Verkeersmaatregelen Fluwelensingel en Blekerssingel

De leefbaarheid en verkeersveiligheid van de Fluwelensingel en Blekerssingel staan onder druk. Samen met bewoners wordt nu onderzocht wat de beste verkeersoplossing is om dit aan te pakken.

Mobiliteitsplan 2017
In het wensbeeld wegennet van het Mobiliteitsplan 2017 zijn de beide singels aangewezen als 30 km/u wegen. Hierdoor is het nodig om de verkeersintensiteit naar beneden te krijgen. De komende tijd gaat de gemeente onderzoeken of dit wensbeeld haalbaar is en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Denk hierbij aan slim verkeersmanagement, zoals het doseren van verkeer aan de randen van de stad en het beter laten doorstromen van verkeer over het hoofdwegennet. Omdat een mogelijke herinrichting van de singels nog even op zich laat wachten, zijn korte termijn maatregelen gewenst.

Wat is al gedaan?
Samen met enkele bewoners uit de omgeving zijn oplossingsrichtingen verkend voor de korte termijn. Hierbij is gezocht naar maatregelen die weinig kosten, maar toch een effect hebben op de snelheid van het autoverkeer. De nadruk ligt op gedragsverandering. Ook zijn door de gemeente diverse weginrichtingen uitgewerkt, die passend kunnen zijn op de beide singels als in de toekomst de wegen 30 km/u worden. Hierbij is duidelijk dat een keuze moet worden gemaakt tussen de bomen en langsparkeren. Beide behouden kan alleen als een nieuw fietspad boven het water wordt gemaakt.

Op 27 november was er een informatieavond voor bewoners, waarin de stand van zaken is toegelicht. Hierbij kregen de bewoners de mogelijkheid om input te leveren op de plannen.

Wat gaat er gebeuren?
Op basis van de bewonersavond en de ingekomen reactieformulieren, wordt nu het maatregelpakket voor de korte termijn verder uitgewerkt. Daarna kan het college van B en W het ontwerp vaststellen, en kan de uitvoering in het voorjaar gaan starten.

In de tussentijd werkt de gemeente de lange termijn plannen uit. Als dit concreet wordt, worden bewoners opnieuw betrokken bij de planvorming. Omdat een herprofilering veel geld kost, is het nodig om een kredietaanvraag aan de gemeenteraad voor te leggen.

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Mette Corsel via tel. 14 0182 of mette.corsel@gouda.nl.