Top 60 aanpak

Sinds 2013 kent Gouda een Top60 aanpak. Deze aanpak kent 3 pijlers: Lik op stuk, Zorg op maat en Preventie bij broertjes en zusjes.

Wat houdt de Top60 aanpak in?

De Goudse Top60 is sinds 2013 de aanpak van 60 (jonge) criminelen die high-impact delicten plegen of hebben gepleegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om inbraken, overvallen en straatroven. De Top60 aanpak is gericht op het stoppen van delict gedrag (criminaliteit) en het bieden van ondersteuning, met als doel: het bereiken van een doorbraak in het negatieve gedrag van de dader.

De inzet kent 3 pijlers:
1.    Lik op stuk: we straffen snel, streng en consequent waarbij de focus ligt op de combinatie van straf én zorg.
2.    Zorg op maat: alleen straffen is niet voldoende. Het is de bedoeling dat daders niet opnieuw de fout in gaan. Wij bieden hulp op alle leefgebieden om hun leven weer op orde te krijgen
3.    Preventie bij broertjes en zusjes: we zetten ons in om te voorkomen dat ook broertjes en zusjes uit hetzelfde gezin in de criminaliteit belanden.

Wij werken aan de Top60

De gepleegde strafbare feiten hebben een grote impact op de slachtoffers en zorgen dat de mensen in Gouda zich onveilig voelen. De gemeente werkt vanuit de Top60 samen met een groot aantal (veiligheids-)partners binnen het Veiligheidshuis Hollands Midden:

 • Politie Eenheid Den Haag
 • Openbaar Ministerie Den Haag
 • Stichting Reclassering Nederland
 • Fivoor
 • MEE Plus
 • DJI
 • GGD Hollands Midden
 • Bureau Leerlingzaken / RMC
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Reclassering Leger des Heils
 • Humanitas
 • Exodus
 • Jeugdbescherming West
 • Woonpartners
 • Mozaïek Wonen 

Hoe werkt de Top60 aanpak?

De Top60 is een persoonsgerichte aanpak in het Veiligheidshuis. Voor de personen op de Top60-lijst wordt (zo veel mogelijk) samen met de persoon een plan van aanpak opgesteld. Dit plan bevat informatie over het criminele verleden, eerdere interventies, verleende zorg aan de persoon en doelen op het gezin, school, werk, inkomen en huisvesting. Alle relevante informatie is op deze manier gebundeld en alle doelen en afspraken zijn bekrachtigd, waardoor betrokken partijen collectief werken aan hetzelfde plan en snel tot actie kunnen overgaan als iemand van de lijst zich openstelt voor hulp of een overtreding begaat.

Elke Top60 persoon heeft een casusregisseur: iemand van één van de betrokken organisaties die ervoor zorgt dat de Top60 persoon op een juiste manier wordt geholpen met straf en zorg en is tevens de contactpersoon. Die regisseur kan gebruik maken van maatregelen op het gebied van opsporen, vervolgen, verstoren, toezicht, handhaven, financiën, huisvesting, zorg en hulpverlening Iedere persoon op de Top60 lijst heeft een casusregisseur.

Casuïstiek in beeld:

Bennie

Bennie is een jongen van 17 jaar die al meerdere malen met het strafrecht in aanraking is geweest. Zorg begeleidt moeder al langere tijd, maar een ingang bij Bennie is moeilijk te vinden. Zorgverlener en jeugdbescherming zien dat Bennie erg aan zijn moeder hecht. Moeder wordt nu begeleid in de opvoeding en op deze manier wordt Bennie beter bereikt. Naar Bennie moeten de consequenties van zijn handelen duidelijk worden gemaakt, hierop is veel inzet nodig omdat Bennie een laag IQ en een gedragsstoornis heeft. Moeder heeft nog een jonger thuiswonend kind en hier wordt ook uitgebreid aandacht aan besteed. Fijn is dat moeder ingaat op de uitnodiging om bij het Top60 overleg aan tafel te zitten, dit biedt haar de gelegenheid om mee te praten in het plan van aanpak. 
Op de drie pijlers van de Top60 worden de volgende afspraken gemaakt: 

Pijler 1: Lik op Stuk > Bennie zit momenteel in detentie, er wordt enkelband en locatieverbod geadviseerd op het moment dat hij voor invrijheidstelling in aanmerking komt. Door vrijheidsbeperkende maatregelen kan moeder beter grip houden op Bennie en is er een kader om hem terug in detentie te plaatsen als hij het locatieverbod overtreedt.

Pijler 2: Zorg op Maat > Advies tot verplichte behandeling voor Bennie > Voor het vinden van dagbesteding gaan school en leerplicht in gesprek voor het bieden van maatwerk 

Pijler 3: Beperken instroom broertjes en zusjes > Het gaat goed met het jongere kind in het gezin. Moeder wordt gecoacht in zowel opvoeding van Bennie (prioriteiten en duidelijke grenzen stellen) als het jongere kind, zodat Bennie niet alle aandacht van moeder opeist

Dennis

Dennis is een 30-jarige man die zich erg zorgmijdend opstelt. Naast zijn criminele gedrag, zijn er ook overlastproblemen rond zijn woning. Er zijn structurele financiële problemen en het drugsgebruik van Dennis blijft problematisch. Door de jaren heen is Dennis diverse keren bemiddeld naar werk. Hij verliest echter elke keer zijn baan, doordat hij zonder bericht niet verschijnt of omdat hij ruzie krijgt met zijn werkgever. Werkgevers geven aan dat Dennis niet met gezag om kan gaan. Bewindvoering is niet van de grond gekomen, omdat Dennis hier niet aan mee wil werken en afspraken niet nakomt. De partners blijven inzet plegen om Dennis in een stabieler kader te krijgen, maar dit lukt niet altijd. Soms is er vooruitgang, maar besluit Dennis daarna toch de boot weer af te houden. Dennis kwam voordat hij in de Top60 kwam veelvuldig in aanraking met politie, nu zijn er veel periodes waarin het rustiger is. Als hij gearresteerd wordt, is het niet meer voor High Impact Crime en van de arrestaties wordt gebruik gemaakt om Dennis een nieuw begeleidingsaanbod op maat te doen.

 

Wat moet de Top60 gaan opleveren?

De Top60 aanpak heeft als doel een doorbraak te creëren in het negatieve gedrag dat deze personen laten zien, maar waarin ook aandacht en begeleiding is voor de overige gezinsleden. Een zeer scherpe focus op deze groep moet uiteindelijk leiden tot afname van recidive bij de personen op de Top60 lijst.

Resultaten in 2018

In 2018 vielen 63 jongeren binnen de Top60 aanpak. In ongeveer de helft van de casus is politie de casusregisseur. Dit betekent dat de jongere geen hulp of zorg accepteert en niet meewerkt aan behandeling. Zij worden repressief benaderd en bij voorgeleiding door het OM wordt in aanmerking genomen dat zij een Top60 notering hebben. In de andere helft van de zaken staat de jongere (enigszins) open voor hulp of zijn er voorwaarden opgelegd door de rechter. De reclassering speelt daar een grote rol in. De reclassering is in ongeveer een derde van de zaken casushouder van een Top60‘er en onderhoudt dus contact met deze jongeren. Zij adviseren, houden toezicht, werken aan perspectief en geven gedragstraining. De jobcoaches van de gemeente zetten zich intensief in voor stage-en arbeidsplaatsen wanneer een Top60 jongere werk zoekt.

In 2018 zijn 36 van de 63 jongeren die onder de aanpak vielen een of meerdere malen aangehouden voor een misdrijf. Dit betekent dat in 2018 58% recidiveerde. Van de 63 jongeren zijn er gedurende 2018 drie op de monitorlijst geplaatst. Dit zijn zaken die afgeschaald kunnen worden omdat de jongere goede stappen zet. Zij worden vanaf dat moment nog twee jaar gemonitord. Vier casussen zijn in 2018 afgesloten vanwege verhuizing buiten Gouda.

Veelgestelde vragen

Sta je in de Top60? Bekijk de veelgestelde vragen.

artikel ad top60 aanpak

Klik op de afbeelding om het artikel 'Gouda pakt door met aanpak van jonge crimineel' in PDF te downloaden.