Registratie aanduiding politieke partij

Nieuwe lokale partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing, kunnen de partijnaam (aanduiding) laten registreren. Na registratie kan de partij met die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing. Hiervoor moet de partij wel ook een kandidatenlijst inleve

Partijen waarvan de aanduiding al is geregistreerd voor de Tweede Kamer- of Provinciale Statenverkiezing hoeven de aanduiding niet lokaal te registreren.

De aanduiding van een partij is de naam van de partij die boven de kandidatenlijst op het stembiljet staat. Dit hoeft niet de statutaire naam te zijn.

Registratie is nodig zodat we de partijnaam boven de kandidatenlijst kunnen zetten. Zonder registratie kunt u alleen met een ‘blanco lijst’ meedoen aan de verkiezing.

U levert bij het centraal stembureau van de gemeente het volgende in:

 • Een registratieverzoek (model G1-1).
 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
 • Een recent bewijs (maximaal 3 maanden oud) van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
 • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. U krijgt deze waarborgsom terug als u bij de gemeenteraadsverkiezingen een geldige kandidatenlijst inlevert.
 • Een verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen om de kandidatenlijst in te leveren.

Uw verzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn bij het Centraal Stembureau.

Het centraal stembureau beoordeelt uw verzoek. Het verzoek wordt afgewezen als:

 • de aanduiding in strijd is met de openbare orde.
 • de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering of met een aanduiding waarvoor al een registratieverzoek is ingediend.
 • de aanduiding op een andere manier misleidend is voor de kiezers.
 • de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat.
 • de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeen komt met de naam van een partij die de rechter heeft verboden en ontbonden rechtspersoon.
 • op dezelfde dag bij het centraal stembureau een verzoek wordt ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding.

U maakt € 112,50 over rekeningnummer NL95BNGH0285002880 van de gemeente Gouda, onder vermelding van:

• waarborgsom registratie gemeenteraadsverkiezingen 2022 en
• naam van de politieke partij

Zorg ervoor dat het bedrag uiterlijk op 20 december op de rekening van de gemeente staat.

Na inlevering van een geldige kandidatenlijst, krijgt u de waarborgsom terug.