Intentie tot levering Kindcentrum aan de Coniferensingel

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda maakt hierbij bekend dat de gemeente Gouda het voornemen heeft om aan de Coniferensingel een Kindcentrum (KC) te realiseren als locatie voor primair onderwijs (circa 3138,3 m2) en kinderopvang (circa 355,8 m2). Het KC wordt deels gerealiseerd op het perceel Coniferensingel 20, kadastraal bekend Gouda sectie M, nummer 2981, en deels op het perceel Coniferensingel 26-28, kadastraal bekend Gouda, sectie M, nummer 7567 (gedeeltelijk). Eerstgenoemd perceel is eigendom van het schoolbestuur De Groeiling. Appartementsrechten op laatstgenoemd perceel en de daarop te realiseren opstallen wenst de gemeente te leveren aan de schoolbesturen De Groeiling en Koninklijke Aurisgroep. Naar het oordeel van de gemeente zijn deze schoolbesturen de enige serieuze gegadigden voor dit perceel.

Opgave gemeente

Volgens de Wet primair onderwijs heeft de gemeente de taak te voorzien in onderwijshuisvesting. In de wijk Bloemendaal is daartoe een locatie aan de Coniferensingel beschikbaar: in afstemming met het Breed Bestuurlijk Overleg (waarin alle Goudse schoolbesturen zitting hebben) hebben 2 schoolbesturen (De Groeiling en Koninklijke Auris Groep) zich bereid getoond om beide 1 school te vestigen aan de Coniferensingel. De Triangel (dat onder het schoolbestuur De Groeiling valt) en Auris Taalplein (dat onder het bestuur De Koninklijke Auris Groep valt) zullen gaan samenwerken om dit te bewerkstelligen.

De huidige schoolgebouwen van De Groeiling hebben het einde van hun levensduur bereikt en zijn bouwkundig in slechte staat. De kwaliteit is onvoldoende om via renovatie een levensduurverlenging van 40 jaar te bereiken. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk en gerechtvaardigd.

De gemeente Gouda wenst in de wijk Bloemendaal kwalitatief voldoende voorzieningen en genoeg ruimte te blijven bieden. Daarom wil de gemeente een permanent gebouw voor het Kindcentrum realiseren en leveren aan De Groeiling en Koninklijke Aurisgroep. Dit sluit aan bij het Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020 -2024 van de gemeente Gouda.

Doel verkoop

Het doel van de verkoop is te voldoen aan de wettelijke plicht van de gemeente om te voorzien in huisvesting voor primair onderwijs. De gemeente wenst, conform het in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda vastgelegde beleid, een multifunctioneel gebouw voor onderwijs en kinderopvang te leveren aan de schoolbesturen.

De gemeente wenst de ruimten voor kinderopvang aan de Groeiling te leveren, om het schoolbestuur in staat te stellen te voldoen aan hun wettelijke taak om op verzoek van de ouders zorg te dragen voor buitenschoolse opvang en het schoolbestuur in de gelegenheid te stellen een huurder voor deze ruimten te vinden die aansluit bij de visie van het schoolbestuur.

Voortraject

Bij start van de realisatie van het Kindcentrum is geïnventariseerd op welke wijze het onderwijs en de kinderopvang in deze wijk gestalte zou moeten krijgen. In afstemming met het Breed Bestuurlijk Overleg (waarin alle Goudse schoolbesturen zitting hebben) hebben alle schoolbesturen akkoord gegeven op indienen Uitvoeringsplan 1e tranche IHP 2020 – 2024. Daar is de ambitie meegenomen om de doorlopende leerlijn tussen kinderopvang en basisschool te kunnen blijven garanderen voor het project Auris taalplein – De Triangel. Uitgangspunt was dat kinderopvang werd meegenomen in de nieuwbouw.

Na gesprekken met de schoolbesturen hebben 2 schoolbesturen (De Groeiling en Koninklijke Auris Groep) zich bereid getoond om 2 scholen in 1 schoolgebouw te vestigen in Bloemendaal en op de locatie samen te gaan werken met een exploitant van de ruimte voor kinderopvang, om te komen tot een Kindcentrum. Op dat moment waren er geen andere schoolbesturen in beeld die een Kindcentrum in de wijk Bloemendaal wilden vestigen.

Hoewel kinderopvang in beginsel een markttaak is, is de gemeente wettelijk verplicht om voldoende aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) te hebben. Dit sluit ook aan bij de door de gemeenteraad vastgestelde strategische kaders onderwijshuisvesting: namelijk het belang en de noodzaak van voldoende kinderopvanglocaties nabij en bij voorkeur direct gekoppeld aan scholen in Gouda. Overigens heeft De Triangel momenteel al een peutergroep VVE op deze locatie. Vanuit maatschappelijk beleid is het gewenst om dit te behouden in de nieuwbouw, gelet op de bestaande wachtlijsten voor VVE in Gouda. De inventarisatie van behoefte aan onderwijshuisvesting en de toewijzing van het Kindcentrum aan De Groeiling en Koninklijke Aurisgroep heeft plaatsgevonden conform de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda in afstemming met alle schoolbesturen in Gouda in het Breed Bestuurlijk Overleg Onderwijshuisvesting.

1 serieuze gegadigde per school

De Groeiling bezit op dit moment al een schoolgebouw aan de Coniferensingel 20, genaamd De Triangel. Dit gebouw wordt gesloopt en vervangen voor nieuwbouw die tevens plaatsvindt op een aangrenzend perceel van de gemeente. Aangezien De Groeiling op deze locatie reeds een school beheert en in eigendom heeft, en het wenselijk is de school op deze locatie voort te zetten, is De Groeiling een logische kandidaat voor 1 van de 2 scholen in het te leveren KC.

Op de huidige locatie Auris Taalplein is een tekort aan ruimte voor de verplichte gemeenschapsruimtes (aula en speelzaal). Daarnaast wordt het huidige schoolgebouw van Auris voorlopig ingezet voor tijdelijke huisvesting van een andere school. Koninklijke Aurisgroep is de enige gegadigde voor de andere school in het KC aan de Coniferensingel, omdat zij een rol gaat spelen in het vergroten van de mogelijkheden om passend onderwijs te realiseren voor kinderen met een spraak- en taalstoornis en dit aan te laten sluiten bij het reguliere basisonderwijs. Evenals de geclusterde huisvesting op 1 locatie, doet dit recht aan een inclusieve samenleving.

Het beoogde nieuwe schoolgebouw heeft een duidelijke buurtfunctie waarmee tegemoet wordt gekomen aan de eerdere oproep van de buurt en de raad. De nieuwe geclusterde school kan op deze locatie blijven, waardoor er een breed toegankelijke PO-school in dit deel van de wijk Bloemendaal beschikbaar blijft. De locatie biedt tevens voldoende ruimte om de regionaler georiënteerde functie die Auris Taalplein heeft, (verkeerstechnisch) te kunnen borgen.

Gelet op de behoefte aan nieuwe en grotere onderwijshuisvestiging van beide scholen, welke beschikbaar komt nabij de huidige locatie, het ontbreken van belangstelling van andere schoolbesturen voor het Kindcentrum in Bloemendaal, en de taak van de gemeente om te voorzien in onderwijshuisvesting, zijn de Groeiling en de Koninklijke Aurisgroep de enige serieuze gegadigden voor de onderwijshuisvesting in de nieuwe locatie.

Voor wat betreft de ruimten voor kinderdagopvang geldt dat het schoolbestuur in de multifunctionele accommodatie op grond van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Gouda intensief dient samen te werken met de andere gebruikers. In dat verband is het wenselijk dat de hoofdgebruiker van de accommodatie het eigendom verkrijgt en daarmee kan bepalen wie de medegebruikers worden. De gemeente wenst De Groeiling hierin te faciliteren door De Groeiling de ruimten voor kinderopvang te leveren. Gelet hierop is De Groeiling de enige serieuze gegadigde om de ruimten voor kinderdagopvang in het Kindcentrum te verwerven.

Termijn reactie

Iedere serieuze gegadigde die meent dat hij, met inachtneming van voornoemde criteria, ook voor de aankoop van het Kindcentrum of de ruimten voor kinderopvang in aanmerking komt, dient uiterlijk op 28 maart 2023 een kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank Den Haag. Deze termijn is een vervaltermijn. In een eventueel kort geding zal dienen te worden onderbouwd en aangetoond dat de gegadigde in 2024 een permanente school kan aanbieden en gedurende een lange periode kan exploiteren, die voldoet aan de eisen die daaraan vanuit het Ministerie van OCW worden gesteld.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer B. Stolker, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail: bob.stolker@gouda.nl.