Intentie tot verkoop perceel grond in Westergouwe-III

Gemeente Gouda heeft het voornemen om haar aandeel in het onverdeeld eigendom van een perceel grond in plangebied Westergouwe-III te verkopen aan de toegelaten instelling, stichting Woonpartners Midden-Holland, Stichting voor Bouwen en Beheren, statutair gevestigd en kantoorhoudend te (2741 PG) Waddinxveen aan de Coenecoop 6 (hierna: “Woonpartners”), ten behoeve van de realisatie van een appartementengebouw met 46 sociale huurwoningen, waarvan minimaal 70% gedurende 10 jaar dient te worden verhuurd als betaalbare huurwoning (met een huurprijs lager dan de aftoppingsgrens). Het betreft een aandeel van 48,24% in het onverdeeld eigendom van het perceel grond kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie N nummer 1937, plaatselijk bekend “Bouwveld 4 in deelgebied Westergouwe-III”, groot circa 690 m² (hierna: “het perceel”). Naar het oordeel van de gemeente is Woonpartners de enige serieuze gegadigde voor de verwerving van het aandeel van de gemeente in het onverdeelde eigendom van het bewuste perceel. Ter toelichting op het voornemen tot verkoop merkt de gemeente het volgende op.

De gemeente is tezamen met VW Westergouwe B.V. en Heijmans Vastgoed B.V. juridisch eigenaar van het bewuste perceel grond. Het aandeel van de gemeente in het onverdeeld eigendom is 48,24%. Het aandeel van VW Westergouwe B.V. en Heijmans Vastgoed B.V. in het onverdeeld eigendom is 51,76%. VW Westergouwe B.V. en Heijmans Vastgoed B.V. hebben het economisch eigendom van hun aandeel in het perceel overgedragen aan hun samenwerkingsverband VOF Westergouwe.

VOF Westergouwe heeft de gemeente kenbaar gemaakt het perceel te willen verkopen aan Woonpartners ter uitvoering van de afspraken tussen VolkerWessels Vastgoed B.V., Heijmans Vastgoed B.V. en Woonpartners. Deze afspraken zijn gemaakt in 2008 ten tijde van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Westergouwe tussen de gemeente, VolkerWessels Vastgoed B.V., Heijmans Vastgoed B.V. In 2014 hebben VolkerWessels Vastgoed B.V., Heijmans Vastgoed B.V. en Woonpartners deze afspraken geactualiseerd. Deze afspraken behelzen een aanbiedingsplicht van VolkerWessels Vastgoed B.V. en Heijmans Vastgoed B.V. van bouwkavels voor betaalbare huurwoningen aan Woonpartners in plangebied Westergouwe.

Aangezien de gemeente slechts eigenaar is van 48,24% in het onverdeeld eigendom van het perceel, kan zij niet zelfstandig bepalen aan wie zij haar aandeel verkoopt en heeft zij daarbij rekening te houden met de voorkeuren en wensen van VOF Westergouwe. Gelet op de voorkeur van VOF Westergouwe om het perceel aan Woonpartners te vervreemden, dient Woonpartners als enige serieuze gegadigde voor de gemeente te worden aangemerkt.

Daar komt bij dat de gemeente zelf ook in 2008 en 2014 met Woonpartners afspraken heeft gemaakt. Deze afspraken behelzen eveneens een aanbiedingsplicht van de gemeente van bouwkavels voor betaalbare huurwoningen aan Woonpartners in plangebied Westergouwe. Woonpartners kan nakoming verlangen van deze afspraken. Ook om deze reden dient Woonpartners als enige serieuze gegadigde voor de gemeente te worden aangemerkt.

Daar komt voorts bij dat conform het vigerende bestemmingsplan Westergouwe III, het Stedenbouwkundig plan WG-III en het Beeldkwaliteitsplan WG-III op het perceel de realisatie van sociale huurwoningen is voorzien. Gelet op de prestatieafspraken tussen de gemeente en Woonpartners, de cruciale rol van Woonpartners als partner van de gemeente op het gebied van volkshuisvesting en sociaal beleid alsmede de bijzondere geschiktheid van Woonpartners als ontwikkelaar en exploitant van de beoogde sociale / betaalbare huurwoningen op het perceel, dient Woonpartners eveneens als enige serieuze gegadigde voor de gemeente te worden aangemerkt.

Termijn reactie

Mocht u als belanghebbende bezwaren hebben tegen de verkoop van het perceel aan Woonpartners, dan dient u die bezwaren binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze mededeling, uiterlijk 25 mei 2022 kenbaar te maken bij de gemeente. U kunt uw reactie sturen naar de Gemeente Gouda t.a.v. afdeling Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling t.a.v. de heer G. van der Wateren, telefoonnummer (0182) 58 83 06, of per e-mail: gerko.vanderwateren@gouda.nl. Blijven bezwaren uit, dan acht de gemeente zich vrij om tot verkoop van het perceel aan Woonpartners over te gaan.