Burgerinitiatief Goudasfalt

Goudasfalt is een plek aan de zuidkant van de Hollandsche IJssel waar de gemeente graag een levendige invulling aan wil geven. Met het terrein willen we onze Goudse binnenstad aanvullen en versterken.

Luchtfoto van terrein GoudasfaltDe gemeente werkt samen met Stichting Goudasfalt en verschillende belanghebbenden aan het burgerinitiatief Goudasfalt om van Goudasfalt een plek te maken waar initiatieven, die een aanvullende maatschappelijke waarde voor de stad Gouda hebben, kunnen bloeien. Een plek waar Gouwenaars én bezoekers graag zijn. De gemeente ziet deze ontwikkeling als een proefproject, waarin alle betrokkenen leren ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Dit vraagt namelijk een andere rol van de gemeente, initiatiefnemers en samenwerkingspartners bij het tot stand komen van ruimtelijke vraagstukken en het creëren van meer ruimte in regelgeving conform de geest van de wet.

Hoe begon het?

De asfaltfabriek sloot in 2013 haar deuren. In 2014 werd het terrein te koop aangeboden aan de gemeente Gouda. Omdat het terrein sterk vervuild was, was het niet vanzelfsprekend dat de gemeente het zou kopen. Stichting Goudasfalt startte een burgerinitiatief en bood een door 769 Gouwenaars ondertekende petitie om het terrein te kopen aan aan het college. In 2016 ging de gemeente akkoord met koop, waarna burgerinitiatief Goudasfalt de mogelijkheid kreeg het terrein te ontwikkelen. Hiervoor heeft de stichting een tijdelijke vergunning tot 21 februari 2022. De stichting heeft in een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente diverse ontwikkeldoelen voor de locatie uitgewerkt. De afgelopen jaren heeft de stichting hiermee geëxperimenteerd.

Ontwikkeldoelen Goudasfalt:

  • Binding tussen Gouda, rivier en de Krimpenerwaard, aanvullend op en versterkend van wat er al is.
  • Creatief, innovatief en sociaal ondernemerschap.
  • Kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Impuls voor het toerisme.
  • Duurzaam en ecologisch verantwoord handelen.
  • Verlevendiging: evenementen voor Gouda en omgeving.

Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Goudasfalt.

Hoe gaat het verder?

Kaart van de omgeving van het terrein GoudasfaltDe gemeente heeft samen met de stichting en belanghebbenden een ambitiedocument (‘mini-omgevingsvisie’) opgesteld. In het ambitiedocument staat wat de kaders zijn voor de verdere ontwikkeling van het terrein. Zodra de gemeenteraad instemt met het ambitiedocument, maakt de gemeente samen met Stichting Goudasfalt, omwonenden, ondernemers en bedrijven uit de buurt een omgevingsplan Goudasfalt (bestemmingsplan verbrede reikwijdte). 

Goudasfalt en de Omgevingswet

In het kader van de Omgevingswet, die vanaf 1 januari 2021 geldt, hebben we het ambitiedocument voor het terrein als een proefproject voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan van Gouda opgesteld. De gedachte hierachter is dat we gebiedsontwikkeling kunnen stimuleren als we wettelijke belemmeringen wegnemen of verminderen. De gemeente wil de locatie Goudasfalt laten ontwikkelen zonder onnodige hinder door regels. Natuurlijk houden we wel voldoende rekening met belangen van de omgeving.