Ophoging Papaverstraat en omgeving

De gemeente voert in 2020 grootschalig onderhoud uit aan de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. De werkzaamheden hebben als doel de openbare ruimte weer op hoogte te brengen en van een nieuw volwaardig hemelwaterriool te voorzien. Gelijktijdig richten we de openbare ruimte opnieuw in op basis van de geldende inrichtingseisen.

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden vinden plaats in de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. Het projectgebied is weergegeven in dit overzicht.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

Aanleiding voor de werkzaamheden vormen de lage ligging en de aanwezige wateroverlast in het gebied. Door bodemdaling is de openbare ruimte onderhevig aan verzakkingen. Dit uit zich in een lage ligging met wateroverlast, wortelopdruk en hoge opstappen tot gevolg. De werkzaamheden bieden de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten.

Wat gaat er precies gebeuren?

We hogen de openbare ruimte op tot het oorspronkelijke aanlegpeil. Dit houdt in dat de ophoging in het noordelijke gedeelte ongeveer 30 centimeter is, incidenteel tot 50 centimeter ter plaatse van de rijbaan. In het overige deel van het projectgebied is de verwachte ophoging maximaal 30 centimeter. De straat komt in geen geval hoger te liggen dan het vloerpeil van de woningen.

In het projectgebied ontstaat na perioden van neerslag al snel wateroverlast. Daarnaast neemt de hoeveelheid neerslag door klimaatverandering toe. Het bestaande hemelwaterriool in het gebied is ontoereikend en wordt om deze reden vervangen door een nieuw volwaardig hemelwaterriool.

De werkzaamheden geven de mogelijkheid om de openbare ruimte opnieuw in te richten. Vanuit de gemeente vervangen we het asfalt door betonstraatstenen en zullen we het straatprofiel aanpassen aan de geldende inrichtingseisen. Verder hebben we van bewoners diverse verbetervoorstellen ontvangen. 

Ontwerp en toelichting

Vanwege de coronamaatregelen is het conceptontwerp met een schriftelijke toelichting naar de bewoners gestuurd. Hierop zijn binnen de gestelde reactietermijn verschillende reacties ontvangen waarna onderstaande aanpassingen in het ontwerp zijn aangebracht:

  • Verkeersplateaus als snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van Leliepad en Freesiapad;
  • Handhaven huidige breedte van het voetpad achter de woningen Leliepad 1 t/m 11;
  • Handhaven bestaande breedte van de groenstrook voor de woningen Papaverstraat 1 t/m 31;
  • Afschuinen van het groenvak ter hoogte van Crocuspad 1 in verband met fietsers.

Bekijk het aangepaste schetsontwerp.

Doorkijk in de planning

De coronamaatregelen hebben vertragend gewerkt op de voortgang van het project. We proberen verdere vertraging te voorkomen en houden onderstaande planning, onder voorbehoud, aan:

  • juni t/m juli: technisch uitwerken ontwerp en aanvragen kapvergunning;
  • juli t/m augustus: opstellen contractstukken uitvoering;
  • september t/m oktober: aanbesteden werkzaamheden (resultaat: aannemer bekend);
  • november 2020 t/m juli 2021: uitvoering werkzaamheden (in fases, volgorde nog onbekend).

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider Henk Hogenes of assistent-projectleider Lauren van der Sar via tel. 14 0182.

Afbeelding projectpagina papaverstraat