Ophoging Papaverstraat en omgeving

De gemeente voert in 2020 grootschalig onderhoud uit aan de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. De werkzaamheden hebben als doel de openbare ruimte weer op hoogte te brengen en van een nieuw volwaardig hemelwaterriool te voorzien. Gelijktijdig richten we de openbare ruimte opnieuw in op basis van de geldende inrichtingseisen.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden vinden plaats in de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. Het projectgebied is weergegeven in dit overzicht.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

Aanleiding voor de werkzaamheden vormen de lage ligging en de aanwezige wateroverlast in het gebied. Door bodemdaling is de openbare ruimte onderhevig aan verzakkingen. Dit uit zich in een lage ligging met wateroverlast, wortelopdruk en hoge opstappen tot gevolg. De werkzaamheden bieden de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten.

Wat gaat er precies gebeuren?

We hogen de openbare ruimte op tot het oorspronkelijke aanlegpeil. Dit houdt in dat de ophoging in het noordelijke gedeelte ongeveer 30 centimeter is, incidenteel tot 50 centimeter ter plaatse van de rijbaan. In het overige deel van het projectgebied is de verwachte ophoging maximaal 30 centimeter. De straat komt in geen geval hoger te liggen dan het vloerpeil van de woningen.

In het projectgebied ontstaat na perioden van neerslag al snel wateroverlast. Daarnaast neemt de hoeveelheid neerslag door klimaatverandering toe. Het bestaande hemelwaterriool in het gebied is ontoereikend en wordt om deze reden vervangen door een nieuw volwaardig hemelwaterriool.

De werkzaamheden geven de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Vanuit de gemeente vervangen we het asfalt door betonstraatstenen en zullen we het straatprofiel aanpassen aan de geldende inrichtingseisen. Verder hebben we van bewoners diverse verbetervoorstellen ontvangen. 

Ontwerp en toelichting

Enige tijd geleden is het aangepaste schetsontwerp rondgestuurd onder de bewoners. Dit bevatte enkele aanpassingen en verbeteringen die mede door de reacties vanuit bewoners tot stand kwamen: 

  • Verkeersplateau’s als snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van Leliepad en Freesiapad;
  • Handhaven huidige breedte van het voetpad achter de woningen Leliepad 1 t/m 11;
  • Handhaven bestaande breedte van de groenstrook voor de woningen Papaverstraat 1 t/m 31;
  • Afschuinen van het groenvak ter hoogte van Crocuspad 1 in verband met fietsers.

Download het schetsontwerp van de Papaverstraat 

Beplantingsplan en toelichting

Adviesbureau Riede, Mol & Donkers heeft een plan gemaakt voor de nieuwe groenaanplant in het projectgebied. Via de onderstaande links vindt u het beplantingsplan en een toelichting op de keuzes die het bureau heeft gemaakt. Ook bevat het een lijst met de planten en bomen. 

Download het beplantingsplan
Download de toelichting van het beplantingsplan 
Download de plantsoorten 

Doorkijk in de planning

Helaas is er vertraging in het project opgetreden. De start van de uitvoering verschuift hierdoor naar april 2021. Het gevolg is dat de hele planning doorschuift. Die ziet er nu zo uit: 

  • juli t/m oktober 2020: opstellen contractstukken uitvoering; aanvragen kapvergunning;
  • november t/m december 2020: aanbesteden werkzaamheden (resultaat: aannemer bekend);
  • januari 2021 t/m maart 2021: technische voorbereiding aannemer (bestellen materialen, organiseren informatievoorziening, etc.);
  • april 2021 t/m november 2021: uitvoering werkzaamheden (in fases, volgorde nog onbekend).

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Henk Hogenes of assistent projectleider Lauren van der Sar via tel. 14 0182.

Afbeelding projectpagina papaverstraat