Spoorzone

De Goudse Spoorzone is volop in ontwikkeling. De twee kilometer lange Spoorzone Gouda vormt de verbindende schakel tussen het stationsgebied en het historisch stadscentrum van Gouda.

Ontwikkelperspectief Spoorzone

De Spoorzone verandert de komende jaren. Gouwenaren kennen het gebied vooral als locatie voor kantoren en logistiek. Straks kent het gebied allerlei andere functies. Het vestigen van nieuwe bedrijven blijft mogelijk, maar daar komt nu de mogelijkheid voor woningen en andere voorzieningen bij. We leggen onze ambitie voor de Spoorzone vast in een Ontwikkelperspectief. Hierin vertellen we welke ideeën we hebben bij het gebied tussen de Goudse Poort, de Winterdijk en de Ridder van Catsweg. Bijvoorbeeld over bereikbaarheid, parkeren, uitstraling, voorzieningen en woningbouw.

Voor meer informatie over de veranderingen kunt u ook kijken op www.goudaspoorzone.nl.

Spoorzone Noord

De Spoorzone, die voorheen vooral het karakter van kantoorlocatie had, is nu ook in beeld voor woningbouw. Er is namelijk veel vraag naar stedelijk wonen in de Randstad, dichtbij een openbaar vervoerknooppunt. In het najaar wordt u over het ontwikkelperspectief voor de Spoorzone in zijn geheel geïnformeerd. Het ontwikkelperspectief voor de gehele Spoorzone is nu nog onvoldoende concreet om mee te nemen in een overall bestemmingsplan. De plannen voor het deelgebied ten noorden van de Spoorzone ter hoogte van het Stationsplein zijn inmiddels duidelijk genoeg om het bestemmingsplan voor het Stationsplein Noord in procedure te brengen.

Bestemmingsplan Spoorzone Stationsplein Noord

Op dit moment gelden voor de hele noordelijke zijde van de spoorzone (zijde Burgemeester Jamessingel) twee bestemmingsplannen: ‘Deelgebied A1’ (2008) en ‘Midden&Oost’ (2013). Voor het deelgebied ten noorden van het station zijn de plannen al zover concreet dat we het bestemmingsplan voor het Stationsgebied Noord apart in procedure willen brengen, met als redenen:

 • NS (plot 5 op onderstaande kaart) heeft een partij met een ontwerp gekozen en wil graag in 2020 starten met de bouw. Hieraan voorafgaand moet de bestemming zijn gewijzigd;
 • Gouda wil haar grond (plot 2 op onderstaande kaart) gaan verkopen en wil aan geïnteresseerde kopers graag zekerheid bieden van een reeds opgestarte procedure van een bestemmingsplanwijziging;

Voor twee onbebouwde kavels in het stationsgebied aan de noordzijde van het spoor wordt met het nieuwe bestemmingsplan, naast de bestaande bestemming van onder meer kantoren en hotel, nu ook woningbouw mét een hogere bouwhoogte gefaciliteerd. 

Afbeelding Spoorzone

Procedure ontwerp bestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te zien via www.gouda.nl/terinzage. U kunt ook wachten tot een ontwerp van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd. Dit ontwerp kan na juli 2019 digitaal worden bekeken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de Goudse Post en deze website wordt bekendgemaakt wanneer het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien en hoe u kunt reageren.

Vernieuwing zuidelijk stationsgebied (centrumzijde)

Het gedetailleerde ontwerp voor de grote verbouwing die in 2019 start, is klaar. De openbare ruimte en de stadsentree worden vernieuwd en worden groener. Er komt een nieuw busstation en ook een grote nieuwe fietsenstalling.

Visual stationsgebied

In de plannen zijn nu onder andere extra groen en duurzaamheidsmaatregelen toegevoegd. Met het plan worden de situatie rondom het station en de verbinding tussen station en de binnenstad sterk verbeterd. Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Er komt een nieuwe fietsenstalling van ca. 3000 plekken, afgestemd op de verschillende fietsroutes van en naar het station.
 • De stationshal wordt opgeknapt en beter verbonden met het plein.
 • Het busstation krijgt een nieuwe opzet met meer comfort en overzicht voor de reiziger.
 • De buitenruimte tussen het Van Bergen IJzendoornpark en het Kleiwegplein wordt opnieuw ingericht met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
 • Het gebied wordt autoluw gemaakt door een ‘halve knip’ voor autoverkeer bij het station.
 • De groenstructuur en duurzaamheid worden versterkt.

Afbeelding stationsgebied

Afbeelding stationsgebied

Kaart
Klik hier voor een grotere versie van deze kaart.

Nieuwe elementen in het ontwerp

 • In het ontwerp is veel aandacht voor extra duurzaamheidsmaatregelen. In de ondergrond worden extra maatregelen genomen om de waterberging te verbeteren en wateroverlast te verminderen.
 • Er komt minder verharding en meer groen voor het station, op het bus-eiland en bij het Bouwmeesterplein. Er komen grote plantvakken, bij verblijfsplekken voorzien van zitranden. Deze verbeteren ook de groeicondities van bestaande en nieuwe bomen en dragen zo bij aan de opname van regenwater.
 • Bij het station wordt ruimte vrijgehouden voor een kunstwerk dat allure geeft aan de openbare ruimte en mogelijk als ‘landmark’ een visitekaartje voor de stad wordt.
 • In het hele gebied komen maatregelen voor mensen met een beperking.
 • Uitgangspunt voor de verkeersstructuur is het mengen van verschillende verkeerssoorten. Voetgangers krijgen meer ruimte direct bij het station, terwijl de fietser op de aanrijroutes comfort wordt geboden. De centrale toegang van de fietsenstalling wordt verlegd naar de zijkant, zodat de verschillende verkeersstromen voor het station elkaar beter kunnen kruisen.
 • Door de extra ruimte voor fietsers en voetgangers en de bouw van nieuwe fietsenstallingen, gaan de taxistandplaatsen verhuizen naar de noordkant (Burgemeester Jamessingel) van het station.

De stadskant van het station is straks dus vooral gericht op openbaar vervoer, fietsers en voetgangers (autoluw, ‘rode loper naar de binnenstad’) terwijl de noordkant meer is gericht op de auto (taxi’s, P+R parkeergarage).

kaart Stationsgebied
Klik hier voor een grote versie van deze kaart.