Ophoging Papaverstraat en omgeving

De gemeente voert in 2020 grootschalig onderhoud uit aan de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. De werkzaamheden hebben als doel de openbare ruimte weer op hoogte te brengen en van een nieuw volwaardig hemelwaterriool te voorzien. Gelijktijdig richten we de openbare ruimte opnieuw in op basis van de geldende inrichtingseisen.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden vinden plaats in de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. Het projectgebied is weergegeven in dit overzicht.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

Aanleiding voor de werkzaamheden vormen de lage ligging en de aanwezige wateroverlast in het gebied. Door bodemdaling is de openbare ruimte onderhevig aan verzakkingen. Dit uit zich in een lage ligging met wateroverlast, wortelopdruk en hoge opstappen tot gevolg. De werkzaamheden bieden de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten.

Wat gaat er precies gebeuren?

We hogen de openbare ruimte op tot het oorspronkelijke aanlegpeil. Dit houdt in dat de ophoging in het noordelijke gedeelte ongeveer 30 centimeter is, incidenteel tot 50 centimeter ter plaatse van de rijbaan. In het overige deel van het projectgebied is de verwachte ophoging maximaal 30 centimeter. De straat komt in geen geval hoger te liggen dan het vloerpeil van de woningen.

In het projectgebied ontstaat na perioden van neerslag al snel wateroverlast. Daarnaast neemt de hoeveelheid neerslag door klimaatverandering toe. Het bestaande hemelwaterriool in het gebied is ontoereikend en wordt om deze reden vervangen door een nieuw volwaardig hemelwaterriool.

De werkzaamheden geven de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Vanuit de gemeente vervangen we het asfalt door betonstraatstenen en zullen we het straatprofiel aanpassen aan de geldende inrichtingseisen. Verder laten we ons waar mogelijk door de wensen van bewoners leiden. 

Wat is de planning voor de werkzaamheden?

De voorbereidende werkzaamheden zijn in september 2019 gestart. De eerste onderzoeksresultaten en ontwerp zijn vanaf het eerste kwartaal van 2020 bekend. Vanaf dat moment zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd om de plannen met de bewoners te bespreken. De uitvoering start naar verwachting in het derde kwartaal van 2020.

Aanleg glasvezel

In Bloemendaal is aannemer VolkerWessels Telecom gestart met de aanleg van een glasvezelnet. De aannemer heeft aangegeven dat de werkzaamheden aan de hoofdstructuur dit jaar klaar zijn. Hiermee zijn deze werkzaamheden ruim voor de uitvoering van het project gereed. Op www.gouda.nl/glasvezel kunt u aanvullende informatie vinden. De werkzaamheden van deze aannemer staan los van de werkzaamheden van de gemeente.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Henk Hogenes via tel. (0182) 58 8277 of assistent projectleider Koenie Roorda via tel. (0182) 58 8519. 

Afbeelding projectpagina papaverstraat