Terug naar het overzicht

Veiligheidscijfers 1e kwartaal 2021; invloed van corona blijft zichtbaar

Ook in 2021 wordt het dagelijks leven sterk beïnvloed door de coronapandemie en de hiervoor getroffen maatregelen. In de veiligheidscijfers van de gemeente Gouda voor het 1e kwartaal 2021 is dit duidelijk terug te zien. De inbraakcijfers laten een sterke daling zien en er is een toename van het aantal meldingen jeugdoverlast.

Inbraakcijfers

In de 1e 3 maanden van 2021 is er een sterke daling van het aantal woninginbraken te zien ten opzichte van dezelfde periode in 2020. In 2021 betrof het 25 inbraken en in 2020 waren het 89 inbraken, een daling van 72%. Door de avondklok viel iedereen op die zich na 22.00 uur (en voor het ingaan van de zomertijd 21.00 uur) op straat bevond en was de kans om gecontroleerd te worden dus groter. Het totaal aantal High Impact Crimes (overvallen, inbraken, straatroof, geweld) is het eerste kwartaal van 2021 ook sterk afgenomen (-54%). Dit is wel voor het grootste deel te verklaren door de afname van het aantal inbraken.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Bij deze zou ik ook Goudse inwoners willen oproepen alert te blijven met name nu de avondklok is opgeheven. Geef het dievengilde geen kans uw eigendommen te laten pikken. Zorg voor goede beveiliging van uw woning door goed hang- en sluitwerk en cameratoezicht.”

Jeugd- en sociale overlast

Er zijn dit kwartaal meer meldingen jeugdoverlast gedaan (118) dan voorgaande jaar (81), maar veel is terug te leiden tot de avondklok. Het overtreden van de avondklok is hier ook in opgenomen. Het totaal aantal meldingen overlast door personen is in de 1e 3 maanden van 2021 met 15% gedaald ten opzichte van het 1e kwartaal van 2020. Het aantal burenruzies is in dezelfde periode ook flink gedaald.

Ondermijning

In de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening is een vergunningplicht opgenomen voor afhaal- en bezorgzaken. Dit heeft er toe geleid dat de meeste zaken op tijd een vergunning hebben aangevraagd. Een aantal zaken was te laat en is nu nog bezig met een aanvraagprocedure en 2-tal zaken is gestopt met de exploitatie. In de nieuwe APV zijn ook strengere eisen gesteld aan de exploitatie van seksinrichtingen. De vergunde club in Gouda is verzocht een bedrijfsplan aan te leveren. In het nieuwe shishabeleid zijn randvoorwaarden opgenomen voor shishalounges. De 2 huidige shishalounges zijn hierop aangeschreven.

Foto: Sandra Zeilstra