De Vogelbuurt

De gemeente Gouda is bezig met voorbereidingen om de bestaande riolering in de Vogelbuurt en omgeving te vernieuwen of te verbeteren. Dit zorgt voor goede afvoer van vuil water en regenwater. Ook maken we een nieuw plan voor de openbare ruimte van de wijk.

Het riool in Korte Akkeren verkeert in een slechte staat en daarom gaan we het repareren of vervangen. Daarnaast gaan we de openbare ruimte ophogen, met name trottoirs en straten die erg verzakt zijn. Door deze op te hogen, worden diverse woningen weer beter toegankelijk.

Aangezien we toch alle straten en trottoirs aanpakken, kijken we gelijk naar de inrichting. Voldoet deze nog of is er een betere inrichting mogelijk?

Samen met de bewoners van de Vogelbuurt hebben we bekeken wat er al aanwezig is, waar men (zeer) tevreden mee is en wat men graag verbeterd of veranderd zou zien. Vervolgens zijn we hiermee aan de slag gegaan.

 

Projectgebied Vogelbuurt

 

Waar staan we nu? Update van 3 juli 2018

Het definitieve plan voor de Vogelbuurt en Westerkade is gereed. Momenteel wordt het ontwerp uitgewerkt op technisch niveau. Daarnaast wordt ook de ondergrondse inrichting uitgewerkt. Vanaf juli starten de werkzaamheden van de nutspartijen Stedin en Oasen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BAM Infra. Ze starten aan de Westerkade en vervolgen in september 2018 hun werkzaamheden in de Vogelbuurt. In deze periode voert Woonpartners ook werkzaamheden uit aan hun woningen. Al deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de wijk. Na de zomervakantie, in september, houden we daarom een inloopbijeenkomst. Hierbij zijn de nutspartijen, Woonpartners, alle aannemers en gemeente Gouda aanwezig om iedereen die geïnteresseerd is te informeren. Nader bericht volgt.

Werkzaamheden riolering

Eind 2018 repareren we de riolering in de achterpaden en waar dit niet mogelijk is gaan we deze vervangen. Op de onderstaande afbeelding staat aangegeven waar welke werkzaamheden al zijn gebeurd en welke nog plaatsvinden.


Weergave werkzaamheden riool

Bekijk bovenstaande afbeelding in het groot.

Vogelbuurt herinrichting straten

Bekijk de planning in het groot.

Wat hebben we al gedaan?

Eerste bijeenkomst; inloopmoment voor de buurt op 6 april 2017
Op 6 april vorig jaar heeft de eerste bijeenkomst voor het project “Vogelbuurt op de schop” plaatsgevonden. Het doel van dit inloopmoment was het verzamelen van ideeën, suggesties of knelpunten om een goed beeld te vormen van wat er allemaal speelt in de wijk en hoe de bewoners de buurt beleven.

Door de grote opkomst en de hoeveelheid reacties kunnen we stellen dat het een geslaagde dag is geweest. Naast de bekende probleem- en verbeterpunten hebben we ook veel nieuwe informatie ontvangen die we meenemen bij het bepalen van de nieuwe inrichting.

Veel reacties hebben betrekking op onderwerpen als parkeren, bomen, behoud van groen in de wijk, riolering, afval op straat, leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van het autoverkeer. Alle ingekomen reacties zijn geïnventariseerd en onderverdeeld naar thema. Met deze thema’s gaan we later aan de slag binnen de buurt.

Ontwerpbijeenkomsten per straat 9, 10, 16 en 17 mei 2017
In mei vorig jaar zijn er per straat ontwerpbijeenkomsten georganiseerd. Op deze bijeenkomsten hebben we samen met de bewoners de verbeterpunten en ontwerpoplossingen voor hun straat en het Vogelplein besproken.

De gevoerde discussies met de bewoners hebben ervoor gezorgd dat we een goed beeld hebben gekregen van wat er leeft in de wijk en hoe we aanpassingen aan de inrichting kunnen doen die het woongenot en de veiligheid verbeteren.

Presentatie rioleringsontwerp, 4 & 6 juli 2017

In juli vorig jaar is het ontwerp voor het riool gepresenteerd. Er werden tijdens eerdere bijeenkomsten veel vragen gesteld over het riool en het grondwater in de wijk. Tijdens deze avond is er een korte presentatie gegeven waarin de oude en de nieuwe situatie nog eens werden uitgelegd. Deze presentatie kunt u onderaan deze pagina terugvinden. Naast de presentatie was er ook ruimte om vragen te stellen over het riool.

Themabijeenkomst Vogelbuurt, 11 oktober 2017

Op 11 oktober zijn bewoners door het projectteam Vogelbuurt van de gemeente uitgenodigd mee te denken over de leefbaarheid van de buurt op het gebied van groen, veilig, schoon en duurzaam. Veel bewoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om op één van deze onderwerpen hun ideeën naar voren te brengen en voorstellen te doen.

Ruim 50 bewoners waren aanwezig. Een aantal bewoners meldde zich aan om actief te worden. In deze nieuwsbrief leest u alles over de door de wijkbewoners genoemde ideeën en knelpunten.

Presentatie concept ontwerp inrichting straten, 7 & 8 november 2017

Om de bewoners van de Vogelbuurt en de Westerkade op de hoogte te houden van de voortgang heeft er een presentatie met het concept-ontwerp plaatsgevonden. Tijdens deze presentatie is verteld met welke uitgangspunten is gewerkt om tot een voorlopig ontwerp te komen. Deze uitgangspunten zijn weer voortgekomen uit de opmerkingen en ideeën van de buurt.

Telkens is benadrukt dat het ontwerp wat er nu ligt nog niet definitief is. Het moet gezien worden als een tussentijdse toets door de buurt: zijn we goed op weg? Met de opmerkingen die deze avonden zijn binnengekomen kunnen we verder werken naar het definitieve ontwerp. Dit zal begin 2018 gepresenteerd worden. Nadat het bovengrondse ontwerp uitgebreid was besproken, was er nog tijd om de werkzaamheden aan het riool in het achterpad te bespreken.

Het herstel begint aan het riool achter de Westerkade/Reigerstraat. Vervolgens wordt de riolering in de Vogelbuurt aangepakt. De werkzaamheden gaan ongeveer 15 werkweken duren. Via deze link kunt u de presentatie van deze bijeenkomst bekijken.

Presentatie ontwerp openbare ruimte en keuze bomen, 11 & 12 april, 30 mei 2018

Het definitieve ontwerp is gereed en gepresenteerd. Het ontwerp is op onderstaande afbeelding weergeven.

Vogelbuurt

Bekijk het ontwerp in het groot.

Daarnaast is er ook een keuze gemaakt met betrekking tot de bomen. Tijdens de bijeenkomst hebben we een aantal soorten voorgedragen. Deze soorten groeien goed in een verharde omgeving en passen goed in smallere straten. De een heeft een voorkeur voor bloesem, de ander voor geheel groene bomen. We hebben de voorkeuren meegenomen en vervolgens is een ontwerp tot stand gekomen.

Bomenplan

Bekijk hier het bomenplan.

Globale planning

We hanteren momenteel de volgende planning:

  • 3e en 4e kwartaal 2018: uitwerking technisch ontwerp, voorbereiding contracten uitvoering riolering en uitvoering herinrichting openbare ruimte;
  • 1e kwartaal 2019: aanbesteding contracten uitvoering riolering en uitvoering herinrichting openbare ruimte;
  • 1e kwartaal 2019: werkzaamheden riolering achterpaden;
  • 2e kwartaal 2019: begin werkzaamheden Korte Akkeren Vogelbuurt en Westerkade.

Meer weten?

Voor vragen kunt u mailen naar vogelbuurt@gouda.nl of bellen naar het algemene telefoonnummer 14 0182 waar u kunt vragen naar afdeling POR, Vogelbuurt.