Besluitvorming

Gouda Stevige Stad – Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) is een gezamenlijk plan van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland. Het plan wordt dan ook zowel door de gemeenteraad als door de verenigde vergadering van Rijnland vastgesteld. Bij het KBB hoort ook een peilbesluit voor de stadsboezem van Gouda. Dit peilbesluit wordt gelijktijdig met de behandeling van het KBB vastgesteld door de verenigde vergadering van Rijnland.

Planning besluitvorming

De planning van de besluitvorming is als volgt: 

Gemeenteraad: verkenning (inspreken: zie onder) 7 okt 2020
Gemeenteraad: debat 14 okt 2020
Gemeenteraad: besluitvorming 28 okt 2020
Commissie Voldoende Water Rijnland (spreekrecht: zie onder) 4 nov 2020
Verenigde vergadering Rijnland (spreekrecht: zie onder) 18 nov 2020

 

Inspreken / spreekrecht

Gemeenteraad

Inspreken bij de gemeenteraad kan tijdens de verkennende behandeling in de gemeenteraad (7 okt). Als medio september de agenda voor de gemeenteraadsvergaderingen van oktober definitief zijn, kunt u zich hiervoor bij de griffie aanmelden. Als u een bericht stuurt naar stevigestad@gouda.nl, dan krijgt u van ons bericht wanneer u zich kunt aanmelden om in te spreken. 

Rijnland 

U kunt gebruik maken van uw spreekrecht bij de behandeling in de Commissie Voldoende Water (4 nov) én bij de behandeling in de verenigde vergadering (18 nov). Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken kunt u dit vooraf kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar de afdeling bestuursondersteuning van Rijnland (bestuur@rijnland.net).