De wethouder over de woonlasten 2021

De afgelopen periode is er in de raad veel te doen geweest over de woonlasten voor de inwoners van Gouda. Wethouder van Financiën Michiel Bunnik vindt het belangrijk dat duidelijk is hoe deze lasten er in 2021 uitzien.

Wethouder Bunnik: “De gemeentelijke begroting sluitend krijgen was vorig jaar een grotere uitdaging dan in de afgelopen jaren. Door oplopende kosten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zijn, net als in de meeste gemeenten in Nederland, de beschikbare budgetten binnen het sociaal domein niet voldoende en moet er vanuit algemene middelen geld gebruikt worden. Ook de gevolgen van corona hebben een behoorlijke aanslag gedaan op de gemeentelijke financiën. Hoewel het Rijk een gedeelte van die kosten vergoedt, hebben we geld uit de algemene reserve moeten gebruiken.”

“Veel ondernemers leiden zwaar onder de gevolgen van corona”, vertelt de wethouder. “Om de economie van onze stad gezond te houden, hebben we naast landelijke steunmaatregelen, een aantal lokale maatregelen ingesteld. We heffen dit jaar net als vorig jaar geen belasting op het hebben van terrassen voor de horeca en hotels hoeven geen toeristenbelasting te betalen. Met sportverenigingen, musea en bijvoorbeeld de schouwburg hebben we afspraken gemaakt over de betaling van de huur. Een subsidie van het Rijk, voor de culturele sector, wordt alleen verstrekt als ook de gemeente hetzelfde bedrag aan subsidie geeft. Het is belangrijk deze organisaties te helpen, maar het heeft wel invloed op de financiën van de gemeente.”

Als kosten stijgen en opbrengsten dalen, is het dan geen tijd voor bezuinigingen?

“Op sommige dingen kan bezuinigd worden, maar we kiezen er ook heel bewust voor om te blijven investeren in de stad. Het college bouwt aan een aantrekkelijk en leefbaar Gouda. Dat doen we door te investeren in de toekomst en samen te werken met inwoners, organisaties en bedrijven. We willen dat er goede mogelijkheden zijn voor ondernemers, waarmee we banen behouden en leegstand en achteruitgang van de stad voorkomen wordt. We investeren in meer groen en water in de stad en in de energietransitie. Ook werken we, via Campus Gouda, samen met het bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten in de regio Midden-Holland aan groei en innovatie. We investeren in een verdere versnelling van de woningbouw, om voldoende woningen voor elke doelgroep te realiseren. We willen dat er op cultureel gebied voldoende aanbod blijft en we willen de sociaal-maatschappelijke samenhang in de stad versterken. Gouda investeert in leefbare buurten en veilige wijken, waarbij dit jaar extra wordt ingezet op de aanpak van jeugdcriminaliteit. We hebben een prachtige stad waar het fijn wonen en werken is. Dat willen we zo houden.”

Op sommige dingen kan bezuinigd worden, maar we kiezen er ook heel bewust voor om te blijven investeren in de stad. Het college bouwt aan een aantrekkelijk en leefbaar Gouda.

U noemt de oplopende kosten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning als 1 van de grote kostenposten.
“In 2015 heeft het Rijk de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning bij de gemeenten neergelegd. Maar de budgetten die daarbij hoorden zijn niet voldoende voor een goede uitvoering. Daarnaast moeten we investeren in extra maatregelen, die er op de langere termijn voor zorgen dat we de stijgende kosten kunnen terugdringen. Omdat er meer geld nodig is om het tekort op te vangen dienen we, samen met omliggende gemeenten, een claim in bij het Rijk. Die gaan we desnoods persoonlijk bij de minister afleveren.”

In het voorstel dat naar de raad is gegaan over de begroting, staat dat de tarieven voor de rioolheffing verlaagd worden. Als er over het algemeen geld te kort is, waarom wordt dit dan verlaagd?

“Doordat we de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in het verbeteren van de riolering, zijn de kosten van onderhoud gedaald. Het bedrag voor rioolheffing dat in rekening gebracht wordt bij de inwoners van de stad, is gebaseerd op de werkelijke verwachte kosten van bijvoorbeeld het onderhoud van rioolleidingen, rioolputten, afvalwatertransportsystemen en gemalen en voor het baggeren van watergangen. Omdat met name de onderhoudskosten nu lager ingeschat worden, gaat de rioolheffing in 2021 in plaats van door inflatie omhoog, nu omlaag. “

Verhogen van een gemeentelijke belasting is iets wat we natuurlijk liever niet doen, maar in combinatie met de verlaging van de rioolheffing gaat een ruime meerderheid van de Gouwenaars erop vooruit!

De rioolheffing is 1 van de onderdelen van het totaal aan woonlasten. Andere elementen zijn afvalstoffenheffing en OZB (onroerende zaak belasting). Deze wilt u wel verhogen.

“Hoewel de OZB-belasting de grootste bron van inkomen voor de gemeente is, is het bedrag dat huiseigenaren betalen slechts een klein deel van hun totale jaarlijkse woonlasten, waarbij bijvoorbeeld ook hypotheek- en energiekosten horen. De gemeente gebruikt de opbrengsten van de OZB voor algemene uitgaven zoals bijvoorbeeld de openbare verlichting, onderhoud van wegen, brandweer, onderwijs, cultuur, vergroening van de leefomgeving en bijstandsuitkeringen.

Woningbezitters, huurders en eigenaren van bedrijfspanden en winkels betalen een bedrag dat afhankelijk is van de waarde van hun gebouw (WOZ-waarde) en van het OZB-tarief dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Het Goudse tarief is al jaren lager dan het landelijk gemiddelde (0,1245%). Doordat nu de kosten hoger zijn en andere inkomsten van de gemeente door corona lager zijn, moet het OZB-tarief iets verhoogd worden van 0,1005%, naar 0,1045 %, waarmee het nog steeds onder het landelijk gemiddelde blijft.

Concreet betekent dit dat de eigenaar van een huis van € 200.000 in 2021 € 209 betaalt aan OZB. In 2020 was dat voor een huis van dezelfde waarde € 201, dat is dus € 8 meer. De afvalstoffenheffing is van € 302 naar € 306 gegaan, maar doordat de rioolheffing verlaagt is hoeft er in dit voorbeeld totaal € 22,20 minder aan woonlasten betaald te worden. Omdat de OZB een percentage is van de waarde van het huis zullen mensen met een huis dat duurder is dan € 755.000 alles bij elkaar iets meer gaan betalen, voor eigenaren van een huis van 1 miljoen is dat € 9,80.

Ik zie dat woonlasten een gevoelig onderwerp is voor de Goudse samenleving. Naast dat we ervoor zorgen dat het overgrote deel van de inwoners minder gaat betalen, is vooral belangrijk wat we er voor terugkrijgen; een aantrekkelijk en leefbaar Gouda, waar we investeren in de toekomst!”

Uitleg OZB en overzicht 2021

Het OZB-tarief wordt bepaald door het budget dat nodig is te delen door de totale waarde van de gebouwen in de gemeente. De bijdrage per gebouw = het tarief  x  de waarde van het gebouw.

Het tarief kan per jaar veranderen doordat de waarden van de gebouwen stijgt of daalt, of doordat de begroting van het budget voor de algemene uitgaven van de gemeente verandert.

De afbeelding is een tekening van een aantal huizen/gebouwen op een rij. De afbeelding hoort bij de tekst die hieronder staat.
Illustratie door @Alectronus

De opbrengst van de OZB wordt gebruikt voor algemene uitgaven zoals de openbare verlichting, onderhoud van wegen, brandweer, onderwijs, cultuur, vergroening van de leefomgeving en bijstandsuitkeringen.

Hieronder staat een overzicht van de minder- of meerkosten 2021 in vergelijking met 2020.

WOZ-waardeOZB, Riool- en afvalstoffenheffing
minder- of meerkosten 2021 in vergelijking met 2020
€ 100.000,-– € 26,20
€ 200.000,-– € 22,20
€ 400.000,-– € 14,20
€ 600.000,-– € 6,20
€ 800.000+ € 1,80