Heuvellaan

Gemeente Gouda voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare ruimte. Op basis van beheergegevens is vastgesteld dat de Heuvellaan hiervoor in aanmerking komt. Ook het hoogteverschil tussen de rijbaan en het onderheide parkeerdek is een belangrijke reden geweest om de Heuvellaan op te hogen. De werkzaamheden zullen door Bunnik Groep worden uitgevoerd.

Ophoging

Door de lage ligging van de weg en parkeerplaatsen, ongeveer 20 centimeter boven polderpeil, ontstaan er veel ‘water-op-straat’-situaties. Een drooglegging, het verschil tussen hoogte bestrating en open water, van 20 centimeter wordt dan ook als een ‘ingrijppeil’ beschouwd. Door op te hogen realiseren wij een drooglegging van 70 centimeter. De inrichting wijzigt hierbij maar in geringe mate. De nieuwe inrichting vindt u in dit document.

Ondergrondse infrastructuur

Kort voor aanvang van de ophoogwerkzaamheden vervangt Stedin gasaansluitingen. Ten tijde van de werkzaamheden zullen in opdracht van Deltafiber glasvezelkabels worden aangelegd. Met de ophoging zal er ook een nieuwe hemelwaterafvoer worden aangelegd. Om de riolering te ontlasten zal de hemelafvoer worden geloosd op het oppervlaktewater met behulp van uitstroombakken. Aangezien de vuilwaterriolering in een goede staat verkeert, is er geen reden om deze te vervangen. 

Materialisatie

Bestaande verhardingen worden vervangen. Er is een afweging gemaakt tussen hergebruik van materialen en de leverantie van nieuwe materialen. In verband met de hoge kosten om bestaande materialisatie geschikt te maken voor hergebruik, met eventuele inboet, is besloten om nieuwe betonbanden, betonstraatstenen en betontegels toe te passen binnen het projectgebied. 

Afvalinzameling

We maken gebruik van de werkzaamheden om gelijktijdig een aantal wijzigingen in de afvalcontainers door te voeren.

  • De huidige GFT-camouflagezuilen worden vervangen door een nieuw model. De twee GFT-camouflagezuilen bij de entree van Heuvellaan 4-112 vervallen.
  • De ondergrondse containers voor restafval (OCR) worden gelift.
  • Na het ophogen zal waarschijnlijk 1 OCR plaats maken voor een ondergrondse papiercontainer en 1 OCR zal misschien worden veranderd in een ondergrondse container voor de inzameling van PMD (Papier, Metalen, Drinkkartons). Deze beslissing is echter nog niet genomen.

Tijdens de werkzaamheden zal er per fase een tijdelijk verzamelpunt voor afval worden aangegeven door de aannemer. Hier kunnen de bewoners op dat moment gebruik van maken.

Groen

Eerder bent u geïnformeerd over de gekapte bomen. Na de ophoging zal ook de beplanting binnen het project worden vervangen. In overleg met een vertegenwoordiging van uw VVE zijn de wensen van de bewoners opgehaald, om zodoende een goede invulling te geven aan het groen. Het beplantingsplan dat hiervan het resultaat is, kunt u hier bekijken.

Particuliere inrichting

Aangezien niet het gehele projectgebied eigendom is van gemeente Gouda, is het volgende met de Vereniging van Eigenaren overeengekomen met betrekking tot de werkzaamheden. Er zijn verschillende afspraken gemaakt voor de vier gebouwen binnen het projectgebied:

  • Heuvellaan 5-119 – Overgang van ca. 1 meter breed vanaf band zit in scope gemeente Gouda.
  • Heuvellaan 4-112 – Wanneer bewoners grond van de VVE in gebruik hebben, vragen wij de bewoners deze zelf leeg te halen. Het gaat meestal om de eerste meter voor de woningen op de begane grond. De gemeente vult dit aan met zand en/of grond tot het nieuwe maaiveld. Bewoners kunnen daarna de strook zelf opnieuw inrichten.
  • Heuvellaan 114-150 – Overgang van ca. 1 meter breed vanaf band zit in scope gemeente Gouda.

Planning en fasering

De werkzaamheden starten 14 oktober 2019. Het aanleggen van de ondergrondse infra zal naar verwachting 2 weken duren. Hierna zal de aannemer beginnen met de bovengrondse infra, die naar verwachting een doorlooptijd zal hebben van ca. 8 weken. De oplevering van het werk zal naar verwachting eind december plaatsvinden. Doel is om voor de kerstperiode klaar te zijn. De werkzaamheden zullen gefaseerd plaatsvinden om de bereikbaarheid van de bewoners aan de Heuvellaan zo min mogelijk te belemmeren. De fasering kunt u hier bekijken.

Overlast

We streven ernaar overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast kunnen we echter niet uitsluiten of voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u ernstige overlast ondervinden, neem dan contact op met de uitvoerder van de aannemer: Arjan van der Giessen, tel. 06 24868130.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van Gemeente Gouda, Ruud Verberne, tel. 14 0182 of e-mail meldpunt@gouda.nl

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Rokus Groeneveld op tel. 14 0182 of per e-mail via meldpunt@gouda.nl.