Vragen informatieavond herinrichting, ophoging en rioolvervanging Ouwe Gouwe Noord

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden die tijdens de informatieavond over de schetsontwerpen van Ouwe Gouwe Noord gesteld zijn. Het schetsontwerp is een 1e ontwerp. De schetsontwerpen die we hebben gemaakt laten de mogelijke veranderingen in de straten zien. De schetsontwerpen laat ook zien welke keuzes we maken.

Vragen over het hele project

Ophogen straten

De hoeveelheid ophoging verschilt vaak per straat of per blok. We kijken in de voorontwerp-fase in detail naar hoeveel er precies opgehoogd gaat worden. Hierover kunnen wij u bij de volgende informatieavond meer over vertellen.

We denken op dit moment dat de aannemer tussen de 1.5 en 2 jaar nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden beperken we de overlast zoveel mogelijk. Ook zorgen we ervoor dat woningen bereikbaar blijven. Dit betekent onder andere dat de aannemer de werkzaamheden opdeelt in fases waarbij straat-voor-straat gewerkt wordt.

De volgorde van uitvoering is nog niet bekend. De toekomstige aannemer maakt hiervoor een plan. We kunnen deze vraag op dit moment nog niet beantwoorden.

Dit staat nog niet vast. Wij onderzoeken op dit moment hoeveel we precies ophogen en welk materiaal daarvoor het meest geschikt is. Wanneer wij begin volgend jaar het voorontwerp aan u tonen weten we hier waarschijnlijk meer over.

De kosten voor het ophogen van de voor-, achtertuinen en de poorten zijn voor de woningeigenaren. De voor-, achtertuinen en poorten zijn namelijk privébezit. De gemeente onderhoudt de openbare ruimte en doet geen bijdrage aan onderhoud van privaat eigendom.

We zorgen voor een nette aansluiting van de opgehoogde straat op de voortuin. We hogen de voortuinen zelf niet op. Dit komt doordat de voortuinen privaat bezit zijn van de woningeigenaren.

Het ophogen van de straten zorgt er niet voor dat het water van de straat de voortuinen in stroomt. De opgehoogde straat wordt namelijk zo aangelegd dat het water dat op straat valt richting de kolken stroomt, en niet naar de voortuinen.

Parkeren

Binnen project Ouwe Gouwe Noord kunnen we alleen kijken naar de straatinrichting. Het wel of niet instellen van betaald parkeren valt buiten het project. Wel kunnen we bij genoeg belangstelling deze wens doorgeven aan onze collega’s die het parkeerbeleid maken.

We plaatsen in het project niet direct extra laadpalen. De bestaande laadpalen worden teruggeplaatst. Nieuwe laadpalen worden op aanvraag geplaatst. Het aanvragen van nieuwe laadpalen kan via de website van Laadpaalnodig.

Ja, dit is mogelijk. Volgens de huidige normen voor de inrichting van de openbare ruimte krijgen langsparkeervakken geen belijning tussen de vakken.

Wateroverlast

Een wadi is een type ‘infiltratievoorziening’. Dit is een plek waar regenwater opgevangen kan worden en kan wegzakken in de bodem. Een voorbeeld van een wadi is te vinden in de binnenstad van Gouda, achter de Waag. Wadi’s maken het mogelijk om regenwater in de omgeving vast te houden, in plaats van deze af te voeren. De gemeente zal voor de wadi achter de appartementen langs de Wibautstraat bekijken of deze gecombineerd kan worden met een speelvoorziening.

Groener maken

De gemeente heeft als beleid om Ouwe Gouwe Noord groener te maken. Dit is om de omgeving koeler te maken op warme dagen, om zware regenbuien beter op te kunnen vangen en voor meer biodiversiteit. Om deze reden vergroenen we in alle varianten.

We weten op dit moment nog niet welke nieuwe boomsoorten we gaan planten. In de komende periode onderzoeken we welke soorten geschikt zijn voor de verschillende straten in Ouwe Gouwe Noord. Daar waar meerdere soorten geschikt zijn, kunnen we de bewoners een keuze laten maken. Hierover volgt meer op één van de toekomstige informatieavonden.

Voor nieuwe ‘Groen moet je doen’ projecten kunnen afspraken gemaakt worden met de gemeente. Als deze afspraken tijdens de ontwerpfase van het project gemaakt worden dan kan dit meegenomen worden met de uitvoering van de werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u kijken op de pagina van Groen moet je doen.

We proberen bij het plaatsen van nieuwe bomen rekening te houden met zonnepanelen op woningen. We kijken onder andere naar de soort, vorm en de grootte van de nieuwe bomen.

We zijn voorstander van het groener maken van de omgeving. Het aanleggen van sedum op de daken van woningen en andere gebouwen is hiervoor een goede optie. Omdat de daken privébezit zijn voert de gemeente geen projecten uit voor de aanleg van sedum. Bewoners kunnen een groen dak zelf aan (laten) leggen. U kunt meer informatie vinden over groene daken op de website van Maak Gouda Duurzaam.

Er kan een melding gemaakt worden via ‘slim melden Gouda’. De gemeente neemt dan contact op met de bewoner met wie de ‘Groen moet je doen’ afspraken gemaakt zijn.

Verkeersveiligheid

We kijken bij het uitwerken van het voorontwerp ook naar verkeersveiligheid. Het plaatsen van drempels om te voorkomen dat er te hard gereden wordt is een optie. We onderzoeken nog waar we het beste drempels kunnen plaatsen.

Een rechte straat is vaak efficiënter in te richten. Door het verwijderen van de as-verspringing maken we meer ruimte voor bijvoorbeeld parkeren en groen. Doordat voertuigen tegenwoordig groter zijn, moet de as-verspringing ook groter worden. Dit kost ruimte. Op verzoek van bewoners kijken we in de komende periode naar verschillende opties: een rechte straat met drempels en een straat met as-verspringing.

Materialen

De gebakken straatstenen worden vervangen. De betonstraatstenen worden hergebruikt. Deze zijn nog van goede kwaliteit. We willen hiermee voorkomen dat we het milieu onnodig belasten door overal nieuwe stenen te gebruiken. We verwachten zo rond de 70%-80% van de stenen te kunnen hergebruiken.

Afvalinzamelingen

In grote lijnen blijft de afvalinzameling hetzelfde als nu. In de Heemskerkstraat wordt een extra ondergrondse afvalcontainer geplaatst voor de PMD collectie.

Projectgrenzen

De Thorbeckelaan valt deels binnen het project. De parallelweg valt wel binnen het project, de hoofdrijbaan niet.

Ja. Wij hebben contact met de ontwikkelaar van de nieuwe woningen. Bij het ontwerpen en bouwen van de nieuwe woningen moet de ontwikkelaar genoeg nieuwe (openbare) parkeerplaatsen maken. Het extra verkeer wordt zoveel mogelijk via de Burg. Van Reenensingel geleid. Hiervoor verplaatsen we de bus-sluis richting de kruising van de Heemskerkstraat en de Groen van Prinsterersingel.

Dit is nog niet bekend.

• Overzicht deelgebieden herinrichting Ouwe Gouwe Noord. • Deelgebied 1 (lichtgroen) betreft de Heemskerkstraat en de Slotemaker de Bruïnestraat. • Deelgebied 2 (oranjebruin) betreft de De Savornin Lohmansingel, De Visserstraat en de Thorbeckelaan huisnummers 13 tot en met 23 (oneven). • Deelgebied 3 (blauw) betreft de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en Thorbeckelaan huisnummers 25 tot en met 51 (oneven). • Deelgebied 4 (paars) betreft de Tak van Poortvlietstraat, Talmastraat, Idenburgstraat, Groen van Prinsterersingel huisnummers 1 tot en met 41 (oneven) en de Thorbeckelaan huisnummers 53 tot en met 87 (oneven). • Deelgebied 5 (geel) betreft de Groen van Prinsterersingel huisnummers 2 tot en met 40b (even), Wibautstraat huisnummers 2 tot en met 90 (even) en de Thorbeckelaan huisnummers 89 tot en met 135 (oneven). • Deelgebied 6 (donkergroen) betreft de Vliegenstraat, Troelstralaan, Wibautstraat huisnummers 92 tot en met 150 (even) en Thorbeckelaan huisnummers 137 tot en met 183 (oneven).

Deelgebied 1

Over deelgebied 1 zijn vooral opmerkingen gemaakt met betrekking tot sociale veiligheid, toegankelijkheid, parkeren en vergroening. Het hoge riet in het water langs het wandelpad wordt als onprettig ervaren. De locatie van het bankje aan de Heemskerkstraat dat tegenover de containers staat is niet wenselijk vanwege sociale veiligheid. Er zijn vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over auto-parkeren en alternatieve parkeerplaatsen zoals fiets-parkeren of scootmobiel-parkeren. Ook is er verzocht om te kijken naar de mogelijkheid voor extra containers om de loopafstand kleiner te maken.

Wij vergroenen in dit project niet de daken van gebouwen. De daken van gebouwen en woningen zijn privaat bezit. Als gemeente richten we ons alleen op de openbare ruimte in Gouda. Het vergroenen van de daken van deze gebouwen valt onder de verantwoordelijkheid van Mozaïek Wonen. Zij zijn op de hoogte van deze wens.

Hier houden we rekening mee. De locaties van nieuwe bomen worden verder uitgewerkt in de komende periode (de voorontwerp-fase). We kijken naar de plaats van de nieuwe bomen, hun invloed op bestaande functies in de straat en de ligging van kabels en leidingen in de ondergrond.

De parkeerplaatsen in de Heemskerkstraat en omgeving zijn openbaar. Dit betekent dat iedereen gebruik mag maken van de parkeerplaatsen. Daarom kunnen we deze groep parkeerders niet weren. Verwijzen naar een alternatieve locatie kan gedaan worden door de organisator van de activiteiten.

We kijken in de voorontwerp-fase of het mogelijk is om parkeerplaatsen voor fietsen en/of scootmobiels te maken. Hierbij kijken we naar de invloed van deze parkeerplaatsen op de bestaande ruimte.

Door het ophogen zijn de straten straks weer egaal. De bodem in Gouda blijft helaas zakken. Daar waar het bestaande riool blijft bestaan keert dit probleem na verloop van tijd weer terug. Er zal dan opnieuw opgehoogd moeten worden.

We proberen de aansluiting van de straat met de Gerbrandybrug zo geleidelijk mogelijk te maken om de toegankelijkheid zo goed mogelijk te maken.

We houden bij het uitwerken van het nieuwe ontwerp zoveel mogelijk rekening met de sociale veiligheid in de buurt. In de voorontwerp-fase gaan we op zoek naar een manier om de situatie te verbeteren.

Een deel van het riet bij het Omlooppad wordt 2 keer per jaar gemaaid. De rest van het riet wordt minder actief onderhouden omdat hier beschermde plantensoorten aanwezig zijn.

Deelgebied 2

Bewoners ervaren in deelgebied 2 dat de snelheid van automobilisten in de straten vaak te hoog is. Er zijn vaak te weinig parkeerplaatsen beschikbaar, als gevolg van parkeerders met een bestemming buiten de straten of zelfs buiten de wijk. Er wordt overlast ervaren van de naalden van de bomen van het type ‘metasequoia’. Er is positief gereageerd op het groener maken van de straten, zo lang de nieuwe bomen niet dezelfde overlast veroorzaken als de bestaande bomen.

Het is bij de gemeente bekend dat hier meldingen over zijn gedaan. De bestaande metasequoia bomen geven in het najaar en in de winter naalduitval. We proberen overlast te voorkomen door regelmatig te vegen. We geven intern door dat er toch overlast ervaren wordt door bewoners.

Bij het uitwerken van het voorontwerp nemen wij deze opmerking mee. We bespreken de situatie met onze verkeerskundige en onderzoeken mogelijke oplossingen.

Wij kunnen deze bomen niet verwijderen. De bomen zijn privé eigendom van het kinderdagverblijf. Daarom hebben wij geen zeggenschap over deze bomen.

Deelgebied 3

Er zijn veel vragen over het riool gesteld. Veel huisaansluitingen op particuliere grond werken niet goed meer. Er zijn opmerkingen gemaakt over de locaties van nieuwe bomen. De parkeerdruk wordt als hoog ervaren en er zijn zorgen uitgesproken over de snelheid in de straat. De uitrit richting de Thorbeckelaan heeft soms een blinde hoek wanneer er grote auto’s of busjes geparkeerd staan.

Er is in het schetsontwerp nog geen rekening gehouden met bomen in voortuinen. Binnenkort lopen de ontwerpers een rondje door de wijk om de voortuinen goed in kaart te brengen. In het voorontwerp dat wij de komende periode uitwerken wordt wel rekening gehouden met bomen in voortuinen.

Bij het verder uitwerken van het ontwerp naar het voorontwerp kijken we of er manieren zijn om het zicht op de Thorbeckelaan te verbeteren.

Deelgebied 4

In dit deelgebied vindt men dat de speeltuin aan de Colijnstraat groener mag zodat deze plek fijner is in warme zomers. Ook is er gevraagd of de speeltuin voor meer leeftijdsgroepen geschikt gemaakt kan worden. De parkeerdruk wordt als hoog ervaren. Er is aangegeven dat de steegjes gebruikt worden door scooters en fietsers.

Als het mogelijk is dan behouden we de bomen. In de komende periode (de voorontwerp-fase) werken we de technische kant van het project verder uit. We hebben dan een beter beeld bij de invloed van het project, zoals de benodigde ophoging, op de bomen.

We maken de speeltuin aan de Colijnstraat groener, en daarmee koeler, zodat kinderen en jongeren hier kunnen spelen op warme dagen. We werken dit uit in de komende periode. We verwachten u hierover meer te vertellen tijdens de volgende informatieavonden, begin volgend jaar.

Dit gaan we bespreken met de beheerder van de speeltoestellen. We verwachten u hierover meer te vertellen tijdens de volgende informatieavonden, begin volgend jaar.

Bij het verder uitwerken van het ontwerp kijken we naar mogelijkheden om scooters en fietsers van de stoep te houden. We verwachten u hierover meer te vertellen tijdens de volgende informatieavonden, begin volgend jaar.

Deelgebied 5

In deelgebied 5 wordt soms tegen de rijrichting in gereden. Het voorkomen van te hard rijdend verkeer in de smalle straten is belangrijk. Parkeren is vanwege de drukte (in de weekenden) lastig. Ook wordt er gevraagd om vergroening. Er zijn vragen gesteld over de ontwikkeling van nieuwe woningen op de locatie van de PWA kazerne en de invloed hiervan op de buurt.

De nieuwe parkeerplaatsen worden openbaar. Iedereen mag deze dus gebruiken om te parkeren. De hoeveelheid extra parkeerplaatsen is afgestemd op het aantal nieuwe woningen dat gebouwd wordt.

We kunnen haakse parkeervakken maken bij de kruising met de Wibautstraat als dit een voordeel oplevert bij het ontwerpen van de straat. We willen het aantal parkeervakken in de wijk gelijk houden terwijl we extra groen toevoegen. We werken het ontwerp in de komende periode verder uit.

Dit is nog niet zeker. We werken het ontwerp in de komende periode verder uit en vertellen hier waarschijnlijk meer over tijdens de volgende informatieavonden, begin volgend jaar.

Ja, deze is er. Bijvoorbeeld de fietsstraat op de Winterdijk.

De bus-sluis wordt naar het zuiden verplaatst, naar vlak boven de kruising met de Heemskerkstraat. Dit doen we om ervoor te zorgen dat het verkeer naar de nieuwbouw via de Burgemeester van Reenensingel rijdt.

Deelgebied 6

Voor deelgebied 6 zijn er suggesties gedaan voor het groener maken van de singel langs de Troelstralaan. Ook is aangegeven dat er onder andere bij de tandarts vaak tegen het verkeer in wordt gereden. Verkeersveiligheid is ook hier een thema. Er zijn vragen gesteld over de PWA kazerne en de nieuwe fietsstraat.

De Wibautstraat krijgt straatstenen.

Ja, het hek wordt verwijderd als de bouw van de nieuwe woningen gereed is.