Gouda klimaatbestendig

Het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Gouda. De temperatuur en de zeespiegel stijgen en het weer wordt steeds extremer: hittegolven, nattere winters, heftigere regenbuien en kans op drogere zomers. Daarom is het belangrijk om rekening te houden met de verandering van het klimaat als het gaat om de inrichting en het beheer van de stad. Zo kunnen we zorgen dat de problemen minimaal blijven. Dat heet klimaatadaptatie.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen een gezamenlijk doel vastgelegd:

‘Nederland is in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Een tussenstap is dat in 2020 klimaatbestendig en waterrobuust inrichten onderdeel is van het beleid en handelen van overheden.’

Raadsbreed werken 

Een raadsbrede werkgroep werkt samen met de stad aan een klimaatbestendig Gouda. De raadswerkgroep heeft de belangrijkste taken uitgewerkt in de Strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie, die op 11 december 2019 unaniem is vastgesteld.