Vraag en antwoord aanpak bodemdaling

Op deze pagina leest u veel gestelde vragen en antwoorden over de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad.

1.    Als het plan begin 2020 wordt gepubliceerd, is het dan al definitief? 

2.    Ik heb vochtproblemen in huis, helpt peilverlaging daar tegen? 

3.    Als het hard regent, staat het water bij mij in huis, helpt peilverlaging daartegen?

4.    Ik heb een fundering met houten palen, moet ik mij zorgen maken? 

5.    Welke kosten komen er op mij af? 

6.    Wanneer wordt het peil verlaagd? 

7.    Is peilverlaging de enige oplossing? 

8.    Wat voor fundering heb ik eigenlijk? 

9.    Wat is de kwaliteit van mijn fundering?

10.    Ik woon niet in de binnenstad, wat betekent het plan voor mij? 

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de gemeente.

1.    Als het plan begin 2020 wordt gepubliceerd, is het dan al definitief? 

Nee, het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad dat begin 2020 wordt gepubliceerd is nog niet definitief. Tijdens de inspraakperiode (waarschijnlijk maart/april) kunt u laten weten wat u van het plan vindt. Naar aanleiding van alle reacties wordt het plan dan mogelijk aangepast. Deze versie van het plan wordt dan aangeboden aan de gemeenteraad en de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland. Zij nemen in het najaar van 2020 een definitief besluit over het plan. 

2.    Ik heb vochtproblemen in huis, helpt peilverlaging daar tegen? 

Ja, door verlaging van het grondwaterpeil vermindert de kans op vochtproblemen in huis. In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad staat hoeveel het peil wordt verlaagd en in welk gebied precies. Ter informatie: vochtproblemen in huis komen veel voor, met name in de lage delen van de binnenstad. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad wordt in de eerste plaats gemaakt om die problemen aan te pakken. 

3.    Als het hard regent staat het water bij mij in huis, helpt peilverlaging daartegen?

Ja, verlaging van het grond- en oppervlaktewaterpeil vermindert de kans op wateroverlast bij regen. In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad staat hoeveel het peil wordt verlaagd en in welk gebied precies. Ter informatie: met name in de lage delen van de binnenstad komt wateroverlast bij regen veel voor. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad wordt gemaakt om die problemen aan te pakken. 

4.    Ik heb een fundering met houten palen, moet ik mij zorgen maken?

Misschien wel. Het grondwaterpeil moet omlaag om wateroverlast bij veel mensen in de binnenstad op te lossen. Dat zou voor uw fundering een probleem kunnen zijn. Of dat werkelijk zo is, wordt voor een deel duidelijk in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Daar staat bijvoorbeeld hoeveel het peil omlaag gaat en in welk gebied precies. Het is belangrijk voor u om te weten dat het grondwaterpeil maar één van de factoren is die bepaalt of er funderingsproblemen kunnen ontstaan. Andere factoren zijn bijvoorbeeld de leeftijd van uw fundering en het type hout dat is gebruikt. Wilt u meer weten over fundering? Bekijk vraag 8 en 9.

5.    Welke kosten komen er op mij af? 

Dat is nog niet bekend. Kosten voor maatregelen die te maken hebben met het waterpeil in de grachten en de riolering in het openbaar gebied zijn voor het waterschap en de gemeente. Eigenlijk worden die dus betaald door de belastingbetaler. Kosten voor problemen op privéterrein zijn in beginsel voor de eigenaar van het gebouw. Er wordt op dit moment nog wel gekeken of sommige mensen niet voor onevenredige kosten komen te staan, en wat daar aan te doen is. 

6.    Wanneer wordt het peil verlaagd?

Dat hangt af van de oplossing die gekozen wordt. Een oplossing waarbij het peil alleen in een deel van de binnenstad wordt verlaagd, vraagt meer voorbereidingstijd dan een oplossing waarbij het peil in de gehele stadsboezem wordt verlaagd (bekijk de kaart van de stadboezem). Meer hierover kunt u lezen in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad dat begin 2020 wordt gepubliceerd. 

7.    Is peilverlaging de enige oplossing? 

Ja. De enige andere optie om de wateroverlast op te lossen is het op hoogte houden van de stad. Hierbij moeten alle gebouwen die nu nog mee dalen met de bodem op palen worden gezet. Ook moeten de wegen en de riolering op hoogte worden gehouden. Uit het onderzoek naar deze optie blijkt onder andere dat de kosten voor de overheid en voor particulieren zeer hoog zijn. Met peilverlaging wordt de wateroverlast in de binnenstad aangepakt voor een fractie van de kosten. 

8.    Wat voor fundering heb ik eigenlijk? 

De gemeente houdt geen registratie bij van funderingstype per gebouw. Als u 100% zeker wilt weten welke fundering er onder uw huis zit, dan kunt u dat laten onderzoeken door een gespecialiseerd bedrijf. We kunnen u wel op weg helpen op basis van gegevens die we hebben. Dat zijn gegevens over de zakking van gebouwen en over de bouwgeschiedenis. Als u wilt weten of uw pand zakt en wat wij weten over de bouwgeschiedenis, dan kunt u die gegevens bij ons opvragen door een email te sturen naar het funderingsloket van de gemeente: funderingsloket@gouda.nl. We stellen gegevens van een gebouw uitsluitend beschikbaar aan de eigenaar van dit gebouw.
Ter informatie: in de binnenstad staan 2600 gebouwen; 1900 daarvan staan niet op een diepe paalfunderingen, deze zakken met de bodem mee; circa 650 gebouwen staan op een diepe paalfundering van beton en circa 50 op een diepe paalfundering van hout. Gebouwen op een diepe paalfundering zakken niet met de bodem mee.  

9.    Wat is de kwaliteit van mijn fundering?

Als er een probleem met uw fundering is, dan zijn daar vaak aanwijzingen voor. Denk hierbij aan scheuren in de muren of het scheefzakken van (een deel) van woning of bedrijfsgebouw. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematieken. De gemeente houdt geen registratie bij van de kwaliteit van funderingen. Nb: in de binnenstad is de constatering dat uw gebouw zakt meestal geen aanwijzing  dat er een probleem is met uw fundering. 80% van de gebouwen in de binnenstad zakt mee met de bodem. Die bouwwijze hoort bij het historische centrum.

10.    Ik woon buiten de binnenstad, wat betekent de peilverlaging voor mij? 

Voor de meeste Gouwenaren buiten de binnenstad heeft het plan geen directe gevolgen. Alleen als u in het invloedsgebied van de stadsboezem woont, kan het plan gevolgen voor u hebben. Dat hangt af van de keuze die gemaakt wordt over het gebied waarin het peil wordt verlaagd. Op dit moment is een van de opties die wordt doorgerekend een variant waarbij het peil in het gehele gebied van de stadsboezem wordt verlaagd. Daarbij wordt heel goed gekeken naar de gevolgen voor gebouwen die op houten palen staan. In het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad dat begin 2020 wordt gepubliceerd kunt u lezen welke optie wordt voorgesteld.

 

Bekijk hieronder de stadsboezem:

stadsboezem (stevige stad)