Goudse Poortgebouw

De gemeente Gouda heeft een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ontvangen om de mogelijkheden voor een nieuwe bestemming van het Goudse Poortgebouw te onderzoeken. Het Goudse Poortgebouw staat al jaren leeg.

Het COA wil graag samen met de gemeente en geïnteresseerde partijen onderzoeken of asielzoekers in het Goudse Poortgebouw kunnen worden opgevangen. Dit in combinatie met andere functies voor het gebouw, zoals bedrijfsruimte voor start-ups, ateliers, onderwijsfuncties, winkels op de begane grond en op de verdiepingen nieuwe woonvormen voor specifieke doelgroepen en/of tijdelijk wonen en werken.

Het COA heeft de gemeente concreet gevraagd of de gemeente bereid is om mee te werken aan dit onderzoek.

Het COA heeft te maken met een groot tekort aan opvanglocaties in ons land. Dat komt door een groter aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland, de komst van Afghaanse evacués en doordat asielzoekers met een verblijfvergunning langer in de opvang blijven omdat er te weinig woonruimte in Nederland is.

Het COA ziet een mogelijkheid om het al jaren leegstaande Goudse Poortgebouw aan de Doesburgweg 7 opnieuw te gaan gebruiken. Het Goudse Poortgebouw heeft veel mogelijkheden om wonen, werken en ontmoeten te combineren. Het kan een voorbeeldproject worden op het gebied van een duurzaam en toekomstbestendig gebruik.

Proces en participatie

Het college hecht veel belang aan een zorgvuldig democratisch besluitvormingsproces en legt dit verzoek van het COA daarom ter behandeling voor aan de Goudse gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of en hoe op dit verzoek wordt ingegaan.  

Als de gemeenteraad van Gouda besluit om mee te werken aan het verzoek, onderzoekt het COA met mogelijke samenwerkingspartners en de gemeente de komende maanden de haalbaarheid. Waarschijnlijk is er voor de zomer 2022 een concreet plan. Het COA en de dan gevonden partners leggen dit plan met de daarbij behorende randvoorwaarden en uitgangspunten daarna formeel ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord geeft, start de definitieve uitwerking. Een grove inschatting is dat de verbouwing van het pand de 2e helft van 2023 zou kunnen beginnen, waarna eind 2024/begin 2025 de 1e gebruikers hun intrek zouden kunnen nemen in het pand.

Het COA vindt het belangrijk om belanghebbenden en mogelijk toekomstige partners mee te nemen in een verkennende fase en goed te blijven informeren. Een kopie van de brief die het COA aan de gemeente heeft gestuurd, is verspreid onder bedrijven en (sport)verenigingen in de directe omgeving van het Goudse Poortgebouw.

Als de gemeenteraad besluit om mee te werken aan het onderzoek, stelt de gemeente samen met het COA een participatieplan op.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het COA. Op hun website vindt u ook meer informatie over opvangcapaciteit en een AZC in de gemeente.

Reactie college

De gemeente Gouda heeft een verzoek van het COA ontvangen om de mogelijkheden voor een nieuwe bestemming van het Goudse Poortgebouw te onderzoeken. Het Goudse Poortgebouw staat al jaren leeg. Het COA wil graag samen met de gemeente en geïnteresseerde organisaties en bedrijven onderzoeken of een opvanglocatie voor asielzoekers in het Goudse Poortgebouw kan worden gerealiseerd in combinatie met andere functies voor het gebouw, zoals bedrijfsruimte voor start-ups, ateliers, onderwijsfuncties, winkels op de begane grond en op de verdiepingen nieuwe woonvormen voor specifieke doelgroepen en/of ruimte voor tijdelijk wonen en werken.

Het college wil haar ogen niet sluiten voor het toenemende tekort aan opvangplekken in Nederland. Gouda is van oudsher een gastvrije stad die niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheden. In het afgelopen decennium is daar door het toenmalige college ook blijk van gegeven. Het college hecht bovenal veel belang aan een zorgvuldig democratisch besluitvormingsproces en legt dit verzoek van het COA daarom ter behandeling voor aan de Goudse gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of en hoe op dit verzoek wordt ingegaan.