Projectgebied Zuidelijk Stempel Oost

Het projectgebied Zuidelijk Stempel Oost vormt een belangrijk onderdeel van Gouda-Oost en is een ontwikkellocatie waar de woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland gezamenlijk eengezinswoningen en appartementen gaan bouwen. Dit zijn voornamelijk sociale huurwoningen.

Sloopwerkzaamheden

Mozaïek Wonen bereidt de sloopwerkzaamheden van de laatste drie flatgebouwen voor. In de afgelopen maanden hebben de tijdelijke huurders van de drie portiekflats van Mozaïek Wonen aan de Eendrachtsweg en Verzetslaan de woning verlaten. De volgende stap is het slopen van de flats. Voorafgaand aan de bouwkundige sloop is het noodzakelijk dat eerst alle asbesthoudende materialen veilig zijn verwijderd uit de woningen.

Inmiddels heeft het verwijderen van asbesthoudende materialen al plaatsgevonden in de flats aan de Eendrachtsweg, in de flat aan de Verzetslaan is dat naar verwachting eind juli gereed. De bouwkundige sloop van de gebouwen is vertraagd. De benodigde milieuvergunning is hiervoor nog niet afgegeven. Zodra de vergunning geregeld is, kan er een nieuwe definitieve sloopplanning worden gemaakt.

Opruimwerkzaamheden Openbare Ruimte

Voordat de voorbereidingswerkzaamheden voor de ontwikkelingen gaan beginnen, zal gemeente Gouda de openbare ruimte opruimen. Inmiddels hebben wij een deel van de Eendrachtsweg en de parkeerplaats aan de Sportlaan opgeruimd en afgevoerd. De bomen zijn buiten het broedseizoen om gekapt en de speeltoestellen zijn, op één na, elders in Gouda hergebruikt. De firma J. Bos & Zn. ruimt het hele terrein binnen de Verzetslaan, Sportlaan, Teldersstraat en Rutgerstraat verder op na de sloop. Het projectgebied is inmiddels afgesloten met bouwhekken. Deze zullen blijven staan tot aan het einde van het project, naar verwachting in 2023.

Naast het verwijderen van de verharding zal ook de bestaande riolering weg worden gehaald. De afvoer van de Rutgersflat is vervangen, en aangesloten op de Sportlaan Hierdoor is het mogelijk om de riolering in het projectgebied te verwijderen.

Nadat de opruimwerkzaamheden zijn afgerond zullen de nutsbedrijven de overbodige kabels- en leidingen verwijderen en een aantal kabels- en leidingen verleggen die in de weg liggen voor de nieuwe plannen.

Voorbelasten

Om toekomstige zettingen zo veel mogelijk te beperken zal er na de opruimwerkzaamheden gestart worden met het aanbrengen van voorbelasting. Door het hele projectgebied op te hogen met een zandpakket tot 2,5 meter hoog, zullen toekomstige verzakkingen zich tot een minimum beperken. Het zettingsproces wordt versneld door het aanbrengen van verticale drainage. Om het stuiven van zand tegen te gaan zal er een anti-stuifmiddel worden aangebracht.

De voorbelasting zal tussentijds worden verplaatst. Door monitoring zal in de gaten gehouden worden hoe de optimale zetting zal worden bereikt in het projectgebied. Naar verwachting is het projectgebied na een jaar voldoende voorbelast, het overtollig zand zal dan worden afgevoerd.

Bouwrijp maken

Wanneer het projectgebied voldoende is gezakt, kan het bouwrijp maken van start gaan. In de nieuwe situatie komt er een nieuwe riolering terug en een hemelwaterafvoer die zal moeten voldoen aan zwaardere buien. Ook zullen de nutsbedrijven het nieuwe kabels- en leidingentracé aanleggen. Gasleidingen worden hierbij niet meer meegenomen, de nieuwe woningen worden ‘gasloos’ gebouwd. Ook zal er een bouwweg worden aangelegd.

Bouw

De bouw van de woningen zal volgens de huidige planning in 2022 van start gaan. De bouwer zal hiervoor een jaar tijd nodig hebben. In totaal komen er 63 hoogbouwappartementen en 39 grondgebonden woningen terug in de nieuwe situatie. Voornamelijk sociale huurwoningen, maar ook een relatief kleine aantal koopwoningen.

Woonrijp maken

Tegelijk met de laatste fase van de bouw van de woningen, zal de gemeente van start gaan met het woonrijp maken. Dit houdt eigenlijk in dat de uiteindelijke verharding zal worden aangelegd. De afvoer naar het hemelwaterafvoer zal worden gewaarborgd middels kolken in de rijbaan of in het trottoir. De parkeerplaatsen zullen volgens de huidige normen worden aangelegd. Volgens de huidige planning zal het woonrijp maken in 2023 worden afgerond. Bekjk ook het huidige ontwerp(pdf). Dit is een voorlopig ontwerp dat verder moet worden uitgewerkt. Wijzigingen zijn dan ook nog mogelijk. Via deze website blijft u op de hoogte van de meest recente stand van zaken.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider Rokus Groeneveld op tel. 14 0182 of per e-mail via meldpunt@gouda.nl.