Onderzoek bodemdaling binnenstad

Op deze pagina vindt u de onderzoeksrapportages die ten grondslag liggen aan GOUDA STEVIGE STAD – Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. In verband met de privacy ontbreken in een aantal rapporten enkele gegevens. Heeft u hier vragen over? Neem contact op via stevigestad@gouda.nl.

Expertmeeting gebouwen zonder diepe paalfundering, mei 2020 Een groep van deskundigen is tijdens een expermeeting gevraad te reageren op de conclusies van het KBB t.a.v. de gevolgen voor gebouwen zonder diepe paalfundering in de binnenstad van Gouda.
Onderzoek tijdelijk aangepast peilbeheer – uitkomsten bureauonderzoek, Gouda / Rijnland, augustus 2020 In deze memo worden de resultaten beschreven van het bureauonderzoek dat is uitgevoerd naar de mate waarin de wateroverlast kan worden verminderd en de benodigde maatregelen, mogelijke risico’s en eventuele vervolgonderzoeken die nodig zijn om het peilbeheer in de stadsboezem tijdelijk aan te kunnen passen.
Gevoeligheid voor bodemdaling door veencompactie, Deltares (Sanneke van Asselen), april 2019 In deze memo wordt onderbouwd hoeveel de binnenstad van Gouda nog kan zakken over de komende eeuwen. Uitgangspunt voor de schatting is dat de uiteindelijke daling hoofdzakelijk wordt bepaald door de hoeveelheid compactie die de veenlaag nog kan ondergaan.
Memo juridische gevolgen van varianten in handelingsperspectief meebewegen binnenstad van Gouda, Projectgroep Stevige Stad, Werkgroep Governance, april 2019 In deze memo wordt ingegaan op potentiële juridische gevolgen van de verschillende maatregelen, in het handelingsperspectief 'meebewegen' in de binnenstad van Gouda. Per ingreep is een inschatting gemaakt van de effecten ervan, de mate waarin negatieve effecten voorzienbaar zijn en in hoeverre particulieren gehouden kunnen zijn schade aan opstallen of andere eigendommen te dragen.
Integraal modelinstrumentarium Gouda, RHDHV, Marcel Zandee en Wouter Engel, januari 2020 Dit rapport beschrijft de modelstudie naar mogelijke oplossingen voor het oppervlaktewater en het rioolsysteem. In de modelstudie is de effectiviteit van verschillende maatregelen onderzocht en zijn de voorgestelde oplossing en alternatieven doorgerekend.
Grondwatermodel Gouda – uitkomsten berekeningen varianten, Deltares (Frans Roelofsen), november 2019 Deze memo beschrijft wat de effecten zijn van twee varianten voor het peilbeheer en de inrichting van het ontwaterings- en afwateringssysteem op het grondwater systeem. De memo begint met een toelichting op het grondwatermodel dat als basis dient van de berekeningen. 
Notitie funderingen en KBB, gemeente Gouda, juli 2019 Deze notitie geeft antwoord op de vraag hoeveel panden met een houten paalfundering er in de binnenstad aanwezig zijn en op welke diepte het funderingshout naar verwachting aangetroffen kan worden.
Schatting bodemdaling i.v.m. peilbesluit Gouda, Deltares (Henk Kooi), augustus 2019 Deze memo beschrijft de resultaten van modelberekeningen op basis waarvan een schatting gemaakt is van de grootte en de tijdsontwikkeling van de te verwachten extra bodemdaling door een peilaanpassing. Tevens is een schatting gemaakt van de totale bodemdaling tot 2050.
Gezondheidseffecten van wateroverlast en vocht rondom woningen, H2Oké, oktober 2019 Een kwalitatieve beschrijving van de gevolgen voor de gezondheid van verschillende vormen van vocht- en wateroverlast in huis en een daarop gebaseerde kwalitatieve beoordeling van de verschillende varianten uit het KBB.
MKBA kaderplan bodemdaling binnenstad Gouda, Deltares (Sien Kok), december 2019 Dit rapport beschrijft de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van de varianten uit het kaderplan bodemdaling binnenstad (KBB) Gouda. In de MKBA worden de socio-economische effecten en investeringskosten van de verschillende varianten in beeld gebracht. 
Notitie uitgangspunten kosten en kostenverdeling uitvoering KBB, Projectgroep Stevige Stad, mei 2019

Deze notitie beschrijft de belangrijkste uitgangspunten t.a.v. de omgang met kosten en kostenverdeling bij de uitvoering van het KBB. De notitie zelf heeft geen juridische status; maar diende als vertrekpunt voor het gesprek over kosten en kostenverdeling nog voordat een voorkeursvariant voor het KBB was gekozen.

Intentieverklaring – Coalitie Stevige Stad – oktober 2014

Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat, Kenniscentrum Aanpak funderingsproblematiek, Deltares en de Technische Universiteit Delft spreken met het ondertekenen van deze verklaring af samen te werken aan de aanpak van bodemdaling in Gouda.

Probleemstructurering Binnenstad – Radboud Universiteit - januari 2015

Dit rapport is een verslag van twee werksessies. Tijdens deze sessies is een schema ontwikkeld waarin de factoren die een rol spelen bij bodemdaling in Gouda met elkaar in verband worden gebracht. Dit is model is ontwikkeld met behulp van principes van de systeemdynamica.

Governance Handelingsperspectieven – Deltares – november 2015

Bij de aanpak van bodemdaling zijn verschillende groepen en organisaties betrokken: overheden, huiseigenaren, enz. De rollen en taken liggen vooraf zeker niet allemaal vast. Om hier gesprek over te kunnen voeren heeft Deltares de verschillende opties op een gestructureerde manier op een rij gezet.

Kwetsbaarheden Binnenstad – Coalitie Stevige Stad – december 2015

Dit rapport beschrijft de kennis die de Coalitie Stevige Stad verzameld heeft in het eerste jaar na de ondertekening van de intentieverklaring (zie boven).

Archeologisch Bouwhistorisch Onderzoek – Flexus / Archomedia – december 2015

Onder andere op basis van archeologische informatie en gegevens verkregen uit interviews en bouwverordeningen is een globale ‘funderingsperiodiseringskaart’ van de binnenstad gebouwd. De werkwijze en het resultaat worden in dit rapport beschreven.

Kansrijke Oplossingen – Deltares – juni 2016

De Coalitie hanteert theoretische oplossingsrichtingen (handelingsperspectieven) om te onderzoeken hoe de bodemdaling kan worden aangepakt. In deze studie worden de handelingsperspectieven 'hoog houden' en 'laten zakken' uitgewerkt.

Controling Urban Groundwater – TU Delft – november 2016

In deze studie wordt beschreven hoe het grondwater in de binnenstad van Gouda – en in het bijzonder omgeving Turfmarkt- zich gedraagt onder verschillende factoren zoals neerslag, verdamping en de constructie van het riool.

Kennisdocument Aanpak Bodemdaling – Deltares – mei 2017

In dit rapport is de beschikbare kennis op het gebied van de verdeling van rollen en taken (gouvernance) bij de aanpak van de bodemdaling op een rij gezet.

 

Resultaten Living Lab en TKI Bodemdaling – Deltares – oktober 2017

De Coalitie Stevige Stad doet onder de noemer ‘Living Lab’ in het noordelijk deel van de binnenstad onderzoek naar verschillende aspecten van bodemdaling. Deze sheetpresentatie laat de resultaten zien uit de periode 2016-2017.

Samenvatting Resultaten Living Lab en TKI Bodemdaling – Deltares – oktober 2017

De Coalitie Stevige Stad doet onder de noemer Living Lab in het noordelijk deel van de binnenstad onderzoek naar verschillende aspecten van bodemdaling. Dit rapport betreft een samenvatting van de resultaten uit de periode 2016-2017.

Synthese drie onderzoeken – februari 2018 – RAAP/RCE

In dit rapport worden drie onderzoeken naar de relatie tussen bodemdaling en stedelijke ontwikkeling samengebracht.

Quick Scan MKBA - april 2018 - Deltares

Dit rapport beschrijft een ‘orde grootte’ kostenberekening van de theoretische oplossingsrichtingen (handelingsperspectieven) ‘Hoog Houden’ en  Laten Zakken’. Het rapport geeft een eerste inzicht in de bandbreedte van kosten.

Uitkomsten governance spoor - april 2018 - Deltares Op basis van werksessies met deskundigen, bewoners en betrokken organisaties is in beeld gebracht hoe we verschillende theoretische oplossings-scenario’s concreet kunnen maken. Daarbij is ook gekeken naar rollen en verantwoordelijkheden.