Beantwoording vragen wijkmobiliteitsplan binnenstad

Hieronder vindt u de vragen die tijdens de bijeenkomsten op 11 en 17 oktober werden gesteld en de antwoorden hierop.

Voor het leveren van goederen moet rekening worden gehouden met de instelling van de Zero-emissiezone Stadslogistiek (ZES) per 1 januari 2025. Gefaseerd kunnen vervuilende voertuigen de binnenstad niet meer in. Meer informatie op de pagina Zero-emissiezone stadslogistiek en tijdens de bijeenkomst van de SBG op 8 november 2022 over dit onderwerp met de logistiek makelaar. Met de maatregel ‘selectieve toegang’ wordt de binnenstad ook minder toegankelijk voor andere doelgroepen (uitgezonderd routes parkeergarages). De gemeente gaat hierbij uit van een laagdrempelig en ruimhartig ontheffingenbeleid. De exacte invulling moet nog bepaald worden.

De maatregel ‘instellen vergunningenplafond’ is bedoeld om de parkeerdruk van bewoners vooral in de avond- en nachturen en op zaterdagen te verminderen. Er zijn nu simpelweg te veel vergunninghouders voor het aantal beschikbare plekken in de binnenstad. Ook de tijden waarvoor betaald parkeren geldt worden uitgebreid. Nu geldt nog betaald parkeren tot 21.00 uur, dit verlengen we naar 00.00 uur, ook de zondagmiddag wordt betaald parkeren. Dit moet bezoekers stimuleren op de terreinen en in de garages te parkeren. Tot slot worden ook de tarieven voor vergunningen en abonnementen op de terreinen en garages aangepast zodat deze aantrekkelijker worden voor vergunninghouders dan parkeren op straat in de binnenstad.

In het voorstel wordt uitgegaan voor verschillende deelgebieden A-B-C-D voor de selectieve toegang van voertuigen. Voor elk gebied gelden andere regels. De maatregel wordt gefaseerd ingevoerd waarbij rekening wordt gehouden met een laagdrempelig en ruimhartig ontheffingenbeleid.

Voor het Verkeerscirculatieplan Gouda zijn 2 onderzoeken uitgevoerd naar de verwachte economische effecten van de maatregelen. Deze zijn positief. Op de website zullen links naar deze rapporten worden opgenomen.

Er wordt nu vanuit de ondernemersverenigingen in de regio onderzoek uitgevoerd naar stadsdistributiehubs. Gouda Onderneemt is hierbij betrokken. De kosten-baten en rol van de gemeenten/ondernemers en dergelijke worden nog nader uitgewerkt.

De zero-emisssiezone stadslogistiek wordt in meerdere steden ingevoerd. Gouda sluit aan op landelijke regels.  Particuliere dieselbussen mogen nog wel de binnenstad in.

Als het parkeren in de binnenstad duurder of moeilijker wordt, kan er mogelijk meer geparkeerd worden in de omliggende wijken. De parkeerdruk kan toenemen. Die situatie wordt meegenomen in de wijkmobiliteitsplannen van die wijken, met name Korte Akkeren en Kort Haarlem.

Bewoners die nu een parkeervergunning hebben, houden deze. Enkel bij verhuizing, overlijden of het vrijwillig wegdoen komt de vergunning te vervallen. Door het vergunningenplafond zullen er voorlopig geen nieuwe vergunningen worden verstrekt, totdat het aantal uitstaande vergunningen onder het plafond daalt, dan worden wel weer nieuwe vergunningen uitgegeven. Bewoners die nu op straat parkeren, kunnen dat dus blijven doen. Bezoekers worden verleid om op andere plekken te parkeren. Ook worden voor bewoners vergunningen en abonnementen op de terreinen en garages aantrekkelijker geprijsd, en wordt parkeercapaciteit op parkeerterrein Klein Amerika vrijgespeeld door het verplaatsen van het camperparkeren en – overnachten. Daarmee bieden we ook alternatieven en stimulansen voor bewoners om op de terreinen en in de garages te parkeren.

Ja, de abonnementen in de parkeergarages zijn nu een stuk duurder dan een vergunning op straat. We zijn in gesprek om dit verschil te verkleinen. Dat zal maar tot op zeker hoogte kunnen, omdat een parkeergarage hogere aanleg-, beheer-, en onderhoudskosten kent. Wel is parkeren in een garage aantrekkelijk omdat een auto droog en veilig staat en mogelijk op korte afstand van de bestemming. Daarom zal een abonnement in een garage altijd duurder zijn dan op straat parkeren, maar met een kleiner prijsverschil hopen we dat meer mensen voor een abonnement in een garage kiezen.

Deze worden indien mogelijk gerepareerd. Wel blijken bepaalde onderdelen slecht of niet leverbaar te zijn, waardoor reparatie lastig of niet mogelijk is. Onderdeel van dit wijkmobiliteitsplan is dat de zakpalen vervangen worden door camera’s.

De maatregel om camera’s met of zonder zakpalen in te voeren zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Goed om aan de raad de overweging van veiligheid voor uw winkel mee te geven.

Autoluw is niet autovrij, er zullen dus altijd nog auto’s in de binnenstad blijven. Dat is ook nodig voor een functionele stad. Autoluw kent geen vastomlijnde definitief. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om te bepalen hoe ver het gaat, welke maatregelen worden ingevoerd en in welke mate auto’s worden geweerd.

In het beeldkwaliteitsplan staat beschreven hoe straten in de binnenstad worden ingericht. Dit gaat over de indeling van het profiel, de verharding en de uitstraling. De komende jaren gaat de gemeente in de binnenstad aan de slag met rioolwerkzaamheden. Daarvoor moet de straat open. En dat is meteen een goede gelegenheid om de inrichting van de openbare ruimte te vernieuwen. Dit doen we straat voor straat, en het beeldkwaliteitsplan geeft hoe de inrichting er in hoofdlijnen uit moet zien. De exacte ontwerpen liggen nog niet vast en moeten nog uitgewerkt worden samen met bewoners en andere stakeholders. Een 1e project in de binnenstad is de herinrichting van de Agnietenstraat. Het kwaliteitsplan wordt binnenkort in de gemeenteraad behandeld en zal ook op de website worden weergegeven.

De zero-emisssiezone stadslogistiek wordt in meerdere steden ingevoerd. Gouda sluit aan op landelijke regels. Voor het Verkeerscirculatieplan Gouda zijn 2 onderzoeken uitgevoerd naar de verwachte economische effecten van de maatregelen.  Deze zijn positief. De binnenstad van Gouda is echter uniek op zichzelf en heeft heel veel kwaliteiten om bezoekers te trekken. Daarmee concurreert de binnenstad ook maar beperkt met winkelgebieden in de regio die gericht zijn op dagelijkse aankopen of gericht shoppen. De binnenstad van Gouda heeft juist een breed cultuuraanbod, veel horeca, historische straten en gebouwen, en diverse toeristische trekpleisters, daarmee onderscheidt het zich van veel winkelgebieden in de regio.

Bezoekers kunnen voorlopig nog op straat parkeren. Wel wordt parkeren op terreinen en in garages aantrekkelijker gemaakt. Mogelijk dat bezoekersparkeren wel wordt beperkt, waardoor loopafstanden kunnen toenemen. Er zijn nog verschillende smaken om bezoekersparkeren te organiseren, waarbij de loopafstanden in beschouwing worden genomen. Afzetten van gasten moet altijd blijven kunnen, en mensen met een gehandicaptenkaart moeten in de binnenstad kunnen blijven parkeren op korte afstand van de verschillende bestemmingen.

Mensen voor wie de auto noodzakelijk is, kunnen met een ontheffing ook in de toekomst gewoon de binnenstad in en uit. Het gebruik van alternatieven voor de auto – wandelen, fiets, openbaar vervoer, deelmobiliteit, taxi – wordt ook gestimuleerd.

Dit is een afweging tussen een functionele stad waar winkels bevoorraad kunnen worden of een binnenstad met geen of nauwelijks vrachtverkeer. In de praktijk is een harde gewichtsbeperking van 7,5 ton niet haalbaar omdat een supermarkt en horecazaak beleverd moeten kunnen worden. Amsterdam en Utrecht kennen ook diverse ontheffingen voor de gewichtsbeperking van 7,5 ton, waardoor er uiteindelijk nog veel vrachtwagens tot 30 ton de binnenstad in kunnen. In de Nota Grote en Zware voertuigen wordt de overwegingen en de koers nader beschreven. Er wordt nu vanuit de ondernemersverenigingen in de regio onderzoek uitgevoerd naar stadsdistributiehubs. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

Het is niet de bedoeling van elke parkeerplek een terras te maken. In het horeca- en terrassenbeleid van de gemeente wordt dit verder uitgewerkt.

Invoering van de beperkingen kunnen vrij snel na besluitvorming in de gemeenteraad. De gemeente moet hiervoor een verkeersbesluit nemen en vervolgens borden plaatsen.

De gemeente is met Cyclus in gesprek, ook over loopafstanden tot containers.

Deze blijven bereikbaar, eventueel met een structurele ontheffing. Hierbij kan ook het kenteken wisselen.

Er zijn geen unieke adressen met meerdere parkeervergunningen.

Ja, de gemeente heeft een onderzoek uit laten voeren naar fietsparkeren in de binnenstad. Daaruit blijkt dat op tal van plekken er een tekort is aan fietsparkeervoorzieningen. Op basis van tellingen is nu inzicht in de huidige behoefte aan fietsparkeervoorzieningen, en hiermee gaat de gemeente dit de komende jaren verbeteren. Ook voor bewoners.

Maatregelen voor de autoluwe binnenstad en de zero-emissiezone zijn ook positief voor het tegengaan van geluidshinder.

Het risico op gevaarlijk rijgedrag en conflicten tussen fietsers en voetgangers is te groot. De tijden voor toegang van de fiets worden wel verruimd. Fietsers kunnen ook buiten de voetgangersgebieden om doorfietsen.

Het is een onderbord in de voetgangersgebieden. Dit geeft aan dat de voetganger de hoofdgebruiker is en dat fietsers hiermee rekening moeten houden. De toegang van fietsers in de gebieden blijft wel nodig.

Communicatie vindt doorlopend plaats in het kader van het Verkeerscirculatieplan, de wijkmobiliteitsplannen en uitvoering van maatregelen. Ook is de komende 2,5 jaar in aanloop naar de invoering van de zero-emissiezone stadslogistiek extra aandacht voor communicatie richting specifieke doelgroepen die hiermee te maken krijgen.

Hier wordt in het plan ook naar gekeken. De conclusie is wel dat de komende jaren er voldoende parkeergelegenheid is, ook doordat we de bestaande parkeercapaciteit beter willen benutten. De Bolwerkgarage heeft vaak nog veel vrije parkeerplaatsen, en ook Klein Amerika gaan we beter benutten door het verplaatsen van camperparkeren. Wel gaan we verschillende opties voor een eventuele uitbreiding nader onderzoeken om in een later stadium te bepalen of extra parkeercapaciteit nodig en wenselijk is, en welke optie dan de beste is.

In de presentatie is de extra brug vanaf Klein Amerika niet specifiek benoemd. In het achtergronddocument staat beschreven dat de investering in deze brug niet opweegt ten opzichte van de beperkte looptijdwinst.

Bezoekersparkeren op straat is nu wel mogelijk tegen een tarief van € 4,- per uur. Parkeren in de garages en op de terreinen wordt wel al gestimuleerd door de prijsstelling (zo’n € 2,- per uur).

Op de korte termijn worden de volgende maatregelen uit het basispakket voorgesteld:

  • vergunningenplafond binnenstad
  • prijsbeleid parkeervergunningen
  • uitbreiden reguleringstijden binnenstad
  • deelauto’s faciliteren
  • verplaatsen camperparkeren (onderzoek)
  • verplaatsen touringplekken (onderzoek)
  • uitbreiden parkeercapaciteit (onderzoek)
  • parkeerregulering Korte Akkeren (onderzoek)
  • gefaseerd straatparkeerplaatsen opheffen

Op 19 oktober 2022 heeft de gemeenteraad de evaluatie van de pilot vastgesteld en ingestemd met het voorstel om de Nieuwe Veerstal anders in te richten, maar zonder autoluw-regime. Het blijft voor al het verkeer mogelijk om van deze weg gebruik te maken, maar wel zijn er kansen om deze weg een aantrekkelijkere inrichting te geven voor voetgangers, fietsers en als verblijfsruimte. De komende maanden gaat de gemeente aan de slag met een 1e uitwerking van een mogelijk ontwerp.

Met bebording wordt beter aangegeven welk gedrag er van fietsers en voetgangers wordt verwacht. De voetganger staat op 1. Tussen 11.00 en 18.00 uur, wanneer het druk is met voetgangers, mag er niet gefietst worden. Handhaving zal hier op toezien. Er wordt extra budget vrijgemaakt voor handhaving. Ook krijgen alle straten in de binnenstad in de loop der tijd een nieuwe inrichting waarbij in het voetgangersgebied geen onderscheid meer komt in een rijloper en een voetpad. De voetganger komt op 1 te staan en krijgt alle ruimte. Daarmee moet ook de inrichting bijdragen aan het gevoel bij fietsers dat zij te gast zijn, zodat zij hun snelheid en gedrag aanpassen.

We willen eenduidige en duidelijke tijden houden. We zien dat drukte in de winkelstraten met name na 11.00 uur toeneemt, voor die tijd is laad- en losverkeer vaak prima mogelijk. De binnenstad moet ook functioneel blijven. Ook is het gunstig om laad- en losverkeer meer te spreiden over de tijd, zodat niet alle voertuigen tegelijk komen en alsnog voor drukte in het gebied kunnen zorgen. We willen dan ook zo lang mogelijk de ruimte bieden aan alle verschillende verkeersdeelnemers.

In principe kunnen ouders nog met de auto bij de scholen komen. Mocht er op den duur een selectief toegangsbeleid komen (waarbij we gaan ‘kiezen’ wie er wel of geen toegang krijgt tot de binnenstad met de auto), houden we hier rekening mee. Zo is een mogelijkheid om ontheffingen te verlenen aan ouders van schoolgaande kinderen. Hier staat nog niets over vast. Specifiek voor de Aloysisusshool in de binnenstad is het voornemen om een pilot uit te voeren met een autovrije schoolstraat rond begin- en eindtijd van de school. Daarvoor gaan we in gesprek met de school hoe dit zo goed mogelijk te organiseren en hoe ook ouders en kinderen hierbij betrokken kunnen worden.

We monitoren het aantal bezoekers dat in de binnenstad komt en monitoren ook het gebruik van de parkeerplaatsen, parkeergarages en parkeerterreinen. De omzet van de ondernemers monitoren we op basis van CBS-omzetcijfers en het grootschalig Koopstromenonderzoek Randstad. In het kader van het Verkeerscirculatieplan is er een jaarlijkse monitoring opgesteld, waarvan dit jaar de 1e rapportage beschikbaar komt. Ieder jaar wordt deze geactualiseerd met nieuwe gegevens om zicht te houden op tal van indicatoren.

De meningen over de effectiviteit van een dynamisch parkeersysteem zijn verdeeld, ook in onderzoeken. Er is dus geen algemeen aanvaarde conclusie helaas. Vanwege die discussie stellen we voor om eerst in andere, goedkopere maatregelen te investeren, met als doel dat de parkeerlocaties aan de rand van de binnenstad beter worden gebruikt. Als de raad voldoende budget beschikbaar kan ook het dynamische parkeerverwijssysteem gerealiseerd worden op korte termijn.

Bezoekersparkeren in de garages stimuleren we (nu al) door bewegwijzering en fors lagere tarieven in de garages en op de terreinen.

Een eigen parkeerplaats blijft uiteraard bereikbaar en bruikbaar. Bij selectieve toegang heeft de bewoner een ontheffing om de binnenstad in te kunnen rijden. Deze ontheffing staat op kenteken. Dat kenteken is aanpasbaar. Zo kan de bewoner het kenteken van de bezoeker opgeven zodat die van de parkeerplaats gebruik kan maken.

We hopen ook dit te verminderen met selectieve toegang.

De gemeente werkt samen met de ondernemers om te bekijken op welke manier Gouda voor bezoekers aantrekkelijk blijft.

We willen het vrachtverkeer beperken door de toegestane lengte en gewicht van vrachtwagens te verminderen. De gemeente moet daar een verkeersbesluit voor nemen. Na dit besluit kan het redelijk snel worden ingevoerd, maar daar kunnen we nog geen termijn aan hangen.

We zijn in gesprek met Cyclus over hoe dit te regelen. Wat wel een afweging is, is dat de grote en zware vuilniswagens nodig zijn voor het legen van de ondergrondse containers in de binnenstad. Als we hier een aanpassing in willen maken, zou het kunnen zijn dat ondergrondse containers een andere plek moeten krijgen, waardoor men misschien verder moet lopen om huisvuil aan te bieden. We zijn dus nu nog aan het uitzoeken wat daarin slim is.

We zorgen hoe dan ook dat een parkeerabonnement betaalbaar blijft.

Daar is aandacht voor.  Er zijn en blijven altijd gehandicaptenparkeerplaatsen beschikbaar voor mensen met een gehandicaptenkaart, ook kunnen mindervaliden (tegen betaling) op normale parkeerplaatsen parkeren.

E-bikers vallen ook onder fietsers. Door de openbare ruimte aan te passen zodat de voetganger op 1 staat, hopen we ook eventuele overlast van e-bikers in te perken.

Gouda heeft als stad een ander karakter dan omliggende steden. Gouda ontvangt veel bezoekers van buiten Gouda, waar winkelcentra in omliggende steden vooral voor dagelijkse bezoekers en bezoekers uit eigen stad of dorp zijn. Door die drukte willen we juist de binnenstad zoveel mogelijk autoluw maken om deze aantrekkelijker te maken voor deze bezoekers. Daarom willen we parkeren zoveel mogelijk in de Q-Park-garages laten plaatsvinden, maar zij kunnen parkeren niet gratis aanbieden.

Ja. We zorgen bij alle werkzaamheden dat dit het historische karakter van de binnenstad niet aantast. Zo kijken we in samenspraak met de stedenbouwkundige en historicus of bepaalde maatregelen in de omgeving passen en brengen we de bestrating na werkzaamheden altijd terug.