Verslag 1e Parkeerpanel Kort Haarlem/ Kadenbuurt

Plaats bespreking: Digitaal (Teams)
Datum bespreking: 11 mei 2021
Opgesteld door: Spark
Verzenddatum: 3 juni 2021
Aanwezig: 16 bewoners, 4 medewerkers gemeente Gouda en vertegenwoordiging Spark (2x)

Het 1e parkeerpanel – georganiseerd als onderdeel van het gemeentelijk onderzoek naar de mogelijke invoering van een vorm van parkeerregulering in de wijken Kort Haarlem / Kadenbuurt – vond digitaal (via Teams) plaats. In totaal waren er 20 bewoners uitgenodigd, waarvan er 16 aanwezig waren en 4 afwezig. Zie ook de bijlage voor de verdeling over de 2 buurten.

Het parkeerpanel is nauwkeurig samengesteld op basis van een evenwichtige spreiding over de buurt én op basis van een representatieve verdeling in standpunten ten opzichte van een mogelijke invoering van een vorm van parkeerregulering. Met andere woorden: voor- en tegenstanders waren in redelijk gelijke mate aanwezig.

De bijeenkomst is voorgezeten door onafhankelijk, technisch voorzitter, Ingeborg van Dee
Start van de bijeenkomst was om 19.00 uur op dinsdag 11 mei 2021.

Inleiding

Jeroen Harmsen (gemeente Gouda) licht de achtergrond van dit project toe. Begin vorig jaar is het Parkeerplan 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. 1 hoofdstuk betrof de uitbreiding van het gereguleerd parkeren gebied. De gemeente ervaart dat de parkeerproblemen toenemen. Dat was de reden dit onderwerp opnieuw te agenderen, maar met een nieuwe benadering. Voorheen is er geen meerderheid gevonden voor het invoeren van parkeerregulering in de vorm van vergunning parkeren in combinatie met betaald kort parkeren. Het probleem begint immers ook klein (vrijwel alleen op de grens betaald-niet betaald) waar zich de hotspots bevinden.

Tot op heden werd daarom de straat-voor-straat methode toegepast: per straat parkeerregulering invoeren. De gemeenteraad heeft aangegeven een gebiedsgerichte aanpak te willen toepassen, om te voorkomen dat het probleem zich per straat verplaatst en blijft verplaatsen. Daarom wordt er ditmaal een groter gebied beschouwd en wordt er samen met de buurt overlegd welke vorm(en) van parkeerregulering mogelijk toegepast kunnen worden. Het doel van de 1e sessie van vanavond is dan ook om meer zicht te krijgen op de problematiek in de wijk en deze te bespreken met de aanwezigen. Daarnaast willen we inventariseren waar voor de bewoners de mogelijke oplossingsrichtingen zitten. Een uitkomst van dit proces zou dus ook kunnen zijn dat de situatie moet blijven zoals hij momenteel is.

Waarom reguleren?

Een toelichting op de voordelen van parkeerregulering wordt gegeven door Pieter Delleman (parkeeradviesbureau Spark). Voordelen van gereguleerd parkeren zijn:

 1. een sterke vermindering van vreemdparkeerders;
 2. een afname van het aantal 2e en 3e auto’s van eigen bewoners;
 3. een afname in foutparkeren vanwege de vaker zichtbare handhaving. Dat alles leidt tot een verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

Suzanne Dijkhuizen (parkeeradviesbureau Spark) ligt vervolgens een parkeerdrukmeting toe die is uitgevoerd in Kort Haarlem / Kadenbuurt door onderzoeksbureau Trajan. Vanwege de pandemie is het autogebruik veranderd. Mensen werken meer thuis, winkels waren tot voor kort beperkt of niet open en ook de horeca was lange tijd gesloten. De auto bleef dus vaker staan. De parkeerdrukmeting is daarom op een weekdagnacht uitgevoerd. Een moment waarop alle bewoners thuis zijn en er geen bezoek geparkeerd staat. Dit is onveranderd gebleven door de coronapandemie. De meting is dan ook representatief. Uit de meting blijkt dat de parkeerdruk in de meerderheid van de wijk boven de 100% ligt. Dit betekent dat er in veel straten auto’s fout geparkeerd staan. De gemiddelde parkeerdruk van Kort Haarlem en de Kadenbuurt samen is 105,1%.

Ook is de in het gebied aanwezige privécapaciteit onderzocht. Hiervan werd zo’n 70% benut (bezetting van privégarages is onbekend). Dat betekent dat op deze dinsdagnacht in februari 2021 bijna 50 parkeerplaatsen op eigen terrein leeg stonden.

Ervaringen parkeren (omgeving) eigen straat

Het parkeerpanel reageert op de parkeerdrukmeting en licht de huidige parkeersituatie in eigen straat en omgeving eigen straat toe. Onderstaand de opvattingen van de bewoners samengevat:

Dutoitstraat

• Na 17.00 uur is parkeren in de eigen straat niet meer mogelijk.

Krugerlaan

• Er parkeren niet alleen bewoners uit het ongereguleerd gebied, maar ook uit de aangrenzende wijk waar wel betaald parkeren geldt;
• Bewoner Krugerlaan geeft aan altijd een plek te vinden binnen 100 / 150 meter van de woning. De vraag is dus ook vanaf welke loopafstand iets als parkeeroverlast wordt beoordeeld;
• Alleen probleem tijdens ouderavonden van scholen;
• Bewoners Krugerlaan pleiten voor belijning van de parkeerplaatsen. Nu staan deze in stroken gemarkeerd. Bewoner heeft de parkeerstroken opgemeten: 15 meter. Sommige auto’s staan nu zo geparkeerd dat er vaak maar 2 auto’s op een strook staan, terwijl er misschien ook 3 zouden kunnen staan.

 • Uitgangspunt voor een langsparkeervak is 5,5 tot 6,0 meter diepte. Volgens die norm zouden er überhaupt maar 2 auto’s per strook geparkeerd kunnen worden.
 • Op sommige delen hebben bewoners zelf belijning getekend. Daar staan nu 3 auto’s.

De la Reylaan

• Hier wordt veel overlast ervaren. Veel foutgeparkeerde auto’s, ook van buitenaf;
• Riool gaat nog op de schop, herinrichting gepland. Er gaan dan plekken verdwijnen. Verwachting is dan nog meer problemen, ook voor Fourieweg (pleintje);
• Nu vooral veel onbalans in de wijk: er zijn parkeerplekken ‘over’ op bijvoorbeeld IJssellaan, F.W. Reitzstraat. Zonde dat die capaciteit nu niet wordt benut (= betaald parkeren deel).

Van Itersonlaan

• Kan altijd auto kwijt in Van Itersonlaan. 100 tot 150 meter lopen;
• (Door parkeerdrukmeting) begrip voor eventuele maatregelen in bijv. De la Reylaan, maar vrees voor waterbedeffect naar eigen straat als daar niks gebeurt.

2e Hiëronymus van Alphenstraat

• Niet veel parkeeroverlast. School heeft klein parkeerplaatsje;
• Wel toenemende parkeerdruk aan de randen.

Burgermeester Martenssingel

• Bewoners ervaren grote parkeerlast / parkeerdruk;
• Tegen vakken intekenen. Nu kunnen er meer auto’s staan dan wanneer er vakken ingetekend zouden worden;
• Wederom auto’s / busjes aanwezig uit gereguleerd parkeren gebied;
• Vóór uitbreiden vergunningengebied, desnoods straatje-voor-straatje als andere straten echt tegen zijn. Maar misschien hebben sommige doelgroepen een uitzondering nodig:

 • De scholen
 • Kleinere bedrijven
 • Laden en lossen is een probleem in deze straat: je kunt niet dichtbij huis parkeren hiervoor.

Zuidelijke Burgvlietkade

• Komen en gaan van busjes;
• Hoge parkeerdruk ook oorzaak van naastgelegen (gereguleerde) buurt.

Joubertstraat

• Parkeerdruk is redelijk, zag je ook in de parkeerdrukmeting. Herkenbaar. Het is vol, maar je kunt goed een plek vinden;
• Vanwege waterbedeffect, zou het voordelig zijn wanneer de Joubertstraat meegaat in een eventuele parkeerregulering.

Willem Tombergstraat

• Vooral ook last van grote bussen. Die staan hele weekenden voor je deur. De vraag is of de handhaving hier goed op let;
• Zeer hoge parkeerdruk. Na 1 minuut is een lege parkeerplek alweer bezet. Het grootste deel van de geparkeerde auto’s is niet van straatbewoners.

Algemeen

• Mensen uit de binnenstad schaffen nu vaak geen vergunning aan. Daar begint het probleem al. Een vergunning is duur en tevens is er weinig parkeerplek op straat;
• Het probleem is gecreëerd door de gemeente Gouda: bewoners zijn bang voor de prijs van de vergunning. Als het gratis zou zijn, zou niemand iets tegen vergunningen hebben.
• De wijk is van iedereen, maar natuurlijk moet wel iedereen kunnen parkeren die dat wil.
• De buurtbewoners merken op dit moment niet dat er gehandhaafd wordt. Daardoor kunnen auto’s / busjes / campers soms een lange tijd foutgeparkeerd staan.
Stimuleer vooral mensen uit betaald parkeren gebied om te parkeren in eigen straten.

Samenvattend

Samenvattend kunnen we zeggen dat de huidige parkeerdruk vooral als een last (of onacceptabel) wordt ervaren op de grens van het betaald – niet betaald parkeren gebied. Het is dan zeer lastig om een parkeerplek op een redelijke loopafstand van huis te vinden. Het invoeren van een regulering op basis van betaald parkeren is een goede oplossing, maar veroorzaakt mogelijk een waterbedeffect naar de rest van de wijk. De (te) hoge parkeerdruk wordt volgens bewoners vooral veroorzaakt door de bewoners van de naastgelegen wijk die niet kunnen of willen beschikken over een parkeervergunning voor hun auto(‘s). Maar ook door bewoners uit de wijk zelf met meer dan 1 auto en door bezoekers en werknemers van de binnenstad. Vouwfietsen worden zichtbaar uit de auto gehaald, om vervolgens mee richting de binnenstad te fietsen. Ook wordt er in de hele buurt overlast ervaren door busjes die het zicht beperken en vaak voor een langere tijd blijven staan.

Naar een oplossing

Samen met de buurtbewoners wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen om de huidige parkeerdruk te doen verlagen. Voor een goede oplossing bestaan enkele randvoorwaarden waar rekening mee moet worden gehouden:

• De schaarse parkeerplekken zullen zo eerlijk mogelijk worden verdeeld;
• De parkeerplekken zijn in eerste instantie bestemd voor bewoners en hun bezoek;
• Er moet fatsoenlijk geparkeerd kunnen worden waarbij de stoep toegankelijk blijft en de verkeersveiligheid niet in het geding komt;
• De oplossing moet zo zijn vormgegeven dat het direct helder is wat mag en moet wat betreft het parkeren in de wijk;
• Uniformiteit met bestaande regelingen ter voorkoming van het ontstaan van een lappendeken aan regelingen. Dat is verwarrend voor de automobilist;
• De wijk moet toegankelijk blijven voor hulpdiensten (slagbomen werken dus niet);
• Passend binnen het gemeentelijk parkeerbeleid. Suggesties die daar buiten vallen moeten eerst worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Tijdens het parkeerpanel, maar ook al vooraf per mail, zijn al diverse oplossingsrichtingen aangedragen:

Invoering van een vergunningensysteem in combinatie met kort betaald parkeren.

 1. Vergunningen tegen een redelijke prijs. Een prijs die kostendekkend is voor de gemeente;
 2. Lage kosten voor vergunning voor de 1e auto. Voor de 2e auto hoger om zo het autobezit te ontmoedigen;
 3. Per huishouden 1 gratis vergunning. Voor extra vergunningen moet worden betaald;
 4. Spelen met de venstertijden om langparkeerders uit de binnenstad te weren.

Extra parkeercapaciteit creëren.

 1. Door herinrichting van de ruimte;
 2. Door beter gebruik van parkeren op eigen terrein (oprit / garage);
 3. Door het al dan niet toevoegen van parkeervakbelijning.

Andere doelgroepen weren uit de wijk op een alternatieve wijze.

 1. Stimuleren van ouders en kinderen om met de fiets naar school te komen
 2. De 2e parkeervergunning goedkoper maken, om bewoners uit het huidig betaald parkeren gebied te stimuleren een 2e vergunning aan te schaffen (in plaats van de auto in het niet-betaald parkeren gebied te plaatsen).
 3. Invoering blauwe zone + ontheffingen voor bewoners.

Bespreking van de aangedragen oplossingsrichtingen door bewoners

Een ‘invoering van een blauwe zone’ heeft niet de voorkeur om meerdere redenen. Allereerst is het geen fiscale maatregel waardoor boetes naar het rijk gaan en niet naar de gemeente. De kosten voor handhaving kunnen dan niet worden gedekt. Daarnaast moeten er nog wel ontheffingen komen voor bewoners en hun bezoek, wat ook geld kost. Bovendien is een blauwe zone moeilijk te handhaven: de parkeerschijf kan worden doorgedraaid, wat moeilijk te controleren is voor de handhavers. Een blauwe zone kost de gemeente dus vooral geld en is fraudegevoelig waardoor het effect op de parkeerdruk niet optimaal zal zijn.

De ‘prijs van een parkeervergunning’ is best stevig op dit moment. Wel is het lastig om te draaien aan de prijs van een vergunning. Deze prijs is namelijk opgenomen in de systematiek van de parkeerexploitatie van de gemeente. Een prijs voor een parkeervergunning die niet kostendekkend is, zal vanzelfsprekend de gemeente geld gaan kosten. Daarvoor moet de gemeenteraad toestemming geven. Op dit moment verdient de gemeente geen geld aan vergunningen. Wel gaat de gemeente binnenkort over op een scanauto, waardoor het handhaven efficiënter en mogelijk goedkoper kan gaan gebeuren. Een discussie over de prijs van een vergunning blijft mogelijk en wordt dus niet uitgesloten.

Het ‘herinrichten van de openbare ruimte’ is vaak een gevecht. Er bestaan veel belangen voor de openbare ruimte. Toch zouden er mogelijkheden kunnen zijn op de capaciteit iets op te schroeven, maar het zal een incidentele oplossing zijn. Let wel op dat zodra en meer plekken beschikbaar zijn, het gebruik van de plekken ook omhoog gaat. Johan den Ambtman (gebiedsregisseur) voegt toe dat bij herinrichtingen altijd wordt gekeken of er extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Echter, de afmetingen van een parkeerplaats zijn groter dan vroeger, waardoor vaak geen of weinig extra parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden.

Varianten parkeerregulering

Het onderwerp vergunningen valt vaak tijdens de avond. De prijs wordt bediscussieerd en zorgen over kosten voor bezoek worden uitgesproken. Ook al worden mogelijke ideeën voor een vorm van een parkeerregulering kort aangestipt, waaronder enkele varianten voor een vergunningensysteem. Het 2e parkeerpanel gaat verder in op geschikte oplossingen voor de wijk (wat ook geen maatregelen kan betekenen) waarbij onder andere de verschillende varianten van een vergunningensysteem worden besproken.

Tot slot

Informatie over het huidige vergunningenbeleid van de gemeente Gouda kan worden gevonden op de pagina van Parkeerservice.

Bijlage

Verdeling van de deelnemers aan het parkeerpanel over het gebied

Aanwezig:
2e Hiëronymus van Alphenstraat (1x),
Burgermeester Martenssingel (4x),
Cornelis Ketelstraat (1x)
De la Reylaan (2x)
Dutoitstraat (1x)
Joubertstraat (1x),
Krugerlaan (3x),
Van Itersonlaan (1x),
Willem Tombergstraat (1x)
Zuidelijke Burgvlietkade (1x).

Afwezig:
Pretoriaplein (1x),
Christiaan de Wetstraat (1x),
De la Reylaan (1x)
Joubertstraat (1x).