Bleulandpad

Gemeente Gouda voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare ruimte. Op basis van beheergegevens is vastgesteld dat het Bleulandpad hiervoor in aanmerking komt.

Ophoging

Door de lage ligging van het fietspad, ongeveer 20 centimeter boven polderpeil, ontstaan er veel ‘water-op-straat’-situaties. Een drooglegging, het verschil tussen hoogte bestrating en open water, van 20 centimeter wordt dan ook als een ‘ingrijppeil’ beschouwd. Door op te hogen zorgen wij voor een drooglegging van 70 centimeter. De ligging van het fietspad verandert daarentegen niet.

Ondergrondse infrastructuur

In principe vinden er geen wijzigingen plaats aan de ondergrondse infrastructuur. Gouda vervangt wel haar ondergrondse OV-kabels.

Materialisatie

Bestaande verhardingen worden vervangen. Er is een afweging gemaakt tussen hergebruik van materialen en de leverantie van nieuwe materialen. Het asfalt wordt vervoerd naar een erkende verwerkingsinrichting waardoor het mogelijk wordt om dit later elders weer te hergebruiken. Het fietspad wordt eerst opgehoogd, daarna wordt het geasfalteerd in de kleur zwart.

Afvalinzameling

We maken gebruik van de werkzaamheden om gelijktijdig een kleine wijziging in de afvalinzameling door te voeren. In de huidige staat staan er zes zwerfafvalbakken in het projectgebied. In verband met de verminderde vraag hiernaar, komt er één afvalbak te vervallen.

Groen

Begin vorig jaar zijn er drie bomen gekapt in verband met de verslechterde staat hiervan. Als gemeente streven we ernaar om het groen zo veel mogelijk te behouden. Onlangs zijn er weer drie bomen herplant in het projectgebied.

Planning en fasering

De werkzaamheden starten naar verwachting aan het begin van de zomervakantie. De werkzaamheden zullen een doorlooptijd hebben van ongeveer acht weken. De oplevering van het werk zal naar verwachting in september plaatsvinden. De werkzaamheden worden in één fase uitgevoerd.

Overlast

We streven ernaar overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast kunnen we echter niet uitsluiten of voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van Gemeente Gouda, Piet Verhoef, tel. 14 0182 of e-mail meldpunt@gouda.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Rokus Groeneveld op tel. 14 0182 of per e-mail via meldpunt@gouda.nl.