mogelijk inrichten. Zodat het voor iedereen duidelijk is dat je er 30 km/uur mag of 50 km/uur. Dat de inrichting van de weg dat ook afdwingt. Als je voldoende snelheidsremmers maakt, dan kun je ook niet harder dan 30 km/uur of misschien 35 km/uur. Mocht dat allemaal niet werken en we hebben het toch heel goed ingericht, dan volgt handhaving. Maar het is altijd zaak eerst te zorgen dat de inrichting klopt. Mocht dat onvoldoende effect hebben op snelheid, dan kun je handhaven, maar niet op voorhand.

Op zich een quick win zoals we dat noemen. Is niet een heel moeilijke maatregel. Dit is een goede suggestie, we nemen ‘m mee.

Niet alleen maar een bordje 30 km/uur en de rest zo laten, dat werkt niet. Dus ja daar hoort een inrichting bij. We weten nog niet helemaal wat de beste inrichting is. Omdat ‘het nieuwe 30’ nieuw is. Daar is nog geen passende inrichting voor bedacht. Daar wordt heel hard aan gewerkt door allerlei partijen. Zodanig dat de snelheid die gereden wordt lager is. Dat kan een gedeelte klinkerverharding zijn. Wat je dan wel eens ziet is dat dan de fietsstroken heel breed en in rood asfalt zijn en het middenstuk voor de auto in klinkers wordt aangelegd. Of met meer snelheidsremmers. Ook kan bijvoorbeeld de fietsroute die oversteekt in de voorrang of op een drempel of verhoging ligt, waardoor het voor de auto langer duurt om over de Koningin Wilhelminaweg te rijden. De precieze inrichting weten we nog niet. Het idee is altijd dat de inrichting van de weg en de maximum snelheid met elkaar kloppen.

Dit gaat vooral over hoe het nu gaat, minder over het wijkmobiliteitsplan. We geven het in de organisatie bij de gemeente Gouda aan dat die klachten er zijn.

Parkeren

hieronder de vragen die over het thema parkeren gingen.

Dit gebied ligt ook nog wel redelijk dicht bij de Binnenstad. Als we vinden dat dit er bij moet, dan kunnen we dit overwegen. Dank voor de suggestie.

Ja: bij herinrichting van straten is duidelijk aangeven van parkeervakken nodig. Dat kan door andere kleur klinkers te gebruiken en belijning te maken. Als je dat overal doet, dan kun je ook een parkeerverbodszone instellen in de wijk, dan mag je alleen parkeren in de vakken en verder nergens. Als je dat hebt, dan kun je handhaven.

Ja, dat heeft voor- en nadelen. De vakken moeten 6 meter lang zijn. Een Toyota Aygo is 3,5 meter lang en dan heb je heel veel capaciteit leeg in een vak. De capaciteit daalt een beetje. Je hebt ook mensen die zonder aangegeven vakken wat onhandig staan, waardoor er net geen auto tussen past. Dus er zijn voor- en nadelen om vakken aan te geven. Is een detailniveau in de herinrichting wat we daar doen: parkeervakken of parkeerstroken.

Fietsen en wandelen

Hieronder de vragen die over fietsen en wandelen gingen.

Dit is een overweging als je het hebt over de fietsroutes. Want je wil fietsers meer prioriteit geven. En dat kan door meer voorrang te geven. Daar zijn we nog niet uit. De ligging van de fietsroutes is bekend. Maar hoe het gaat met voorrang moeten we nog wel goed over nadenken. Maar het kan wel. Alleen moet je het dan wel Gouda breed overal hetzelfde doen. Dus niet alleen maar voor Korte Akkeren fietsroutes in de voorrang en in Kort Haarlem niet. Dan snappen de fietsers het niet meer en krijgen we juist meer onveilige situaties. Je moet daar wel eenduidig voor heel Gouda een keuze in maken. Het zou kunnen zijn dat we voor heel Gouda kiezen om de voorrang voor fietsers te doen. Maar dat weten we nu nog niet.

Het eerste deel langs de dijk staat gepland voor 2023. Als in de toekomst de invulling van het bedrijventerrein wijzigt, dan kan het rondje compleet gemaakt worden.

Ja, een van de maatregelen ging over de kruising Koningin Wilhelminaweg met de Rotterdamseweg en de fietsroute vanaf het Sluiseiland. Dat de fietspaden daar vrij smal zijn, tegen de weg aan liggen en met klinkers zijn in plaats van asfalt. Er zit verderop wel een heel mooi vlonderfietspad onder de weg door waar je vanuit Westergouwe naar de stad kunt. Bij de kruising met de Rotterdamseweg is dat een soort bottleneck. Daarom hebben we dit als aandachtspunt aangemerkt bij de het project Koningin Wilhelminaweg, waar dit bij hoort. En dan zou het ook kunnen zijn dat er een stukje tweerichtingenfietspad gemaakt wordt, wat nu eenrichtingenfietspad is.

Eenrichtingsverkeer

Hieronder de vragen en opmerkingen die over het onderwerp eenrichtingsverkeer gingen.

We zijn zeer goed bekend in de straat. Als er eenrichtingsverkeer geldt, mag de helft van het verkeer er niet meer rijden. Dus die gaan ergens anders rijden. Die gaan bijvoorbeeld over de Koningin Wilhelminaweg, over het Oranjeplein, Reigerstraat, Wachtelstraat. En een deel kiest misschien een hele andere route. Er moet nog onderzocht worden hoeveel verkeer er over de andere straten gaat rijden. Of bijvoorbeeld de toename van het verkeer over het Oranjeplein daar niet tot knelpunten leidt. Dus het voornemen is er, het heeft gewoon effecten op verkeer op bepaalde routes. Die effecten zijn nog niet helemaal goed in beeld gebracht. Dat is de analyse die nog plaats moet vinden.

Met eenrichtingsverkeer kan de rijstrook voor het verkeer wat smaller. Dan is er meer ruimte voor andere functies, zoals trottoir en parkeervakken. Die kunnen dan vaak wat breder.