Kruising Goudkade - Koningin Wilhelminaweg

De kruising Goudkade - Koningin Wilhelminaweg is verkeersonveilig en heeft een slechte verkeersdoorstroming. Samen met bewoners en ondernemers wordt nu onderzocht wat de beste oplossing is om dit aan te pakken.

Wat is al gedaan?

Samen met enkele bewoners uit de omgeving zijn twee brainstormsessies geweest. In de eerste sessie zijn de problemen geïnventariseerd en mogelijke oplossingsrichtingen verkend. In de tweede sessie zijn oplossingsrichtingen nader uitgewerkt en doorgerekend. De ondernemers uit het gebied hebben in een aparte sessie hun inbreng gegeven.

Op 20 november was er een informatieavond voor bewoners, waarin de stand van zaken is toegelicht. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat een kruising met verkeerslichten het best past op deze locatie. Dit met het oog op verkeersveiligheid, doorstroming, inpasbaarheid/maakbaarheid en kosten. De mogelijkheden voor een rotonde zijn ook onderzocht, maar het blijkt dat deze niet goed inpasbaar is zonder het verwijderen van een deel van de haven en woonboten. Ook is dan geen koppeling mogelijk met de Steve Bikobrug, waardoor de rotonde kan gaan vastlopen.

Wat gaat er gebeuren?

Op basis van de bewonersavond, wordt nu de voorkeursvariant verder uitgewerkt. Hierbij wordt gekeken naar de exacte inpasbaarheid van de kruising, en wordt onderzocht wat de beste verkeerslichtinstellingen zijn voor een goede en vlotte doorstroming van het verkeer. Hierbij wordt ook gekeken naar de zorgen van (enkele) bewoners dat hun woning door wachtrijen mogelijk slecht bereikbaar wordt.

Als de plannen in concept klaar zijn, komt er een nieuwe bewonersavond om de nieuwe informatie over het voorkeursontwerp te bespreken. Daarna kan het college van B en W het ontwerp vaststellen en een voorstel naar de gemeenteraad sturen met een kredietaanvraag.

De uitvoering is afhankelijk van het voorbelasten en de levertijd van verkeerslichtinstallatie. Het streven is om het werk in 2020 te realiseren.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Mette Corsel via tel. 14 0182 of mette.corsel@gouda.nl.