Top 60 aanpak

Veiligheid is in Gouda een voortdurend aandachtspunt. De afgelopen vijf jaar is er veel veranderd in het Goudse veiligheidsbeleid. En al die inspanningen leveren zichtbare resultaten.

Echter, waar we in Gouda dalende criminaliteitscijfers zien op veel categorieën, blijft met name het aantal woninginbraken hoog en vertoont ook de jeugdoverlast weer een lichte stijging. Dit kan impact hebben op het veiligheidsgevoel van Gouwenaars en geeft aanleiding om een scherpere focus aan te brengen in de verschillende maatregelen van het Goudse veiligheidsbeleid. Dit gebeurt in een Top60 aanpak in het veiligheidshuis.

Wat houdt de Top60 aanpak in?

De Goudse Top60 aanpak richt zich op de vaak jonge criminelen, die verantwoordelijk zijn voor de meeste inbraken en andere High Impact Crimes (zoals overval en straatberoving). De Top60 aanpak beoogt om, in de meest hardnekkige dossiers van criminele personen in Gouda een doorbraak in het gedrag van de dader te bewerkstelligen. Dit gebeurt door middel van een combinatie van de volgende drie componenten:

* Lik op stuk

We straffen snel, streng en consequent waarbij de focus ligt op de combinatie van straf en zorg.

* Toegesneden zorg

Alleen straffen is niet voldoende. Het is de bedoeling dat daders niet opnieuw de fout in gaan. Wij bieden hulp om hun leven weer op orde te krijgen.

* Broertjes & zusjes

We zetten ons in om te voorkomen dat ook broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin in de criminaliteit belanden.

Er wordt gewerkt met een centrale lijst van personen waar de gemeente Gouda  en de veiligheidspartners gezamenlijk de volle aandacht op richten. De Goudse Top60 is geïnspireerd op de manier waarop dat in Amsterdam ook gebeurt in de Top600 aanpak.

Wij werken aan de Top60

De Top60 aanpak is een gezamenlijke aanpak van de gemeente Gouda en een groot aantal (veiligheids)partners binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden.

Op dit moment hebben de volgende organisaties zich aan de Top60 gecommitteerd:

 • Politie Eenheid Den Haag
 • Openbaar Ministerie Den Haag
 • Stichting Reclassering Nederland
 • Palier
 • Bureau Jeugdzorg
 • MEE Plus
 • Penitentiaire Inrichting Zoetermeer
 • GGD Hollands Midden
 • Bureau Leerlingzaken / RMC
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Woonpartners
 • Mozaiek Wonen

Meerdere partijen zullen gedurende de Top60 aanpak voor participatie aan de Top60 worden benaderd.

Hoe werkt de Top60 aanpak?

De Top60 is een persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis. Voor de personen op de Top60-lijst wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan bevat informatie over het criminele verleden, eerdere interventies, verleende zorg aan de persoon en het gezin, school, werk, inkomen en huisvesting. Alle relevante informatie is op deze manier gebundeld, waardoor betrokken partijen snel tot actie kunnen overgaan als iemand van de lijst een overtreding begaat.

In het plan van aanpak staan ook de maatregelen die ingezet gaan worden. Elke Top60 persoon heeft een regisseur in het Veiligheidshuis. Die regisseur kan gebruik maken van maatregelen op het gebied van opsporen, vervolgen, verstoren, toezicht, handhaven, financiën, huisvesting, zorg en hulpverlening. Ieder Top60 persoon heeft een eigen regisseur die controleert dat het plan wordt uitgevoerd, rapporteert over de voortgang, signaleert als er knelpunten zijn en optreedt indien nodig. Op deze manier zijn er verschillende verbeteringen in de samenwerkingsketen aangebracht en sluit zich een net om het individu.

Wat moet de Top60 gaan opleveren?

Bij de Top60 aanpak gaat het niet alleen om het opsluiten van daders. Het gaat om een samenhangende aanpak die én gaat voor snelle en serieuze straffen maar ook aandacht heeft bijvoorbeeld voor het stellen van een juiste diagnose met betrekking tot psychische gesteldheid, verstandelijk vermogen en mogelijke verslavingen. Alleen op die manier kan daarop de juiste zorg worden geboden, dan wel iemand richting scholing of werk worden begeleid.

De Top60 aanpak is een gezamenlijke focus op de criminelen én de gezinnen waarin ze leven met als doel een doorbraak te creëren in het gedrag dat een dader laat zien, maar waarin ook aandacht en begeleiding is voor de overige gezinsleden. Een zeer scherpe focus op de grootste veelplegers moet uiteindelijk leiden tot afname van recidive bij een groot deel van de personen op de Top60 lijst.