Verslag 2e Parkeerpanel Kort Haarlem/ Kadenbuurt

Plaats bespreking: Digitaal (Teams)
Datum bespreking: 15 juni 2021
Opgesteld door: Spark
Verzenddatum: 6 juli 2021
Aanwezig: 17 bewoners, 3 medewerkers gemeente Gouda, 2 vertegenwoordigers Spark

Introductie

Net als het 1e parkeerpanel, vond ook het 2e parkeerpanel digitaal plaats. Beide avonden zijn georganiseerd als onderdeel van het gemeentelijk onderzoek naar de mogelijke invoering van een vorm van parkeerregulering in de wijken Kort Haarlem / Kadenbuurt. Op deze avond waren 17 bewoners aanwezig uit de betreffende wijken. De bijeenkomst werd voorgezeten door een onafhankelijk, technisch voorzitter, Ingeborg van Dee. Dit document doet verslag van wat er tijdens de avond is besproken. De bijeenkomst startte om 19.00 uur op dinsdag 11 mei 2021 en sloot rond 21.30 uur op dezelfde avond.

Opmerkingen/ aanvullingen verslag 1e parkeerpanel

1e parkeerpanel

 • Verduidelijking: een individu van het panel is geen vertegenwoordiging van zijn/haar straat. Het panel samen geeft een beeld van de parkeeroverlast in de wijk, maar kan niet ieder individu in het gebied vertegenwoordigen. Het parkeerpanel helpt de gemeente dus om een goed beeld te krijgen van de ervaren problematiek en denkt mee over mogelijke oplossingen. De overige bewoners van de wijk kunnen nog steeds hun mening delen via de mail. Zij kunnen vorderingen bijhouden op de website van de gemeente zoals dat al eerder is gecommuniceerd.
 • Bewoner Van Itersonlaan wil benadrukken dat er wel degelijk parkeeroverlast is in deze straat. In het eerste verslag lijkt nu alsof dat niet wordt ervaren in deze straat.

Discussiedocument

 • Scenario 4 kijkt maar naar 1 specifiek tijdsvenster (van 17.00 uur tot 19.00 uur). We benadrukken dat deze venstertijden niet vast staan en open zijn voor discussie.
 • Foto’s in het verslag zijn foto’s van drukke situaties en foutparkeerders. Bewoner mist foto’s van ‘incoulant’ ingedeelde parkeervakken.
 • Nogmaals de benadrukking dat de gemeten parkeerdruk van 105% mogelijk verlaagd zou kunnen worden met een herindeling van de parkeervakken. Begrip dat dit geld kost, terwijl andere maatregelen geld zouden opleveren. Dit wekt zorgen bij bewoners.
 • Optelsom “Capaciteit op eigen terrein” op powerpoint Parkeerpanel 1 is niet juist. Hier staat een totaal van 292 in plaats van 284. Dit heeft verder geen invloed op de 30% / 70% verhouding voor bezette / vrije parkeerplaatsen op eigen terrein en staat wel juist vermeld in het verslag van onderzoeksbureau Trajan.

Vragenlijst

 • Initiatief Krugerlaan: er is een vragenlijst rondgegaan. 9 jaar geleden ook al gedaan bij Krugerlaan + omliggende straten. Nu ook, plus Joubertstraat en Burgermeester Martenssingel. Heel veel reacties. Het formulier zou breed opgezet zijn en zou bewoners meerdere keuzes geven. Dit is niet bekend bij de gemeente. Het formulier dat bekend is bij de gemeente stelt alleen de vraag of de bewoner voor of tegen betaald parkeren is. De gemeente weet nu nog niet wat te doen met deze vragenlijst, want de gemeente zit nu nog midden in het proces naar de zoektocht voor een mogelijke implementatie van een reguleringsmaatregel. Deze vragenlijst loopt nu dus nog op de zaken vooruit.
 • 70+ mensen hebben gereageerd via de mail op de vragenlijst en zo hun verhaal gedaan.
 • Gemengde gevoelens over deze spontane vragenlijst binnen het panel. Door zo’n groot gebied te pakken (voor de vragenlijst, maar ook dit onderzoek van de gemeente) krijg je geen eenduidig verhaal. Anderen vinden de vragenlijst ongenuanceerd, en bovendien te vroeg en onduidelijk om het op dit moment naar buiten te sturen.

Oplossingsrichtingen

Alle deelnemers van het panel hebben het discussiedocument ontvangen met onder andere de oorzaken en oplossingsrichtingen die geduid zijn door bewoners. Helaas zijn niet alle oplossingsrichtingen even haalbaar en zijn daarom niet meegenomen in de 4 scenario’s die later in de avond werden bediscussieerd. In de powerpoint presentatie staan de richtingen als volgt opgesomd:

 1. Geen maatregelen (want geen overlast)
 2. Probleem ergens anders aanpakken (niet hier, niet bij ons)
  • Bij binnenstadbewoners
  • Bij bewoners naastgelegen gereguleerd gebied
  • Door ander verkeer te reguleren
  • Bij bezoekers aan het centrum
 3. Optimaliseren bestaande parkeercapaciteit
 4. Invoeren blauwe zone
 5. Invoeren parkeerregime met vergunningen & betaald parkeren

Reacties panel op de oplossingsrichtingen:

 • Burgermeester Martenssingel (BMS) is duidelijk niet unaniem voor betaald parkeren. Bijvoorbeeld doordat sommige huizen beschikken over een eigen garage. Deel tussen Johan den Haanstraat en Zoutmanstraat heeft het grootste probleem van de BMS. Maar stel dat alleen dat deel een vergunning zou krijgen, dan krijg je een waterbedeffect naar de overkant van de straat.
 • Vooral bewoners die nu tegen een vergunning zijn wonen dichter bij de Joubertstraat. Maar hoe langer zij geen probleem hebben, hoe langer straten richting de BMS/centrum wel een probleem hebben.
 • Voorstel: Als straten geen regulering / betaald parkeren willen (bijv. Krugerlaan, Joubertstraat), doe het dan niet. Desnoods voer je het later daar in. De discussie ontstaat om proactief of reactief het parkeren te reguleren in deze gebieden.
 • Verwachting is dat het waterbedeffect minder heftig is als je de grens bij de Joubertstraat legt. Aan de oostzijde van de Joubertstraat is namelijk meer parkeerruimte, ligt verder van de stad af. Mogelijkerwijs is er daar ruimte om de parkeercapaciteit verder te optimaliseren (herinrichting). Denk aan de Nansenstraat.
 • Suggestie: vergunningen invoeren in 2 fasen. Zodra er in een straat draagvlak is kan daar gereguleerd parkeren worden ingesteld.
  • Maar: straatje-voor-straatje is ongunstig om in te voeren. Want parkeerders schuiven gewoon een straatje op.
  • Gouda werkt met one man, one vote en heeft voorheen al vaker de straatje-voor-straatje methode toegepast. Het werkt, want vaak is er draagvlak in 1 straat.
 • Voorstel: F.W. Reitzstraat uit huidig betaald parkeren zone halen. Hier is altijd plek.
 • Voorstel: Geen betaald parkeren voor Pretoriaplein + omgeving. Wonen veel bewoners met lage inkomens.
 • Herinrichting Pretoriaplein (en omgeving) vanwege rioolherstel. Daar is ook gekeken naar extra parkeerplekken toevoegen. Verzoek bewoner: lever deze aan bij het panel. BMS kun je niet herinrichten zodat er meer plekken komen. Geldt ook voor De la Reylaan. Het lastig vinden van een parkeerplek is een consequentie als je hier wil wonen.
  • Normvoertuig wordt ieder jaar weer iets groter. Daarom worden de parkeervakken steeds groter. De gemeente zit dus vast aan een bepaalde norm/maat voor de parkeervakken. Dus na herinrichting zullen de vakken ook groter worden. Ruimte kan maar één keer worden uitgegeven. Wijken worden ook vergroend, of er is behoefte aan speelruimte. De verwachting dat na de rioolwerkzaamheden er meer parkeerplekken bij komen is dus erg klein.
  • Op de De la Reylaan en Fourieweg verdwijnen ‘illegale’ parkeerplekken door de herinrichting voegt een bewoner toe.
 • Problematiek ligt ook echt bij de handhaving wordt benadrukt: 2 parkeerplaatsen in Kadenbuurt kunnen niet worden gebruikt, omdat er 8 brommers en heel veel aanhangers staan gestald.
 • Vraag: hoeveel parkeerplaatsen moeten er extra worden gecreëerd om te komen tot het gewenste bezettingspercentage? Want nu is het bezettingspercentage dus 105%, en je wil naar 90%.
  • Aanvulling 25 juni 2021: Op dit moment zijn er 1013 openbare parkeerplaatsen in het niet-gereguleerde gebied van de wijk Kort Haarlem / Kadenbuurt (inclusief invalideparkeren, de laadplekken en parkeren in voetgangersgebied. Een parkeerdruk van 105,1% komt neer op 1065 geparkeerde voertuigen. Wanneer alle 1065 geparkeerde voertuigen het nieuwe 90% moeten zijn, komt dat neer op een benodigd aantal openbare parkeerplaatsen van 1184. Dat is een stijging van 119 parkeerplaatsen in Kort Haarlem / Kadenbuurt. Ter vergelijking: dat is meer dan 2 keer de beschikbare hoeveelheid parkeerplaatsen op de De la Reylaan (51 parkeerplaatsen).
  • Deze berekening gaat er niet vanuit dat de parkeerdruk weer kan toenemen als er meer parkeerplekken beschikbaar komen (‘Oh, tegenwoordig is er meer ruimte in deze straat, ik zet mijn auto voortaan hier neer’).
 • Idee voor deelmobiliteit: buiten het probleemgebied (bijvoorbeeld Goudasfalt, Bolwerk), parkeergelegenheid inrichting met deelmobiliteit. Bijvoorbeeld elektrische steps waarmee de parkeerder naar de binnenstad kan reizen.
  • Gemeente is groot voorstander van deelmobiliteit. Denk aan aanbieders van deelauto’s, geplaatst centraal in de woonwijk (ter vervanging van 2e auto). De gemeente blijft hiermee in gesprek. Maar de stimulans vanuit de bewoners moet hiervoor wel aanwezig zijn. Bewoner geeft aan hier ook vraagtekens bij te hebben. Deelmobiliteit is vooral kansrijk voor de last-mile (zoals die deelsteps).

4 scenario’s

Onderstaand staan 4 scenario’s. Deze kunnen in sommige gevallen een combinatie van maatregelen bevatten.

Scenario 1: optimaliseren

Stimuleren van het beter benutten van bestaande parkeerplaatsen door 1) kleine aanpassingen in de bestaande inrichting van de parkeervakken, 2) meer handhaving op foutparkeren, 3) parkeren op eigen terrein te stimuleren, 4) deelauto initiatieven actief promoten en 5) de parkeerdruk jaarlijks te monitoren op meerdere momenten.

Vraag: scenario 1 is een goede oplossing voor mijn straat
Eens: 45%
Oneens: 45%
Geen mening: 9%

Opmerkingen bewoners:

 • “De keuze is wel erg discreet. Ik vind dit een goede deeloplossing die in elk geval ook onderdeel moet uitmaken van de oplossingen”.
 • “Deze optie combineren met niet mogen parkeren in de 1e schil buiten eigen woonwijk…”

Scenario 2: Reguleren volgens regulering overige schilgebieden in Gouda

Regulering introduceren in Kort Haarlem / Kadenbuurt o.b.v. het huidige stelsel: vergunningen + betaald parkeren.

1e bewonersvergunning:                   €156,- per jaar

2e bewonersvergunning:                   €228,- per jaar

Digitale bezoekersregeling:              €1,- per uur

Vraag: scenario 2 is een goede oplossing voor mijn straat
Eens: 57%
Oneens: 43%

Opmerkingen bewoners:

 • “Ik denk dat de kans klein is dat de gemeente besluit om in bestaande reguleringswijken het tarief zal verlagen. Daarnaast is het effect beperkt, want de overlast komt vooral uit het centrum en daar is een tekort aan parkeerplaatsen.”

Scenario 3: Verlagen basistarief vergunningen

Onderzoek naar majeure verlaging van vergunningentarief voor de 1e auto. Implementeren in bestaande gereguleerde schilgebieden en effect op uitwijkgedrag naar uw woonwijk monitoren.

Vraag: scenario 3 is een goede oplossing voor mijn straat
Eens: 43%
Oneens: 57%

Opmerkingen bewoners:

 • “In de toelichting staat ‘heeft natuurlijk ook veel nadelen’. Middelen als raad worden ingezet in verantwoording van de nadelen. Logisch dat het consequentie is, maar beoogde effect dat je in nabijgelegen gebieden maatregelen neemt, die hier iets teweeg brengt.”
 • “Niet realistisch scenario, zeker nu net het verkeerscirculatieplan is vastgesteld. Bewoners van de binnenstad krijgen dan geen vergunning meer voor de binnenstad. Angst: gaan deze binnenstadbewoners dan ook parkeren in onze wijk? Maar daar gaat dit scenario niet over.”

Scenario 4: De thuiskomregeling: einde middag / begin avond alleen parkeerders voor bewoners

Het tijdvak voor gereguleerd parkeren wordt nu sterk beperkt, zodat de buurtbewoners parkeerplek hebben bij thuiskomst na werk.

Voorbeeld venstertijden: 17.00 – 19.00 uur op maandag tot en met vrijdag. Parkeerplaatsen zijn dan alleen bestemd voor vergunninghouders.

Vraag: scenario 4 is een goede oplossing voor mijn straat
Eens: 47%
Oneens: 40%
Geen mening: 13%

Opmerkingen bewoners:

 • Wat is het verschil met een blauwe zone?
  • Dit lijkt op blauwe zone, maar dan zonder een parkeerschijf. Het is juist daarom goed te handhaven. Alleen nadelig voor de scanauto. Bij foutparkeren moet er namelijk een fysieke waarneming gedaan worden. Dat is niet bij fiscaal parkeren (= vergunning + betaald). Bij een regulering met uitsluitend vergunningparkeren moet iemand zichtbaar het feit (foutparkeren) constateren. Jurisprudentie is daarin wel aan het ontwikkelen: beelden kunnen bijv. beoordeeld worden door een BOA op afstand.
 • Zonder bezoekersregeling is deze optie niet haalbaar.
  • Dat kan worden ingeregeld.
 • Kosten vergunning in Gouda zijn hoger dan in gemeentes als Rotterdam, Den Haag. Tarief in Gouda moet echt omlaag voor meer draagvlak.
  • Tarief omlaag hangt af van de raad. Dat kunnen we nu nog niet beloven, maar we werken hem wel uit als een serieuze optie (scenario 3).
 • Er wordt een suggestie voor een 5e scenario gedaan: invoering vergunningen + betaald parkeren, lage kosten voor bewoners en andere venstertijden (bijvoorbeeld 16.00 tot 21.00 uur).
  • Het tarief laag houden is in dit geval echter lastig, omdat de inkoop van parkeerapparatuur een van de grotere kostenposten is. Ook loop je het risico dat bezoekers aan de stad wel bereid zijn om te betalen tot 17.00 / 18.00 uur, als ze de rest van de dag gratis kunnen staan. Dus niet alle doelgroepen worden hiermee weggejaagd.

Het vervolg

We hebben nu een beeld hoe u aankijkt tegen de problematiek in de wijk en de mogelijke oorzaken hiervan. En u heeft gereageerd op een aantal oplossingsrichtingen. We willen hieruit en de overige opmerkingen uit de wijk die wij hebben ontvangen per mail, bundelen tot 1 spoor welke niet meteen leidt tot het zwaarste instrument (= vergunningen + betaald parkeren). Dit moet leiden tot een conceptadvies voor de wethouder waarop we eerst uw reactie willen ontvangen alvorens het naar de wethouder wordt opgestuurd.

Voor de zomervakantie ontvangt het panel het conceptadvies om hierop te reageren. Na de zomervakantie kan een definitieve versie naar de wethouder.

De kans dat het advies geen eenduidig beeld over de mening van de buurt laat zien is zeer aannemelijk. De wethouder kan er dan voor kiezen de situatie ongewijzigd te laten, toch vergunningen + betaald parkeren in te voeren of een andere vorm van gereguleerd parkeren in te voeren. Ook is het een optie een vragenlijst de buurt in te sturen.