Intentie tot levering Kindcentrum, onderdeel van voorzieningencluster Westergouwe

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda maakt hierbij bekend dat de gemeente Gouda het voornemen heeft om aan de Frederik Beuckelstraat in de wijk Westergouwe, als onderdeel van deelgebied Westergouwe-III, op de percelen grond (kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie N, nummers 1815, 1809, 1810, 1834, 1837, 1926, 1923, 1924, 1841, 1842, 1808, 95, 97, 1813, 1927, 267, 1862, 1840, 1838, 2179, (hierna: ‘het perceel’)) een Kindcentrum (KC) te realiseren als locatie voor primair onderwijs (5.100 m2) en kinder- en buitenschoolse opvang (1.180 m2), en dit KC te leveren aan het schoolbestuur in oprichting Stichting Federatief. Naar het oordeel van de gemeente is dit schoolbestuur de enige serieuze gegadigde voor dit perceel.

Opgave gemeente

Volgens de Wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de taak te voorzien in onderwijshuisvesting. In de wijk Westergouwe is daartoe in 2015 een tijdelijke locatie aangewezen voor het vestigen van het Kindcentrum (KC) De Ontdekkingsreizigers. KC De Ontdekkingsreizigers is een school van De Groeiling (en straks Stichting Federatief). Zij biedt op die locatie samen met Quadrant Kinderopvang basisonderwijs aan, gecombineerd met kinderdagopvang en tussen- en buitenschoolse opvang.

Momenteel telt De Ontdekkingsreizigers 265 leerlingen. Naar verwachting heeft de school in 2025 jaar ca. 552 leerlingen. Daarom heeft de school grotere huisvesting nodig.

De gemeente Gouda wenst in de wijk Westergouwe kwalitatief voldoende voorzieningen en genoeg ruimte te blijven bieden. Daarom wil de gemeente een permanent gebouw voor het Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers realiseren en leveren aan de nog op te richten Stichting Federatief. Dit sluit aan bij de nota Maatschappelijke Voorzieningen Westergouwe en het stedenbouwkundigplan WG-III van de gemeente Gouda.

Doel verkoop

Het doel van de verkoop is te voldoen aan de wettelijke plicht van de gemeente om te voorzien in huisvesting voor primair onderwijs. De gemeente wenst, conform het in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda vastgelegde beleid, een multifunctioneel gebouw voor onderwijs en kinderopvang te leveren aan het schoolbestuur.

Verder wenst de gemeente de ruimten voor kinderopvang en tussen- en buitenschoolse opvang aan de Stichting Federatief te leveren, om het schoolbestuur in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke taak met betrekking tot de buitenschoolse opvang en het schoolbestuur in de gelegenheid te stellen een huurder voor deze ruimten te vinden die aansluit bij de visie van het schoolbestuur.

Voortraject

Bij start van de realisatie van de wijk Westergouwe is geïnventariseerd op welke wijze het onderwijs en de kinderopvang in deze wijk gestalte zou moeten krijgen. In afstemming met het Breed Bestuurlijk Overleg waarin alle Goudse schoolbesturen zitting hebben, is gekozen voor 1 locatie voor een Kindcentrum, bestaande uit een combinatie van basisonderwijs en kinderopvang. Na gesprekken met de schoolbesturen hebben 3 schoolbesturen (De Groeiling, St. Klasse, De Vier Windstreken) zich bereid getoond om gezamenlijk 1 school te vestigen in Westergouwe en op de locatie samen te gaan werken met Quadrant Kinderopvang om te komen tot een Kindcentrum. Deze 3 schoolbesturen hebben ervoor gekozen om voor deze school een gezamenlijk schoolbestuur op te richten: de Stichting Federatief. Deze stichting is in oprichting en tot die tijd is school ondergebracht bij schoolbestuur De Groeiling. Op dat moment waren er geen andere schoolbesturen en kinderopvang in beeld die een Kindcentrum in de wijk Westergouw wilden vestigen.

De inventarisatie van behoefte aan onderwijshuisvesting en de toewijzing van het Kindcentrum aan De Groeiling (en straks Stichting Federatie) heeft plaatsgevonden conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda in afstemming met alle schoolbesturen in Gouda in het Breed Bestuurlijk Overleg Onderwijshuisvesting.

1 serieuze gegadigde

De gemeente verhuurt momenteel een tijdelijk gebouw aan De Groeiling en Quadrant Kinderopvang. De Groeiling en Quadrant Kinderopvang hebben de samenwerking in het Kindcentrum vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De stichting van de school in Westergouwe is door toekenning van een BRINnummer erkend door het Ministerie van OCW en de afgelopen jaren is aangetoond dat de school voldoende omvang heeft voor permanente vestiging. Uit de onderbouwing van het schoolbestuur bij de stichtingsaanvraag van de school bleek voorts niet dat er ruimte is voor stichting van andere scholen voor basisonderwijs in de wijk Westergouwe.

Komende jaren gaat er op de tijdelijke locatie een tekort aan ruimte ontstaan (groei van het aantal kinderen van het Kindcentrum) en tevens dient de locatie op termijn aangewend te worden voor andere doeleinden. Er is daarmee een noodzaak voor vervangende onderwijshuisvesting op een nieuwe locatie. De nieuwe locatie ligt op 800 meter van de huidige locatie. De Groeiling (en straks Stichting Federatief) is de beoogde partij om het bestaande Kindcentrum De Ontdekkingsreizigers op deze nieuwe locatie voort te zetten.

Gelet op de behoefte aan nieuwe en grotere onderwijshuisvestiging van De Ontdekkingsreizigers, welke beschikbaar komt nabij de huidige locatie, het ontbreken van belangstelling van andere schoolbesturen voor het Kindcentrum in Westergouwe, en de taak van de gemeente om te voorzien in onderwijshuisvesting, is de Groeiling (en straks Stichting Federatief) de enige serieuze gegadigde voor de onderwijshuisvesting in de nieuwe locatie.

Voor wat betreft de ruimten voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang geldt dat het schoolbestuur in de multifunctionele accommodatie op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda intensief dient samen te werken met de andere gebruikers. In dat verband is het wenselijk dat de hoofdgebruiker van de accommodatie het eigendom verkrijgt en daarmee kan bepalen wie de medegebruikers worden.

Voor de buitenschoolse opvang geldt voorts dat het schoolbestuur op grond van artikel 45 Wet op het primair onderwijs een taak heeft in de organisatie van buitenschoolse opvang voor de leerlingen. De gemeente wenst De Groeiling (en straks Stichting Federatief) hierin te faciliteren door De Groeiling de ruimten voor buitenschoolse opvang te leveren. Gelet hierop is De Groeiling (en straks Stichting Federatief) de enige serieuze gegadigde om de ruimten voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in het Kindcentrum te verwerven.

Termijn reactie

Iedere serieuze gegadigde die meent dat hij, met inachtneming van voornoemde criteria, ook voor de aankoop van het Kindcentrum in aanmerking komt, dient uiterlijk op 28 maart 2023 een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Den Haag. Deze termijn is een vervaltermijn. In een eventueel kort geding zal dienen te worden onderbouwd en aangetoond dat de gegadigde in 2025 een permanente school kan aanbieden en gedurende een lange periode kan exploiteren, die voldoet aan de eisen die daaraan vanuit het Ministerie van OCW worden gesteld.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen de heer M. Koolen, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail: maurice.koolen@gouda.nl.