Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat hoe we in Gouda omgaan met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan klimaatverandering, bereikbaarheid van en naar de stad en de leefbaarheid van wijken.

Gemeenten moet op basis van de Omgevingswet een omgevingsvisie opstellen voor hun hele grondgebied. Hierin zet de gemeenteraad strategische keuzes en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. De keuzes maakt de gemeenteraad aan de hand van maatschappelijke vraagstukken, trends en ontwikkelingen waar de stad mee te maken heeft. Ook legt de gemeenteraad de ambities die in de Toekomstvisie ‘Gouda ligt goed’ staan, verder uit.

De omgevingsvisie is de basis voor het gemeentelijke omgevingsplan. Hiermee ontstaat een duidelijk en integraal beleidskader voor maatregelen en initiatieven. De huidige wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving is vaak versnipperd. Met een omgevingsvisie ontstaat er meer samenhang waardoor de gemeente beter duidelijke keuzes kan maken. De inzichtelijkheid en voorspelbaarheid voor ondernemers en inwoners neemt daardoor toe. 

De omgevingsvisie voor Gouda

Gouda krijgt als stad te maken met diverse kansen en uitdagingen. We moeten rekening houden met ontwikkelingen die het gebruik van de ruimte beïnvloeden, zoals klimaatverandering, vergrijzing en de groei van de stad. Er wonen nu zo’n 73.000 mensen in Gouda. Dat aantal neemt toe en daarnaast komen iedere dag mensen naar Gouda voor werk, studie, vrije tijd of zorg. Dat zijn veel ruimtegebruikers, maar de ruimte is beperkt. Daarom moeten we goed kijken waar je wat kunt doen. Er is bijvoorbeeld ruimte nodig voor groen en water, nieuwe woningen en nieuwe vormen van energie, afvalinzameling en voorzieningen zoals onderwijs, sport, cultuur en zorg.

De Goudse omgevingsvisie gaat over het hele grondgebied van Gouda. Het ene gebied is net iets anders dan het andere. Maar om welk gebied het ook gaat, we kijken altijd naar het grotere geheel. Zijn er voldoende woningen, is er goed openbaar vervoer, genoeg ruimte om buiten te zijn, is er groen, zijn er voor iedereen op loop- en fietsafstand scholen, bibliotheek en zorg, is de lucht en het water schoon? Deze onderwerpen werken we in de omgevingsvisie verder uit.