Beantwoording vragen wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem

Hieronder vindt u de (algemene) vragen/opmerkingen die tijdens de webinar op 13 oktober werden gesteld en de antwoorden hierop.

Dit heeft een administratieve reden. Formeel valt de Joubertstraat buiten dit wijkmobiliteitsplan. Dus die hebben we niet meegenomen in de ongevallen analyse. Er zijn waarschijnlijk wel ongevallen in de systemen. Maar die hebben we in deze analyse niet genoemd.

Dat de Fluwelensingel een gebiedsontsluitingsweg volgens het ‘nieuwe 30’ zal gaan worden is voor dit wijkmobiliteitsplan uitgangspunt. Dit is vanuit het Verkeerscirculatieplan meegegeven. De gemeenteraad heeft het Verkeerscirculatieplan vastgesteld. Een snelheidsverlaging levert extra weerstand op een route. Daar zal het verkeer op reageren. Door de snelste route te kiezen. En als die dan niet meer via de singels is, dan gaan de mensen een andere route nemen. Andere wegen worden beter geschikt gemaakt voor doorstroming. En een heel aantal andere wegen worden afgewaardeerd. Per saldo zal het verkeer op de singels niet toenemen bij komst van de supermarkt en het invoeren van het ‘nieuwe 30’.

In het Verkeerscirculatieplan is aangegeven dat de verblijfskwaliteit op de Fluwelensingel en Blekerssingel verbeterd gaat worden. Dit wordt onder andere bereikt door een nieuwe inrichting als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 30 km/uur. Dit is het zogenaamde ‘nieuwe 30’. Hierdoor komt er meer ruimte voor lopen en fietsen. Daarnaast blijven de singels toegankelijk voor autoverkeer. Het is niet de bedoeling om bestemmingsverkeer wat over de singels rijdt te weren. Door het ‘nieuwe 30’, ontstaat er langere rijtijd via de route over de singels. Dit zorgt er voor dat een deel van het doorgaande verkeer een andere route zal gaan kiezen.

Voor de Fluwelensingel en de Blekerssingel is een inrichting conform het ‘nieuwe 30’ beoogt. Dat houdt in dat het een gebiedsontsluitingsweg blijft met meer ruimte voor lopen en fietsen en dat de snelheidslimiet naar 30 km/uur gaat. Autoverkeer blijft hier dus ook gebruik van maken. Om meer ruimte voor lopen en fietsen te kunnen maken, wordt bij de herinrichting gekeken of de parkeerplaatsen elders gecompenseerd kunnen worden.

Het Verkeerscirculatieplan is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Het Verkeerscirculatieplan draagt bij aan de hogere doelen van Gouda. Om Gouda aantrekkelijker, leefbaarder, gezonder, duurzamer en beter bereikbaar te maken. In het wenkend lange termijn perspectief staat als eerste het netwerk voor voetgangers benoemd. Op de voet gevolgd door het netwerk voor fietsers. Het doel is dat voetgangers en fietsers de hoofdgebruikers van de infrastructuur in Gouda worden. Dat is ook het idee achter de herinrichting van de Fluwelen- en Blekerssingel. Dit project komt rechtstreeks voort uit het Verkeerscirculatieplan. Bij die herinrichting krijgen de voetgangers en fietsers meer ruimte.

Dit is een project uit het Verkeerscirculatieplan. Het staat gepland voor de periode tussen 2028-2032.

Zodra er een reconstructie plaatsvindt, worden alle disciplines binnen de gemeente betrokken. Er vindt een integrale afweging plaats. Zo zijn bij de reconstructie van de Kadenbuurt landschapsontwerpers wel degelijk betrokken. Ook wordt er daar gekeken naar onder andere hittestress.

Jazeker, dit is altijd het doel als we een project opstarten. Dan worden de wensen van alle disciplines opgehaald. En wordt getracht zoveel mogelijk te combineren binnen een project. Als het een totale reconstructie betreft, maakt vergroenen onderdeel uit van de wensen die tegen de andere wensen afgewogen wordt.

Het Verkeerscirculatieplan is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Dus de hele besluitvorming heeft al plaatsgevonden. Het staat op de website van de gemeente. Zoek op Verkeerscirculatieplan Gouda.

Vrachtverkeer

Hieronder de vragen en opmerkingen over vrachtverkeer.

Het beoogde vrachtwagenverbod gaat om vrachtwagens langer dan 10 meter of zwaarder dan 20 ton. Conform de Nota grote en zware voertuigen. Kleinere en lichtere vrachtwagens mogen nog wel door Kort Haarlem rijden als het vrachtwagenverbod is ingesteld. Grotere of zwaardere vrachtwagens met bestemming Kort Haarlem kunnen dan ontheffing krijgen. De Fluwelensingel en de Blekerssingel worden heringericht naar een gebiedsontsluitingsweg met 30 km/uur. Dat zorgt er voor dat het voor vrachtwagens geen fijne en snelle route meer is om over te rijden. De vrachtwagens voor de bevoorrading van de supermarkt kunnen ontheffing krijgen. En bijvoorbeeld een vuilniswagen of een verhuiswagen krijgt ook een ontheffing. Ook bouw/werkverkeer kan een ontheffing krijgen als de (bouw)werkzaamheden in Kort Haarlem plaatsvinden. Ook vrachtverkeer van bedrijven in gebieden met een vrachtwagenverbod kan ontheffing krijgen.

Op de Bodegraafsestraatweg staat op de grens van de bebouwde kom van Gouda een parkeerverbod voor vrachtwagens en bussen. Dat geldt voor de gehele bebouwde komt, conform de artikel 5.5 uit de APV (Algemene plaatselijke verordening Gouda). In dat artikel staat beschreven dat voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,8 meter alleen mogen parkeren op een door het college aangewezen plaats. In het Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening Gouda 2020 heeft het college die plaatsen aangewezen in artikel 7. Daarin zijn bijvoorbeeld de bedrijventerreinen opgenomen. Het parkeerverbod voor grote voertuigen wordt zeker wel gehandhaafd.

Een parkeerverbod is niet gelijk aan een algeheel vrachtwagenverbod. Vrachtwagens mogen nog wel door de straten heen rijden en ook laden en lossen, behalve waar dat expliciet is aangegeven dat dat niet mag. Gouda kent momenteel nog geen zones met vrachtwagenverboden. Er zijn enkele losse straten waar vrachtwagens niet mogen rijden.

Ja dat moet dan. Klopt. Dat gebeurt wel vaker als je ergens in de binnenstad woont waar je met de auto helemaal niet mag komen dan moet je dat ook doen. Dus ja, dat heb je nodig als er een vrachtwagenverbod geldt. Het is vrij gebruikelijk dat dat er bij hoort.

Geluid en trillingen

hieronder de vragen die over geluids- en trillinghinder gingen.

Ja dat is onderdeel van de uitvoering. Gouda is qua bodem soms wel een uitdaging en ook met trillingen. Het heeft bij de uitvoering zeker aandacht. Het zou zo kunnen zijn dat er bijvoorbeeld bepaalde snelheidsremmers op specifieke plekken niet kunnen en op andere plekken weer wel kunnen. Dus daar wordt zeker naar gekeken.

Parkeren

hieronder de vragen die over het thema parkeren gingen.

Ja.

Ja die signalen zijn er wel. Dat er net buiten de zone veel geparkeerd wordt met bijbehorende overlast. Dat is ook terug te zien op het dashboard van Kort Haarlem met de inventarisatie voor het wijkmobiliteitsplan. Dat het daar een stuk drukker is qua parkeren. Dat dit dus de reden is om de parkeerzone uit te breiden. De parkeerdruk in (deel)wijken is bekend. De parkeerdruk is hoeveel auto’s er staan ten opzichte van het aantal parkeerplaatsen dat er is. Bijvoorbeeld voor de Kadenbuurt is de parkeerdruk, in de gereguleerde zone 80%. Dus als er 10 parkeerplaatsen zijn, dan zijn er 8 bezet op het drukste moment. Dit geeft ruimte om ook andere beleidsdoelstellingen in de wijken te kunnen realiseren, zoals klimaatadaptatie, vergroenen en vergroten van de leefbaarheid.

Buiten de gereguleerde zone is de parkeerdruk 115%. Dat is meer geparkeerde voertuigen dan dat er parkeerplaatsen zijn. Dus er staan ook nog auto’s buiten de parkeervakken. Er zit dus duidelijk een verschil in parkeerdruk binnen het gereguleerde gebied versus buiten het gereguleerde gebied. De vorm van uitbreiding van het gereguleerde gebied moeten we echt wel goed onderzoeken. Hoe dat precies vorm gaat krijgen qua tijden en tarieven.

Zoals in de presentatie aangegeven is het idee dat uiteindelijk in het gehele gebied van het wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem het parkeren gereguleerd zal zijn. De vorm van parkeerregulering moet nog wel echt onderzocht worden, zoals tijden en tarieven voor zowel bewonersparkeren als bezoekersparkeren. Conform het collegebesluit van februari 2022 gaan we dit per deelgebied bekijken.

Ja deze inventarisatie is bekend. Dat zal ook meegenomen worden in het hele onderzoek.

Dit zal ook betrokken worden in het verdere onderzoek naar tijden en tarieven.

Dat is een vrij specifieke vraag. Wat we hier willen doen, is vooral onderzoeken hoe het parkeerterrein gebruikt wordt. Door wie, wanneer, en of we dat kunnen optimaliseren. En daar zullen de campers ook bij horen.

Als daar een fietsroute doorheen komt, dan moet de Krugerlaan aangepast worden om het comfort voor de fietsers te verbeteren. En dat kan best samen met de bestaande voorzieningen eens goed bekijken. Als de parkeervakken daar onhandig zijn qua grootte zoals in de vraag staat, dan kan het meegenomen worden.

Dit wijkmobiliteitsplan is gebaseerd op bestaand beleid uitgebreid met de zaken die uit de inventarisatie van juni zijn gekomen. Bestaand beleid is onder andere het collegebesluit van februari 2022. In dat collegebesluit is het burgerinitiatief betrokken.

Openbaar vervoer

Hieronder de vragen en opmerkingen over openbaar vervoer.

De busroute en de haltes ten oosten van de Joubertstraat vallen buiten dit wijkmobiliteitsplan. Nu passen we daar niets aan.

Eenrichtingsverkeer

Hieronder de vragen en opmerkingen die over het onderwerp eenrichtingsverkeer gingen.

Voor de bereikbaarheid van de basisschool is dit minder logisch. Bovendien is de hoeveelheid verkeer in de wijk klein.

Met eenrichtingsverkeer komt er inderdaad ruimte vrij voor trottoirs, parkeervakken en de rijbaan zelf. Die kunnen dan op juiste breedte gebracht worden. Bij de Kadenbuurt hebben we dat al in detail uitgezocht. De ervaring daar is dat er dan geen ruimte overblijft om nog een extra groenstrook te maken. Dat zou idealiter een mooie bijkomstigheid zijn. Maar de vrijgekomen ruimte is nodig om de bestaande infrastructuur qua formaat goed te laten zijn. De vrijgekomen ruimte gaat allereerst naar het op juiste breedte brengen van trottoirs, rijbaan en parkeervakken.

Met eenrichtingsverkeer willen we niet als effect hebben dat dit allemaal nieuw verkeer gaat opleveren. Dus deze opmerking nemen we mee om daar even specifiek naar te kijken.

Dat kan ook, maar sinds enige tijd niet meer via het Stationsplein. Verdere beperkingen qua toegangswegen zijn in het wijkmobiliteitsplan Kort Haarlem niet voorzien. Het voorgestelde eenrichtingsverkeer zorgt binnen de wijk voor een iets andere verdeling van het verkeer.

Ja, dat is een goede toevoeging inderdaad. Overal waar we eenrichtingsverkeer doen, geldt dat niet voor fietsers. En dat was ook de opmerking bij de Burgemeester Martenssingel. Dat het eenrichtingsverkeer nu ook soms voor fietsers geldt. De ervaring is dat fietsers zich daar toch niets van aantrekken. Dus dan kun je maar net zo goed overal het zelfde doen. Dus eenrichtingsverkeer voor het gemotoriseerd verkeer en niet voor fietsers.

Schoolomgevingen

Hieronder de vragen en opmerkingen die over het thema schoolomgevingen gingen.

Ja, eens. We hebben er bewust voor gekozen geen kiss en ride stroken te maken. Die zijn er nu ook niet. Als we dat wel zouden doen, dan denken de mensen met auto’s: “Dat is fijn, een voorziening voor auto’s. Laat ik dan de kinderen met de auto brengen”. Dat willen we niet stimuleren. Wel willen we aanduiden dat de school er is. Dus dat auto’s die er rijden wel meer geattendeerd worden op de dynamiek die een basisschool met zich meebrengt.

De vraag is of eenrichtingsverkeer de oplossing is voor dit. Het speelt op een kort moment van de dag. In het dashboard staan enkele meldingen over veel verkeer rond de school bij aanvang en uitgaan van de school. Een van de maatregelen is het beter zichtbaar maken van de schoolzones. We kunnen dit aanvullen met een verkenning naar mogelijke maatregelen om een chaos tegen te gaan. Dit kunnen ook maatregelen zijn om het gedrag aan te passen.

Fietsen en wandelen

Hieronder de vragen die over fietsen en wandelen gingen.

De Winterdijk is inderdaad een fietsstraat. Daar hoort bij ‘auto te gast’. Dat kun je niet zomaar overal doen, dat heeft te maken met de verhouding tussen aantal auto’s en aantal fietsers. Om het goede effect daarvan te halen.

Klopt dat het allemaal net wat krap is (15-25 centimeter te weinig), maar meer breedte is niet te verkrijgen vanwege eigendomsgrenzen enerzijds en het water/talud anderzijds. Betreft een stedelijke fietsroute, geen hoofdfietsroute.