Onderzoek bodemdaling binnenstad

Gemeente en waterschap worden geholpen bij de aanpak van bodemdaling door verschillende onderzoeksinstituten en andere organisaties. Zij vormen samen de Coalitie Stevige Stad. Hieronder een overzicht van de onderzoeksrapporten die zij hebben opgesteld. In verband met de privacy ontbreken in een aantal rapporten enkele gegevens. Heeft u hier vragen over, stuur dan een bericht naar stevigestad@gouda.nl.

Intentieverklaring – Coalitie Stevige Stad – oktober 2014

Gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, Rijkswaterstaat, Kenniscentrum Aanpak funderingsproblematiek, Deltaris en de Technische Universiteit Delft spreken met het ondertekenen van deze verklaring af samen te werken aan de aanpak van bodemdaling in Gouda.

Probleemstructurering Binnenstad – Radboud Universiteit - januari 2015

Dit rapport is een verslag van twee werksessies. Tijdens deze sessies is een schema ontwikkeld waarin de factoren die een rol spelen bij bodemdaling in Gouda met elkaar in verband worden gebracht. Dit is model is ontwikkeld met behulp van principes van de systeemdynamica.

Governance Handelingsperspectieven – Deltares – november 2015

Bij de aanpak van bodemdaling zijn verschillende groepen en organisaties betrokken: overheden, huiseigenaren, enz. De rollen en taken liggen vooraf zeker niet allemaal vast. Om hier gesprek over te kunnen voeren heeft Deltaris de verschillende opties op een gestructureerde manier op een rij gezet.

Kwetsbaarheden Binnenstad – Coalitie Stevige Stad – december 2015

Dit rapport beschrijft de kennis die de Coalitie Stevige Stad verzameld heeft in het eerste jaar na de ondertekening van de intentieverklaring (zie boven).

Archeologisch Bouwhistorisch Onderzoek – Flexus / Archomedia – december 2015

Onder andere op basis van archeologische informatie en gegevens verkregen uit interviews en bouwverordeningen is een globale ‘funderingsperiodiseringskaart’ van de binnenstad gebouwd. De werkwijze en het resultaat worden in dit rapport beschreven.

Kansrijke Oplossingen – Deltares – juni 2016

De Coalitie hanteert theoretische oplossingsrichtingen (handelingsperspectieven) om te onderzoeken hoe de bodemdaling kan worden aangepakt. In deze studie worden de handelingsperspectieven 'hoog houden' en 'laten zakken' uitgewerkt.

Controling Urban Groundwater – TU Delft – november 2016

In deze studie wordt beschreven hoe het grondwater in de binnenstad van Gouda – en in het bijzonder omgeving Turfmarkt- zich gedraagt onder verschillende factoren zoals neerslag, verdamping en de constructie van het riool.

Kennisdocument Aanpak Bodemdaling – Deltares – mei 2017

In dit rapport is de beschikbare kennis op het gebied van de verdeling van rollen en taken (gouvernance) bij de aanpak van de bodemdaling op een rij gezet.

 

Resultaten Living Lab en TKI Bodemdaling – Deltares – oktober 2017

De Coalitie Stevige Stad doet onder de noemer ‘Living Lab’ in het noordelijk deel van de binnenstad onderzoek naar verschillende aspecten van bodemdaling. Deze sheetpresentatie laat de resultaten zien uit de periode 2016-2017.

Samenvatting Resultaten Living Lab en TKI Bodemdaling – Deltares – oktober 2017

De Coalitie Stevige Stad doet onder de noemer Living Lab in het noordelijk deel van de binnenstad onderzoek naar verschillende aspecten van bodemdaling. Dit rapport betreft een samenvatting van de resultaten uit de periode 2016-2017.

Synthese drie onderzoeken – februari 2018 – RAAP/RCE

In dit rapport worden drie onderzoeken naar de relatie tussen bodemdaling en stedelijke ontwikkeling samengebracht.

Quick Scan MKBA - april 2018 - Deltares

Dit rapport beschrijft een ‘orde grootte’ kostenberekening van de theoretische oplossingsrichtingen (handelingsperspectieven) ‘Hoog Houden’ en  Laten Zakken’. Het rapport geeft een eerste inzicht in de bandbreedte van kosten.

Uitkomsten governance spoor - april 2018 - Deltares Op basis van werksessies met deskundigen, bewoners en betrokken organisaties is in beeld gebracht hoe we verschillende theoretische oplossings-scenario’s concreet kunnen maken. Daarbij is ook gekeken naar rollen en verantwoordelijkheden.