Brief perspectief Goudse ondernemers

Geachte heer Rutte,

Gelet op de toenemende signalen van zorg over de toekomst van ondernemingen in onze stad sturen wij u deze Open Brief. De huidige lockdown heeft onze ondernemers opnieuw hard geraakt. Dat geldt in het bijzonder voor de detailhandel en horeca, waar de zo belangrijke decemberomzet afgelopen tijd is misgelopen, en de abrupte aankondiging van de nieuwe periode van sluiting hard is aangekomen. Maar ook de culturele sector en andere bedrijven zoals kapperszaken en vergelijkbare dienstverleners worden enorm geraakt door de maatregelen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor sluiting of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijke binnenstad, leegstand en verloedering, toenemende druk op het sociaal vangnet en forse maatschappelijke en emotionele effecten, ook op de langere termijn, voor iedereen. Dit geldt overigens evenzeer in andere winkelgebieden in onze stad, zoals de wijkwinkelcentra en de GoStores.

Hier komt bij dat het begrip voor de maatregelen zienderogen afneemt. Ondernemers zien met lede ogen aan dat de lokale online aankopen afnemen, uitstapjes om te winkelen of uit eten te gaan in het buitenland worden gedaan, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op warenmarkten niet-essentiële producten wel worden verkocht. Ook de verhouding van veilig winkelen tussen de essentiële en niet-essentiële winkels raakt zoekt. Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, waar dat allerminst zo is. Er resteren hoge kosten voor elke ondernemer. En het aantal verhuurders dat huurders in bijvoorbeeld de retail of horeca tegemoet komt in de praktijk is tot op heden beperkt. Adequatere compensatieregelingen voor ondernemers zijn wat ons betreft, mede gezien de inmiddels lange duur van de crisis, noodzakelijk.

Er is dringend behoefte aan perspectief voor ondernemers! We doen dan ook een klemmend beroep op u om in de afwegingen die u maakt de komende dagen, en de maatregelen die vanuit het bestrijden van de coronapandemie noodzakelijk zijn, nadrukkelijk rekening te houden met de belangen van onze ondernemers. Ook in de niet-essentiële sectoren.

Zolang de pandemie zich nog laat gelden, begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan te minimaliseren. Daar staan ook wij voor, net zoals het behapbaar houden van de coronapandemie voor de zorg. Maar in onze ogen zijn er met creativiteit en in goede samenwerking met ondernemers veilige (openstellings)maatregelen te treffen, die meer perspectief bieden voor iedereen. En uiteraard staan ook wij als gemeente onze ondernemers naar vermogen ter zijde in deze ingewikkelde tijd.

Hoogachtend,

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda;

de gemeenteraadsfracties van D66, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, VVD, CDA, Gouda Positief, GroenLinks, Gouda’s 50+ Partij, SGP, Gemeentebelangen Gouda, SP, Partij voor de Dieren, Onafhankelijk Gouda en Gouda Vitaal;

Gouda Onderneemt!; en

Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda,

de burgemeester van Gouda, mr. drs. P. Verhoeve