Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg

Een deel van de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Binnenpolderweg wordt opgehoogd en de openbare ruimte richten we opnieuw in.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

Aanleiding voor de werkzaamheden is de bodemdaling. Door de bodemdaling hebben in 2019 de wegen in het projectgebied nog maar een drooglegging van 20 centimeter of minder. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit leiden tot wateroverlast.

werkgebied ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan

Werkgebied ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan

De ophoging biedt ook de mogelijkheid om de inrichting opnieuw te bekijken. Zo brengen we de toegestane snelheid op de weg van 50 km/u naar 30 km/u. Asfalt vervangen we door straatstenen en de vrijliggende fietspaden verdwijnen. Daarnaast is er de wens om de hemelwaterriolering klimaatbestendiger te maker en de straten te vergroenen waar mogelijk.

Voortgang

Royal Haskoning en de gemeente hebben de eerste fase van de werkzaamheden succesvol afgerond. De schetsontwerpen van de Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg zijn op de bewonersavond van 23 januari in basisschool ’t Palet getoond. De reacties waren overwegend positief. Binnengekomen reactieformulieren hebben we beantwoord. 

De gemeente en Royal Haskoning gaan nu werken aan het voor- en definitief ontwerp (VO en DO). Hierbij wordt het projectgebied uitgebreid tot het Lakepolderplein. De kostenraming die er lag is voordelig uitgevallen. Dat maakt het mogelijk voor de gemeente om het projectgebied groter te maken. Het voordeel hiervan is dat we meer groen en parkeerplaatsen kunnen realiseren dan dat er nu in het schetsontwerp staat. Als u nog niet op de hoogte bent van de schetstekening, neem dan een kijkje op de website van Royal Haskoning.

Wij willen het voorontwerp (VO) met u te delen. Dat is dan het eerste moment dat wij de uitbreiding van het project aan u kunnen tonen. De wijze waarop hangt af van de situatie tegen die tijd. U krijgt vroegtijdig een bericht. 

Deze informatieronde is het laatste moment dat belanghebbenden nog input kunnen geven op het ontwerp. Daarna wordt het ontwerp definitief gemaakt. Als het definitief ontwerp (DO) er is, gaat het project de uitvoering in. Naar verwachting start de uitvoering van de Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg begin 2021.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Ton Terlouw via tel. (0182) 588223 of per mail ton.terlouw@gouda.nl of assistent-projectleider Jelle Goudswaard via tel. (0182) 58 81 41 of per mail jelle.goudswaard@gouda.nl.