Intentie tot verkoop perceel grond in Westergouwe fase III

Gemeente Gouda heeft het voornemen om in Westergouwe-III grond te verkopen aan Woonpartners Midden-Holland (perceel grond kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie N, nummers 1943 (heel); 277 (ged.) plaatselijk bekend “deelgebied Westergouwe-III”). Naar het oordeel van de gemeente is Woonpartners Midden-Holland voor dit perceel de enige serieuze gegadigde.

Opgave gemeente

De gemeente heeft de taak om te voorzien in betaalbare woningen, zowel koop als huur. In Gouda is een tekort aan gereguleerde middenhuurwoningen. Daarnaast wil de gemeente deze middenhuur woningen langdurig beschikbaar houden voor de doelgroep.

Doel grondverkoop

Het doel van de grondverkoop is het realiseren van een woningbouwproject met 50 middenhuurwoningen die voldoen aan de Verordening middenhuurwoningen Gouda.

1 serieuze gegadigde

De gemeente is al langere tijd in gesprek met Woonpartners Midden-Holland over de realisatie van het project en de daartoe benodigde verkoop van de gemeentegrond. In de ‘Allonge Raamovereenkomst Wonen 2017-2020’ zijn in 2021 afpraken gemaakt over de ontwikkeling van bouwveld 10b door Woonpartners voor de realisatie van (gereguleerde) middenhuurwoningen.

Woonpartners Midden-Holland zal de middenhuurwoningen realiseren in overeenstemming met hetgeen in de Verordening middenhuurwoningen Gouda is bepaald met betrekking tot huurprijzen, doelgroep en oppervlakte. Woonpartners Midden-Holland is aantoonbaar in staat om het project op korte termijn te realiseren. Woonpartners Midden-Holland heeft in Westergouwe vergelijkbare projecten succesvol gerealiseerd. Woonpartners Midden-Holland is bereid te garanderen dat de huurwoningen langdurig beschikbaar blijven als middenhuurwoning voor de beoogde doelgroep. Woonpartners Midden-Holland is ook in staat om de beoogde planning in te vullen.

Gelet op de prestatieafspraken tussen de gemeente en Woonpartners, de cruciale rol van Woonpartners als partner van de gemeente op het gebied van volkshuisvesting en sociaal beleid alsmede de bijzondere geschiktheid van Woonpartners als ontwikkelaar en exploitant van de beoogde middenhuurwoningen op het perceel, dient Woonpartners eveneens als enige serieuze gegadigde voor de gemeente te worden aangemerkt.

Termijn reactie

Mocht u als belanghebbende bezwaren hebben tegen de verkoop van de gemeentelijke gronden aan Woonpartners Midden-Holland dan dient u die bezwaren uiterlijk 2 juni 2022 kenbaar te maken bij de gemeente. U kunt uw reactie sturen naar de Gemeente Gouda t.a.v. afdeling Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling t.a.v. de heer G. van der Wateren, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail: gerko.vanderwateren@gouda.nl. Blijven bezwaren uit, dan is de gemeente vrij om tot verkoop over te gaan.